Avfallskärlet har inte blivit tömt, vem ska jag kontakta?

Stormossen ansvarar för tömning av följande kärl:

 • bioavfall
 • flerfackskärl
 • förpackningsavfall (metall-, glas-, kartong- och plastförpackningar) och batterier

Om tömningen av någon av dessa avfallskärl uteblivit kontaktas Stormossen logistiikka@stormossen.fi eller 010 320 7676.

Om tömningen berör blandavfall (brännbart avfall) eller returpapper, kontakta din egen avfallstransportör.

 

Hur kan jag ändra tömningsintervallet för mitt avfallskärl?

Det längsta möjliga tömningsintervallet för bioavfall och flerfackskärl är två veckor under sommarsäsongen (april-oktober) och fyra veckor under vintersäsongen (november-mars). Vasaregionens avfallsnämnd har fastslagit detta i avfallshanteringsföreskrifterna. Standardtömningsintervallen för bioavfall i egnahems- och småhus är två veckor året runt. Ifall du vill förlänga tömningsintervallet till fyra veckor under vintertid ska du skicka följande uppgifter; namnet på alla vuxna personer i hushållet, adressen och kontaktpersonens telefonnummer per e-mail till logistiikka@stormossen.fi.

Tömningsintervallet av blandavfall (brännbart avfall) går att förlänga om bioavfallet sorteras separat från blandavfallet. Längsta möjliga tömningsintervall är 12 veckor. Om du bor på område A kan du meddela om förlängt tömningsintervall direkt till din egen transportör för blandavfall. Om du bor på område B och sorterar bioavfallet, bör du göra en ansökan om förlängt tömningsintervall till avfallsnämnden.

I husbolagen är det disponenten som ser till att tömningsintervallen är optimala i förhållande till avfallsmängden och meddelar om ändringsbehoven. Om du märker att tömningsintervallen behöver ändras, kontakta disponenten eller ordföranden för ditt husbolag.

Jag är borta hemifrån en längre tid under året, kan jag pausa tömningen av avfallskärlen?

Ja. Fastighetsvis avfallstransport kan avbrytas för viss tid, om en fastighet som används året runt står oanvänd på grund av semesterresa eller av annan orsak. Avfallskärlet ska tömmas direkt före avbrottet i avfallstransporten.

Avbrott gällande blandavfall (brännbart avfall):
Första avbrottet i tömningen av avfallskärl som varar under tre kalendermånader meddelas till avfallstransportföretaget. Avfallstransportföretaget har rätt att avtala om ett (1), sådant avbrott per kalenderår för bostadsfastigheter. Om avbrotten för samma fastighet är flera än ett (1), eller om avbrottets längd, är längre än tre kalendermånader, skall undantag ansökas hos avfallsnämnden, i god tid, minst tre veckor innan avbrottet.

Avbrott gällande bioavfall:
Första avbrottet i tömningen av avfallskärl som varar under tre kalendermånader meddelas till Stormossen. Stormossen har rätt att avtala om ett (1), sådant avbrott per kalenderår för bostadsfastigheter. Om avbrotten för samma fastighet är flera än ett (1), eller om avbrottets längd, är längre än tre kalendermånader, skall undantag ansökas hos avfallsnämnden, i god tid, minst tre veckor innan avbrottet.

Hur ofta töms bioavfallskärlet?

Enligt avfallshanteringsföreskrifterna är det längsta möjliga tömningsintervallet för bioavfall två veckor sommartid (april-oktober) och fyra veckor vintertid (november-mars). Bioavfallet börjar lätt lukta och kan locka till sig skadedjur, vilket är orsaken till frekvent tömningsintervall.

Tömningsintervallet är per automatik två veckor året runt. Om du vill förlänga ditt tömningsintervall till fyra veckor vintertid, kontakta Stormossen per e-mail logistiikka@stormossen.fi.

Tömningsintervallet kan också vara en vecka vid behov. Tömningsintervallet kan endast vara en vecka, två veckor eller fyra veckor.

Vem tömmer mitt bioavfallskärl?

Via den här länken hittar du transportbolagen som tömmer bioavfallet i ditt område och de postnummerområden de opererar på. Vid problemsituationer, ändringar o. dyl. kontakta Stormossen logistiikka@stormossen.fi eller 010 320 7676.

Vem ansvarar för tömning av blandavfallet (brännbart avfall)?

På Stormossens verksamhetsområde hör blandavfall (brännbart avfall) till avfall vars transport och tömning ordnas av fastighetsinnehavaren själv. Kontakta ett godkänt transportföretag. Transportföretaget fakturerar transportavgiften medan Stormossen fr.o.m. 1.1.2023 fakturerar behandlingsavgiften.

Alla hushåll bör fortsättningsvis ha ett avfallskärl för blandavfall (brännbart avfall) vid fastigheten. Kärlet kan också vara gemensamt med grannen.

Varför har jag blivit fakturerad för onödig tömning?

Onödig tömning innebär att avfallskärlet har försökt tömmas, men att det av någon av nedan stående orsakerna inte lyckats.

 • sopkärlet har fyllts i strid med avfallshanteringsföreskrifterna, t.ex. så att det är för tungt eller det är fyllt med avfall som inte hör hemma i sopkärlet,
 • sopkärlet är trasigt,
 • sopkärlet kunde inte hittas vid fastigheten, eller fastigheten eller avfallspunkten kunde inte hittas med de givna köranvisningarna,
 • sopkärlet är låst eller i ett låst utrymme och låset är inte serialiserat för Stormossens nyckeluppsättningsserie eller nyckel har inte överlåtits till transportörens förfogande,
 • sopkärlet kan inte tömmas trots försök med normala åtgärder pga. nedisning,
 • den väg till sopkärlet som fastigheten är ansvarig att underhålla är inte i framkomligt skick eller är i så dåligt skick att fordonet kan skadas eller chaufförens arbetssäkerhet äventyras,
 • det på vägen till fastigheten finns en port som är låst och körning till fastigheten därför förhindras,
 • det finns trafikhinder eller herrelösa djur på vägen till fastigheten vilka hindrar tömningen av sopkärl, eller
 • kärlet, verksamhetsmiljön eller annan omständighet är i strid med avfallshanteringsföreskrifterna.

För onödig avhämtning i ovannämnda situationer uppbärs ingen behandlingsavgift, enbart transportavgift.