Utvecklingsprojekt

Omvandla CO2 till användbara produkter

Under 2019 deltar Stormossen tillsammans med Vasa Elektriska och Westenergy i ett projekt där det utreds möjligheten att kunna använda CO2 från biogasuppgraderingen och från t.ex. Westenergys rökgaser.

Cirkulär ekonomi Korsholm

Ett delmål i projektet är att kunna utnyttja Stormossens tillgängliga resurser, som t.ex. överskottsvärme.

Biogas Botnia

Biogas Botnia projektet syftade till att främja produktion av biogas och verka för en effektiv användning av biogasen. Projektet genomfördes i samverkan mellan Sverige och Finland för att kunna utbyta erfarenheter och kunskaper. Inom projektet togs en färdplan fram tillsammans med politiker, näringsliv, universitet och andra biogasaktörer i Botniaregionen. I färdplanen behandlas råvarupotential för biogas, marknadspotentialen om gasen används som fordonsbränsle, samt de samhällsekonomiska vinsterna av att öka produktion och användning av biogas. Under projektets slutskede undertecknade Stormossen och Vasa stad ett samarbetsavtal om att använda biogas i stadens bussar. Projektområdet var Västerbottens län, Västernorrlands län och landskapet Österbottens. Projektets finansiärer var Botnia Atlantica (EU), Österbottens förbund, Ab Stormossen Oy och BioFuel Region.

BIL

Projektets syfte var att utreda de ekonomiska och materiella förutsättningarna för att öka produktionen av biogas samt öka användningen och produktionen av biogas i Österbotten. Projektet syftade till att främja användningen av förnybara naturresurser på landsbygden och öka kunskapen om möjligheterna att använda biogas i privatbilism, yrkestrafik och t.ex. i jordbruket. Projektet genomförs av Vasa Universitet och finansieras även av Österbottens förbund/Birkalands förbund, Stormossen, Jeppo Biogas och Vasaregionens Utveckling.

Plockanalys

Varje sommar utförs en plockanalys. Målsättningen med plockanalysen är att få en bild över hur väl sorteringen av bioavfall och brännbart avfall i hushållen fungerar inom Stormossens verksamhetsområde. I plockanalysen analyseras prov från bioavfall, förpackat bioavfall, brännbart avfall från egnahemshus och brännbart avfall från bostadsbolag.

Kundundersökning

Vartannat år utförs en kundundersökning bland Stormossens invånare i ägarkommunerna. Syftet med undersökningen är att kartlägga invånarnas åsikter om och erfarenheter av Stormossens verksamhet och tjänster.