Företagens avfallshantering

Ändringarna i avfallslagen som trädde i kraft 1.1.2020 innebar ändringar i förfarandet för företagens avfallshantering i kommunala avfallsbolag.

Stormossen kan även i fortsättningen producera avfallshanteringstjänster för företag på basen av det kommunala andrahandsansvaret, s.k. TSV-tjänst, men först efter det att avfallsinnehavaren på dataplattformen Materialtorget (materiaalitori.fi) har sökt avfallsservice på marknaden.

Avfallsinnehavaren ska publicera en annons på dataplattformen Materialtorget och reservera minst 14 dagar för erhållande av anbud. På basen av erhållna anbud avgör avfallsinnehavaren om de kan anses vara erhållna till skäliga villkor. Om inte, får avfallsinnehavaren begära TSV-tjänsten av det kommunala avfallsbolaget. Det lönar sig för företaget att meddela sitt eventuella behov av TSV-tjänster redan i samband med skapandet av annonsen på Materialtorget.

Skyldighet att använda sig av Materialtorget gäller inte

  • de företag som har ett gällande TSV-avtal som ingåtts före 1.1.2020 med Stormossen
  • om behovet av kommunal avfallshantering föranleds av oförutsebar brådska
  • sådana företag vars värde på avfallshanteringen understiger 2 000 euro (moms 0 %) per år.

I dessa fall kan avfallsinnehavaren begära avfallshanteringstjänster direkt av Stormossen.

Tilläggsinformation om Materialtorget finns här (extern länk).