”Jag betalar ju redan för min stadigvarande bostad…”

I storleken på avgiften beaktas att man tillbringar bara en del av året i fritidsbostaden. Ekoavgift för fritidsbostad uppbärs i så gott som alla kommuner som över huvudtaget uppbär fasta avfallsavgifter, t.ex. Ekorosk och Botniarosk, som burit upp en dylik avgift redan i åratal.

”Jag betalar ju redan för sophämtning och mitt avfall…?

Ekoavgiften gäller inte sophämtningen, dvs. tömning, transport och behandling av bioavfall och brännbart avfall. Transportbolagen fakturerar dessa kostnader.

Ekoavgiften finansierar Stormossens kostnader för gratis- och underprissatta tjänster.

”Jag producerar samma mängd avfall oberoende var jag befinner mig…”

Riksdagens justitieombudsman konstaterar i sitt beslut 206/4/00 14.6.2002 bl.a. följande:

Behovet av avfallsservice för t.ex. en våningshusbostad och en fritidsbostad kan vara mycket olika.

Det avfall som produceras i den stadigvarande bostaden och i fritidsbostaden är inte heller samma avfall.

Man kan inte heller tänka sig, att fritidsbostadens återvinnbara avfall och problemavfall alltid förs till de insamlingspunkter som betjänar den stadigvarande bostaden.

Varje fritidsbostad ökar för egen del behovet av avfallsservicetjänster och ökar trycket på grundande av en insamlingspunkt för återvinnbart avfall och problemavfall/ökning av kapaciteten i området där fritidsbostaden är belägen.

Man kan bli tvungen att ordna avfallsrådgivning och information skilt för fritidsbebyggelsen även regionalt.

Även Finlands Kommunförbund har ansett i ett utlåtande ”att även den fasta bosättningens fritidsbostäder kan medföra en ökning av kostnaderna för avfallsservicen.”

Fritidsbostadens ekoavgift

Baserat på lag (Avfallslagen) ansvarar kommunen (Stormossen sköter för kommunernas räkning) för ordnandet av fritidsfastigheternas avfallshantering som för den stadigvarande bosättningens.

Fritidsbostadens ekoavgift baserar sig på Avfallslagen, enligt vilken såväl stadigvarande bostad som fritidsbostad är skyldig att delta i kostnaderna för investeringskostnader och kostnader för upprätthållande av avfallsservicen som betjänar fastigheterna.

Vasaregionens avfallsnämnd har fastställt avgiften, som är en s.k. offentligrättslig avgift (Avfallstaxa). Därmed förutsätts inget avtal mellan kommun och fastighetsinnehavare. Nämnden har också beslutat att Stormossen sköter faktureringen. Avfallstaxan finns till påseende på avfallsnämndens hemsida www.avfall.fi. I taxan finns grunderna för avgiften nämnda.

Det kan inte heller anses rättvist, att stadigvarande bosättningen skall betala för fritidsbostädernas avfallshantering, därför uppbärs en separat avgift för fritidsbostaden.

Får jag betala för 2 personer (eller 1 person) som är rätt antal i stället för 3 personer (eller 2 personer) på fakturan?

Ja.

Hur bestäms ekoavgift?

Ekoavgiften betalas enligt antal personer i fastigheter med 1–4 bostäder.

För fastigheter med 1–4 bostäder bestäms storleken på ekoavgiften på basis av antalet personer enligt befolkningsregistrets uppgifter per 1.1 är skrivna på bostaden.

För fastigheter med 5 eller flera bostäder fastställs ekoavgiften per bostad.

Hur hittar jag återvinningsstationers öppethållningstider?
Hur kan jag besvära mig mot ekoavgiften?

Anvisningar för anmärkningsförfarande finns nämnda på fakturan:

”Den betalningsskyldige har rätt att inom 14 dagar från det att debetsedeln mottogs framställa anmärkning till den myndighet som besluter om avfallsavgiftens fastställande och godkänner debiteringslängden, dvs. Vasaregionens avfallsnämnd. Tel. 06-325 42 06, avfallsnamnden@vaasa.fi.

Avgiften skall, oberoende av ändringssökande, betalas inom utsatt tid som anges på debetsedeln eller på den nya debetsedel som utfärdats i samband med anledning av en anmärkning.”

Hur rena ska plastförpackningarna vara?

Plastförpackningarna ska returneras rena och torra. Smutsiga och illaluktande förpackningar sorteras i brännbart avfall. Plastförpackningarna sköljs med kallt vatten och låts torka. Om varmvatten och diskmedel behövs för rengöringen, är det bättre ur miljöperspektiv att sätta förpackningen i brännbart avfall. Plastförpackningarna är tillräckligt rena om man kan förvara dem inomhus i ett par veckor utan att det orsakar luktolägenheter.

 

Hur ska man sortera lampor egentligen?

Lampor sorteras lite olika beroende på vilken sorts lampa det är fråga om. Traditionella glödlampor samt halogenlampor får sättas i brännbart avfall. Billyktornas brännare är likaså brännbart avfall. Alla andra lampor ska returneras till en återvinningsstation eller annan insamlingspunkt för lampor.

LED-lampor är el- och elektronikskrot, liksom alla lampslingor, ljusstakar och armaturer som använder el eller batterier. Energisparlampor och lysrör hör till farligt avfall på grund av att de innehåller kvicksilver.

Energisparlampor och LED-lampor samt lysrör som är under 25 cm långa kan föras till affärer som säljer lampor utan kostnad eller köpskyldighet:

  • butiker inom dagligvaruhandeln på minst 1000 msom säljer el- och elektronikapparater
  • specialaffärer på minst 200 m2 som säljer el- och elektronikapparater
Jag har flyttat och bor inte kvar längre i fastigheten som fakturan gäller

Betalningsskyldig är den som 1.1, dvs. i början av året, är skriven på fastigheten. Samma sak gäller för fastighetsskatten. Säljaren och köparen kan avtala skilt om hur fastighetsskatten och ekoavgiften skall fördelas mellan dem.

Jag har fått två fakturor för min fritidsbostad. Varför?

Om det på tomten finns två byggnader, där den ena är den egentliga fritidsbostaden och andra är t.ex. en bastubyggnad, så registreras det två fritidsbostäder i de offentliga registren. Detta rättas i vårt kundregister och ska inte upprepas i nästa års fakturering. Meddelas fakturanummer och kundens namn till fakturering@stormossen.fi.