Egnahemshus

Egnahemshus och småhus

Du som bor i egnahemshus eller i ett husbolag med färre än fem bostäder har olika alternativ för avfallshanteringen. I nuläget är det obligatoriskt endast med ett kärl för brännbart avfall, i vilket man också får lägga bioavfall. Från och med oktober 2023 ska de flesta hushåll inom Stormossens verksamhetsområde (Vasa, Korsholm, Vörå, Storkyro, Malax och Korsnäs) också sortera bioavfall skilt. Här kan du läsa vilka områden den obligatoriska bioavfallsinsamlingen gäller.

Genom att separera bioavfall från brännbart avfall gör du en miljögärning. I brännbart avfall gör bioavfall mera skada än nytta, eftersom blött avfall brinner dåligt. Bioavfall som sorteras skilt kan i stället återvinnas som biogas och kompostjord i Stormossens bioavfallsanläggning.

Alternativ för att sortera bioavfall fr.o.m. 2023

Under år 2023 ändras avfallsbestämmelserna. Då finns det tre olika alternativ att sortera bioavfall för dig som bor i egnahemshus eller i ett husbolag med färre än fem bostäder.

1. Skilt kärl för bioavfall

Du väljer att sortera bioavfallet i ett eget avfallskärl på din gård från och med 1.10.2023. Stormossen levererar automatiskt ett 140-liters bioavfallskärl till gården, om du inte meddelar annat. Tömningen av kärlet och transporten av avfallet arrangeras av Stormossen. Via den här länken kan du se vilka transportörer som kommer att operera på ditt område. Kostnaden för bioavfallstömning av ett 140-liters kärl är 8,56€/gång. Bioavfallskärlet töms varannan vecka under sommarhalvåret (april-oktober) och kan tömmas var fjärde vecka under vinterhalvåret (november-mars) eller mera frekvent vid behov.

2. Gemensamt kärl med grannen

Du kan också ha ett gemensamt bioavfallskärl med grannen. Gör i så fall en ansökan om gemensamt bioavfallskärl till Vasaregionens avfallsnämnd (extern länk) senast 31.5.2023. Om ni redan har ett av avfallsnämnden godkänt gemensamt kärl för brännbart avfall, förmodas att ni även vill ha ett gemensamt kärl för bioavfall. I så fall behöver ingen ytterligare anmälan göras. Om någon av parterna däremot vill ha ett eget kärl för bioavfall, kontakta Stormossen info@stormossen.fi eller 010 320 7600 senast 31.5.2023.

3. Egen sluten och värmeisolerande året runt-kompost

Om du har en sluten och värmeisolerande kompost som används året om kan du också sortera ditt bioavfall i den. Komposten kan också vara gemensam med grannen. Även bokashi är tillåten. Den metoden kräver i så fall efterkompostering i en sluten kompost. Anmälan om kompostering ska göras via en blankett på Vasaregionens avfallsnämnds hemsida (extern länk) senast 31.5.2023.

Insamlingen i flerfackskärl i den nuvarande formen upphör 30.6.2023. Framtiden för flerfackskärlen klarnar under våren.

Samtliga hushåll ska fortsättningsvis ha ett kärl för brännbart avfall. Du väljer och beställer själv också i fortsättningen avfallstransportör för det brännbara kärlet.

Hur ofta ska kärlen tömmas?

Fram till oktober 2023 gäller följande: Det brännbara avfallet töms sommartid med 1-2 veckors intervaller och under vinterhalvåret med 1-4 veckors intervaller utan att separat ansökan från avfallsnämnden. Bioavfall töms med 1-2 veckors intervaller såväl sommar- som vintertid. Fyrfackkärl töms med 1-2 veckor intervaller sommartid och 1-4 veckors intervaller vintertid.

För att förlänga tömningsintervallerna görs en skriftlig ansökan hos Vasaregionens avfallsnämnd, PL 2, 65 101 VASA.

 

Tömningsintervallen ändras från och med 1.10.2023

Om du bor på område A och sorterar bioavfall skilt:

Från och med 1.10.2023 kan fastighetsinnehavarna direkt komma överens med transportföretaget om ett förlängt tömningsintervall för brännbart avfall. I fortsättningen kan tömningsintervallet vara upp till 12 veckor. Tömningsintervall för bioavfallskärlet i egnahemshus och småhus är varannan vecka sommartid (1.4 – 30.10) och kan vara var fjärde vecka vintertid (1.11 – 31.3) eller oftare vid behov.

Om du bor på område B och sorterar bioavfall frivilligt:

Tömningsintervallet för brännbart avfall kan förlängas om bioavfallet samlas in separat eller komposteras. Bioavfallstömningarna beställs från Stormossen. Om kompostering meddelas till Vasaregionens avfallsnämnden. Du ansöker också om förlängt tömningsintervall av det brännbara kärlet hos Vasaregionens avfallsnämnd.

Hur ska jag sortera resten?

Välsorterat avfall är bra för dig, din närmiljö och för kommande generationer. Papper, metall, glasförpackningar och batterier kan föras till närmaste ekopunkt. Via den här länken kan du se var ekopunkterna finns. Även kartong- och plastförpackningar kan sorteras och föras till en del ekopunkter.

Du kan också välja att ha egna kärl för förpackningsavfall på din gård fr.o.m. 1.10.2023. Beställning av kärl och transport görs i så fall via Stormossen.

Glasförpackningar (max. 240 liters  kärl) 8,16€/tömning
Metallförpackningar och små metallföremål (max. 240 liters kärl) 8,16€/tömning
Kartongförpackningar (max. 660 liters kärl) 7,95€/tömning
Plastförpackningar (max. 660 liters kärl) 7,95€/tömning

Avfallskärlen för glas- och metallförpackningar ska fr.o.m. 1.10.2023 tömmas minst en gång per år. Kärlen för kartong- och plastförpackningar ska tömmas minst var 12:e vecka.

Från och med 1.1.2023 ska kläder och textiler också sorteras separat. Du kan sortera textiler för återvinning på alla Stormossens återvinningsstationer.

Farligt avfall, el- och elektronikavfall och större objekt förs till en återvinningsstation. Med Stormossens kundkort kan du besöka återvinningsstationen så många gånger du behöver. Varje hushåll inom Stormossens verksamhetsområde har rätt till Stormossens kundkort. Du kan också ladda ner kundkortet till din smarttelefon via Stormossens app.

Måste jag ha ett avfallskärl även om jag inte har något avfall?

Ja. Alla hushåll ska vara anslutna till kommunal avfallsservice. Detta för att minimera tillfällen där avfall dumpas i naturen. Producerar du litet skräp rekommenderar vi ett litet avfallskärl och optimerade tömningsintervaller. Ett gemensamt kärl med grannen är också ett alternativ.