Omakotitalo

Egnahemshus och småhus

Du som bor i egnahemshus eller i ett husbolag med färre än fem bostäder har olika alternativ för avfallshanteringen. I nuläget är det obligatoriskt endast med ett kärl för brännbart avfall, i vilket man också får lägga bioavfall. Senast från och med oktober 2023 ska de flesta hushåll inom Stormossens verksamhetsområde (Vasa, Korsholm, Vörå, Storkyro, Malax och Korsnäs) också sortera bioavfall skilt. Längst ner på den här sidan kan du läsa vilka områden den obligatoriska bioavfallsinsamlingen gäller.

Genom att separera bioavfall från brännbart avfall gör du en miljögärning. I brännbart avfall gör bioavfall mera skada än nytta, eftersom blött avfall brinner dåligt. Bioavfall som sorteras skilt kan i stället återanvändas som biogas och kompostjord i Stormossens bioavfallsanläggning.

Om du vill (såklart du vill!) sortera bioavfall redan nu, så finns några olika alternativ:

  • Separat bioavfallskärl
  • Flerfackskärl, L&T erbjuder kärl med fraktioner för brännbart och bioavfall
  • Fyrfackskärl, Remeo erbjuder kärl med fyra fraktioner; brännbart, bioavfall, glas och metall. Insamlingen i flerfackskärl i den nuvarande formen upphör 30.6.2023.
  • Egen kompost, komposten bör vara värmeisolerad
  • Gemensamt kärl med dina grannar

Kontakta själv ditt transportbolag för att höra mera om deras lösningar.

Alternativ för att sortera bioavfall fr.o.m. 2023

Under år 2023 ändras avfallsbestämmelserna. Då finns det tre olika alternativ att sortera bioavfall för dig som bor i egnahemshus eller i ett husbolag med färre än fem bostäder.

1. Skilt kärl för bioavfall

Du väljer att sortera bioavfallet i ett eget avfallskärl på din gård senast från och med oktober 2023. Du kan också ha gemensamt kärl med grannen. Tömningen av kärlet och transporten av avfallet konkurrensutsätts av Stormossen.

2. Stormossens flerfackskärl

Från och med juli 2023 kan du välja Stormossens flerfackskärl i vilket du kan sortera bioavfall, metall, kartong- och plastförpackningar. Tömningen av kärlen och transporten av avfallet har konkurrensutsatts av Stormossen och Urbaser Oy vann anbudsförfarandet. Stormossen sköter kundservice och fakturering från och med juli 2023. Insamlingen i flerfackskärl i den nuvarande formen upphör 30.6.2023.

3. Egen sluten och värmeisolerande året runt-kompost

Om du har en sluten och värmeisolerande kompost som används året om kan du också sortera ditt bioavfall i den. Anmälan om kompostering ska göras via en blankett på Vasaregionens avfallsnämnds hemsida (extern länk).

Samtliga hushåll ska fortsättningsvis ha ett kärl för brännbart avfall. Du väljer och beställer själv också i fortsättningen avfallstransportör för det brännbara kärlet.

Hur ska jag sortera resten?

Välsorterat avfall är bra för dig, din närmiljö och för kommande generationer. Papper, metall, glas och batterier kan föras till närmaste ekopunkt. Via den här länken kan du se var ekopunkterna finns. Även kartong- och plastförpackningar kan sorteras och föras till en del ekopunkter.

Från och med 1.1.2023 ska kläder och textiler också sorteras separat. Redan från oktober 2022 kan du sortera textiler för återvinning på Vasa återvinningsstation, Stormossens avfallscentral, Minimossen och Citymarket Stenhagas Rinki-ekopunkt. Från och med 1.1.2023 kan du sortera textiler för återvinning på alla Stormossens återvinningsstationer.

Farligt avfall, el- och elektronikavfall och större objekt förs till en återvinningsstation. Med Stormossens kundkort kan du besöka återvinningsstationen så många gånger du behöver. Varje hushåll inom Stormossens verksamhetsområde har rätt till Stormossens kundkort. Du kan också ladda ner kundkortet till din smarttelefon via Stormossens app.

