Utvecklingsprojekt

Boost Nordic Biogas

Inom projektet Boost Nordic Biogas är målet att förbättra den ekonomiska livskraften för regional biogasproduktion, öka dess effektivitet och underlätta för nya anläggningar. Projektet görs i samarbetet mellan Stormossen och Yrkeshögskolan Novia i Finland, Sveriges Lantbruksuniversitet och BioFuel Region i Sverige samt SINTEF Narvik i Norge. Projektgruppen samarbetar med biogasproducenter i Aurora-regionen. Rötrestprodukterna analyseras av deltagande forskare och vi undersöker även hur produkterna kan tas emot på marknaden.

Projekttid är 2023-2025 och den totala projektbudgeten är 1.7 miljoner euro. Projektfinansiärer förutom Interreg Aurora är Region Västerbotten, Region Västernorrland, Lapplands förbund, Nordland Fylkeskommune, Troms & Finnmark Fylkeskommune, Rå Biopark, biogasanläggningarna Alviksgården, Boden kommun, Skellefteå kommun, LUMIRE, Vakin, Norrmejerier och HEMAB.

Best Ace

Inom projektet Best Ace utvecklar man nya marknader för biogas. Projektets syfte är att utveckla ett infrastrukturnät för naturgas och att effektivera användningen av biometan vid långdistanstransporter och inom sjöfartsindustrin. Projektet pågår under tiden 10/2022 – 09/2024. Projektet leds av Energikontor Sydost i Sverige. Förutom Stormossen deltar fyra andra organisationer kring Östersjön i Sverige, Estland och Lettland i projektet. Projektgruppen utreder vilka nyckelfaktorer som är viktiga för att utveckla en ny efterfrågan och engagera nya aktörer så att andelen biogas ökar på nya marknader. Den totala budgeten är 340 000€ som delfinansieras av EU. Via den här länken kan du läsa mera om projektet (på engelska).

BioDigi

Att använda biobaserade avfalls- och biprodukter i jordbruk för t.ex. jordförbättring och bekämpning av växtsjukdomar kan bli verklighet. Inom projektet BioDigi söker man digitala hjälpmedel för att hitta förmånliga och hållbara metoder som binder kol under en lång tid. Projektet leds av Uleåborgs universitet i samarbete med Stormossen, Naturresursinstitutet (Luke), Vasa universitet, Kiertokaari Oy och Österbottens svenska producentförbund r.f. (ÖSP). Projektet pågår under tiden 1.3.2022 och 31.10.2024 och finansieras i sin helhet (861 249€) av Jord- och skogsbruksministeriet.

Plockanalys

En gång per år utförs en så kallad plockanalys på Stormossen. Målsättningen med plockanalyserna är att få en bild över hur väl sorteringen av bioavfall och blandavfall (brännbart avfall) fungerar i hushållen på Stormossens verksamhetsområde. I plockanalysen analyseras prov från bioavfall, förpackat bioavfall, blandavfall från egnahemshus och blandavfall från bostadsbolag.

Kundundersökning

Vartannat år utförs en kundundersökning bland invånare i Stormossens ägarkommuner. Syftet med undersökningen är att kartlägga invånarnas åsikter om och erfarenheter av Stormossens verksamhet och tjänster. Hösten 2022 gjordes senaste kundundersökning.

Avslutade utvecklingsprojekt

Botnia Näring i kretslopp

Inom projektet Botnia Näring i kretslopp undersöktes hur rötresten, dvs restprodukten vid biogasproduktion, kan återanvändas och bidra till den cirkulära ekonomin. Projektet pågick under tiden 8/2019 – 6/2022. I början kartlade projektgruppen mängden rötrest samt hurudan kunskap det redan fanns i Botnia-Atlantica regionen kring detta. Därefter undersökte projektgruppen hur komposteringen kan effektiviseras. Även förekomst av mikroplaster samt nedbrytningsgrad hos läkemedel i rötresten undersöktes. Försöksodlingar i både Finland och Sverige har visat hur de olika rötrestprodukterna fungerar som gödselmedel för olika grödor.

Projektets budget var 933 681 € varav EU finansierade 60% genom Botnia-Atlantica programmet. Regionala medfinansiärer var Region Västerbotten, Region Västernorrland och Österbottens Förbund samt Härnösand Energi & Miljö och Vakin. Via den här länken kan du ta del av projektets material.

Baltic Biogas Circles

Projektet Baltic Biogas Circles var ett projekt för främjande av biogas som alternativt drivmedel för transporter i cirkulära ekonomier i Östersjöregionen. Projektet pågick under tiden 9/2019 – 9/2021. Materialet från projektet hittar du via den här länken.