Utvecklingsprojekt

RENERGI circular economy hub

VASEKs projekt främjar verksamhetsförhållandena för företag inom cirkulär ekonomi i Vasaregionen. Läs broschyren.

Cirkulär ekonomi Korsholm

Ett delmål i projektet är att kunna utnyttja Stormossens tillgängliga resurser, som t.ex. överskottsvärme.

Plockanalys

Fyra gånger per år utförs en så kallad plockanalys. Målsättningen med plockanalyserna är att få en bild över hur väl sorteringen av bioavfall och brännbart avfall fungerar i hushållen. I plockanalysen analyseras prov från bioavfall, förpackat bioavfall, brännbart avfall från egnahemshus och brännbart avfall från bostadsbolag.

Kundundersökning

Vartannat år utförs en kundundersökning bland invånare i Stormossens ägarkommuner. Syftet med undersökningen är att kartlägga invånarnas åsikter om och erfarenheter av Stormossens verksamhet och tjänster. Hösten 2022 görs följande kundundersökning.

Botnia Näring i kretslopp

Målet är ett stärkt biogaskluster som tillsammans har utvärderat och tagit i bruk en innovativ metod för att förädla rötrest från biogasproduktion till en kommersiell gödselprodukt, vilket möjliggör en säker återföring av rötrestens näringsämnen som gödsel i lantbruket. Projektet kommer att analysera och lösa bakomliggande problem tillsammans med målgrupperna. Utvecklingen av en kommersiell gödselprodukt möjliggör en ansvarsfull ökning av biogasproduktionen inom programområdet. För att lyckas behöver kommersialiseringsgraden öka och acceptansen för rötrest som råvara öka. Med ökade produktionsvolymer kan biogasen förvätskas till LBG (Liquified Biogas) och användas till tung trafik och sjöfart t.ex. den nya Kvarkenfärjan. Projekttiden är 8/2019 – 6/2022.
Budget 933 681 € varav EU finansierar 60% genom Botnia-Atlantica programmet. Regionala medfinansiärer är Region Västerbotten, Region Västernorrland och Österbottens Förbund, samt Härnösand Energi & Miljö och VAKIN.

Baltic Biogas Circles

Ett projekt för främjande av biogas som alternativt drivmedel för transporter i cirkulära ekonomier i Östersjöregionen. Projektet kommer att utbilda och informera individer för att därigenom främja spridningen av kunskap om biogas och utbyggnad av LNG (liquified natural gas) och CBG (compressed biogas) stationer i Östersjöregionen. Genom att upprätthålla och utöka befintliga samarbetsnätverk i Östersjöregionen kommer Baltic Biogas Circle att arbeta mot att utveckla nya projektidéer inför kommande programperiod inom EU. Finansiär: SI Svenska Institutet