Oljeförorenad jord

Oljeförorenad jord som levereras till Stormossen skall alltid analyseras före leverans är möjlig. Behandlingen vid Stormossen varierar beroende av jordens oljehalt och om den innehåller bensen.

Gränsvärden för oljeförorenad jord

Om den oljeförorenade jorden innehåller bensen och PAH-föreningar är gränsvärdet för deponering på avstjälpningsplatsen för vanligt avfall 1000 mg/kg.

Gränsvärdet 1000 mg/kg gäller om det inte finns uppgift om avfallets innehåll av bensen och PAH-föreningar, eller ifall avfallet innehåller följande ämnen:

  • bensen minst 0,1 %, eller
  • benso(a)pyren eller dibenso(a,h)antracen minst 0,01 % eller
  • benso(a)antracen, benso(e)pyren, krysen, benso(b)fluoranten, benso(j)fluoranten ja benso(k)fluoranten minst 0,1 %.

Om den oljeförorenade jorden inte innehåller bensen och PAH-föreningar är gränsvärdet för deponering på avstjälpningsplatsen för vanligt avfall 2 500 mg/kg. Gränsvärdet 2500 mg/kg gäller om laboratorieanalysen visar att halten i varje avfallsparti underskrider värdet.

Avfall får inte utspädas eller blandas med annat avfall eller ämne i syfte att underskrida gränsvärdena för godkänd deponering.

Annan förorenad jord

Jord som är förorenad med annat än olja, skall alltid analyseras före leverans är möjlig. Det sk. deponerbarhetstestets resultat med utlåtande förevisas till Stormossen som beslutar om mottagning av jorden är möjlig. Genom analysering försäkrar man sig om att avfallet är lämpligt att placera på deponin utan att orsaka olägenheter för hälsan eller miljön på lång sikt.

Avfallets producent eller innehavare ansvarar för testningen av avfallet, att avfallet testas i ett godkänt laboratorium samt kostnaderna för testningen och utlåtande om avfallets lämplighet för slutdeponering. Ett flertal konsultföretag utför analysering av avfall.

Kontakta

Revisol Vaasa, servicechef Seppo Ruostekoski, tel. 050 5943176, seppo.ruostekoski@revisol.fi

Stormossen, miljö- och kvalitetschef Johanna Penttinen-Källroos, tel. 010 320 7636, johanna.penttinen-kallroos@stormossen.fi

Stormossen, driftschef Kristiina Kuosma, tel. 010 320 7661, kristiina.kuosma@stormossen.fi