Jag producerar inget avfall. Måste jag ha ett kärl?

Ja. Alla hushåll ska enligt lagen vara anslutna till kommunal avfallsservice. Detta för att minimera tillfällen där avfall dumpas i naturen. Producerar du litet skräp rekommenderar vi ett mindre avfallskärl och optimerade tömningsintervaller. Ett gemensamt kärl med grannen är också ett alternativ.

Varför kan inte allt avfall kastas i samma påse?

Vi strävar efter en så hög grad av återvinning som möjligt. Målsättningen för EU:s avfallsdirektiv är en återvinningsgrad på 65 % fram till år 2035. Genom att sortera avfall på platsen där det uppstår är det lättare att återvinna avfallet som råvara för nya produkter. Materialåtervinning är ur miljösynpunkt viktigare än energiåtervinning, d.v.s. förbränning.

Stormossen har börjat prata om blandavfall, vad betyder det?

Blandavfall är lika med brännbart avfall. I Finland tas de nordiska piktogrammen för sorteringsskärlen så småningom i bruk och samtidigt börjar man i hela landet använda den enhetliga termen Blandavfall istället för Brännbart avfall.

Till blandavfall hör i praktiken de avfall som inte duger för annan återvinning, så som blöjor, bindor, dammsugarpåsar, husdjursavföring, strumpor, underkläder och plastföremål som inte är förpackningar. I blandavfallet sätt också smutsiga eller illaluktande textiler, kartong- och plastförpackningar samt äggskal. Dessutom mindre mängder avfall som inte går att bränna t.ex. en glödlampa, en kaffekopp eller glasföremål. Farligt avfall och batterier hör inte hemma i blandavfall. Av blandavfallet utvinner man vid Westenergys anläggning energi i form av el och fjärrvärme.

Varför sorteras äggskal i blandavfall (brännbart avfall)?

Stormossen har beslutit att rekommendera att äggskal sorteras som blandavfall (brännbart avfall) istället för bioavfall, eftersom äggskalen orsakar stockningar vid vår bioavfallsanläggning, vilket i sin tur leder till omfattande serviceåtgärder. Vi strävar till att undvika längre servicestopp och garantera att biogas kontinuerligt finns tillgängligt.

 

Hur ska man sortera lampor egentligen?

Lampor sorteras lite olika beroende på vilken sorts lampa det är fråga om. Traditionella glödlampor samt halogenlampor får sättas i brännbart avfall. Billyktornas brännare är likaså brännbart avfall. Alla andra lampor ska returneras till en återvinningsstation eller annan insamlingspunkt för lampor.

LED-lampor är el- och elektronikskrot, liksom alla lampslingor, ljusstakar och armaturer som använder el eller batterier. Energisparlampor och lysrör hör till farligt avfall på grund av att de innehåller kvicksilver.

Energisparlampor och LED-lampor samt lysrör som är under 25 cm långa kan föras till affärer som säljer lampor utan kostnad eller köpskyldighet:

  • butiker inom dagligvaruhandeln på minst 1000 msom säljer el- och elektronikapparater
  • specialaffärer på minst 200 m2 som säljer el- och elektronikapparater
Hur rena ska plastförpackningarna vara?

Plastförpackningarna ska vara tomma och torra. Det får inte finnas några uppenbara matrester eller andra rester på förpackningen, men små fläckar är inget problem. Töm också förpackningen på vatten. Du kan enkelt rengöra förpackningen till exempel genom att torka bort matrester eller marinad från förpackningen med hushållspapper. Om förpackningen luktar illa eller är svår att rengöra kan den sorteras som blandavfall (brännbart avfall). En bra tumregel är att förpackningen är tillräckligt ren för att kunna förvaras i några dagar hemma utan att lukta.

 

Var finns insamlingspunkter för plastförpackningar?

Via denna länk hittar du alla ekopunkter på Stormossens område, där det finns insamling för plastförpackningar. Dessutom tar samtliga återvinningsstationer också emot plastförpackningar. Fr.o.m. juli 2023 samlas plastförpackningar även i alla husbolag med minst fem bostäder.

Varför får man lägga endast förpackningar i plast- och kartonginsamlingen?

Producentansvaret berör endast konsumentförpackningar och inte andra plast- och kartongprodukter. Med producentansvar avses producentens skyldighet att ordna med återanvändning, materialåtervinning och annan avfallshantering av avfall från produkter samt att stå för de kostnader som detta ger upphov till. Således vore det orättvist för producenterna att även betalar för återvinningen av andra produkter än förpackningar. I framtiden kan det komma att ändras så att även andra plastprodukter kan samlas in för återvinning.

Hur sorteras en förpackning som består av fler än ett material?

Förpackningar som innehåller flera material, som inte går att tas isär, sorteras enligt det material som förpackningen innehåller mest.