Hur ofta ska kärlen tömmas?

Fram till oktober 2023 gäller följande: Det brännbara avfallet töms sommartid med 1-2 veckors intervaller och under vinterhalvåret med 1-4 veckors intervaller utan att separat ansökan från avfallsnämnden. Bioavfall töms med 1-2 veckors intervaller såväl sommar- som vintertid. Fyrfackkärl töms med 1-2 veckor intervaller sommartid och 1-4 veckors intervaller vintertid.

För att förlänga tömningsintervallerna görs en skriftlig ansökan hos Vasaregionens avfallsnämnd, PL 2, 65 101 VASA.

Tömningsintervallen ändras från och med 1.10.2023

Om du bor på område A och sorterar bioavfall skilt:

Från och med 1.10.2023 kan fastighetsinnehavarna direkt komma överens med transportföretaget om ett förlängt tömningsintervall för brännbart avfall. I fortsättningen kan tömningsintervallet vara upp till 12 veckor. Tömningsintervall för flerfackskärl och bioavfall i egnahemshus och småhus är varannan vecka sommartid (1.4 – 30.10) och var fjärde vecka vintertid (1.11 – 31.3) eller oftare vid behov.

Om du bor på område B och sorterar bioavfall frivilligt:

Tömningsintervallet för brännbart avfall kan förlängas om bioavfallet samlas in separat eller komposteras. Bioavfallstömningarna beställs från Stormossen. Om kompostering meddelas till Vasaregionens avfallsnämnden. Du ansöker också om förlängt tömningsintervall av det brännbara kärlet hos Vasaregionens avfallsnämnd.

Måste jag ha ett avfallskärl även om jag inte har något avfall?

Ja. Alla hushåll ska vara anslutna till kommunal avfallsservice. Detta för att minimera tillfällen där avfall dumpas i naturen. Producerar du litet skräp rekommenderar vi ett litet avfallskärl och optimerade tömningsintervaller. Ett gemensamt kärl med grannen är också ett alternativ.

Område A

Den separata insamlingen av bioavfall blir obligatorisk i fastigheter med 1–4 bostäder. Bioavfallstömningarna beställs från Stormossen. Fastighetsinnehavaren är skyldig att meddela om kompostering till Vasaregionens avfallsnämnd.

61500 Storkyro
61550 Orisberg
65100 Vasa
65170 Vasa
65200 Vasa
65230 Vasa
65280 Vasa
65300 Vasa
65320 Vasa
65350 Vasa
65370 Vasa
65380 Vasa
65410 Sundom
65450 Solf
65460 Tölby
65470 Rimal

65480 Vikby
65520 Helsingby
65610 Korsholm
65610 Vasa
65630 Karperö
65710 Singsby
65730 Jungsund
65760 Iskmo
65800 Replot
66100 Malax
66140 Övermalax
66160 Långåminne
66200 Korsnäs
66210 Molpe
66220 Bergö
66240 Petalax

66430 Vedenoja
66440 Tervajoki
66500 Lillkyro
66510 Merikart
66520 Veikars
66530 Kvevlax
66540 Petsmo
66580 Kuni
66590 Vassor
66600 Vörå
66640 Maxmo
66660 Bertby
66710 Kaitsor
66730 Oxkangar
66800 Oravais
66830 Oravais fabrik

Område B

Insamlingen av bioavfall är frivilligt. Bioavfallstömningarna beställs från Stormossen. Fastighetsinnehavaren är skyldig att meddela om kompostering till Vasaregionens avfallsnämnd.

61440 Untamala
61520 Lehämjoki
61560 Orisberg
62310 Voltti
62375 Ylihärmä
62395 Pettersbacka
64610 Övermark
65650 Koskö
65870 Björköby

65920 Norra Vallgrund
65930 Södra Vallgrund
65970 Söderudden
66230 Korsbäck
66260 Svarvar
66270 Pörtom
66280 Taklax
66290 Harrström
66420 Ruto

66470 Jukaja
66550 Västerhankmo
66560 Österhankmo
66680 Kaurajärvi
66810 Kimo
66820 Komossa
66840 Pensala
66999 Vasa