Vad är behandlingsavgift?

Till Stormossens ansvar hör mottagning och behandling av kommunalt avfall. Kostnaderna för hushållens fastighetsvisa avfallshantering består av transportavgift och behandlingsavgift. Behandlingsavgiften består av direkta och indirekta kostnader som uppstår då avfallet tas omhand och vidareförädlas. Stormossen behandlar avfallet antingen själv eller genom köptjänster.

Vilka kostnader ingår i behandlingsavgiften?

Behandlingsavgiften bestäms på basen av Stormossens kostnader för avfallshanteringen eller för upphandlade behandlings- och återvinningstjänster. Behandlingsavgiften inkluderar dessutom kostnader för eventuell mellanlagring, omlastning och vidaretransport av avfallet samt kostnader i anslutning till fakturering och hantering av kundregister bl.a. kostnader för kontorsutrymmen och IT-system, hantering och framtagning av fakturainformation samt indrivningsåtgärder och allmänna omkostnader för verksamheten.

Hur bestäms behandlingsavgiften för mitt avfallskärl?

Behandlingsavgiften bestäms på basen av avfallskärlets volym och specifik vikt (genomsnittlig volymvikt). Se avfallstaxan för närmare information.

För ett 140 liters bioavfallskärl blir behandlingsavgiften således 3,12 €/tömning och ett 240 liters avfallskärl för blandavfall (brännbart avfall) 3,99 €/tömning.

Hur faktureras behandlingsavgiften?

Stormossen kommer att fakturera behandlingsavgiften kvartalsvis i efterskott på basen av antal tömningar för egnahemshus, parhus och mindre radhus (fastigheter med 1–4 bostäder). Större rad- och våningshus faktureras månatligen.

Varför fakturerar Stormossen behandlingsavgiften för blandavfall (brännbart avfall) och inte avfallstransportören som tidigare?

Enligt den nya avfallstaxan som Vasaregionens avfallsnämnd har fastställt fakturerar Stormossen behandlingsavgiften direkt av hushållen fr.o.m. 1.1.2023. Tidigare togs behandlingsavgiften ut av avfallstransportörerna som fakturerade den vidare till kunderna.

De brister som tidigare har förekommit i vårt ekoavgiftskundregister kan avhjälpas med hjälp av att överföra faktureringen till oss. Genom att vi fakturerar hushållen direkt kan kundregistret enkelt uppdateras och hållas fortlöpande up-to-date. Detta sparar både tid och pengar i form av mindre antal reklamationer, rättelser, krediteringar och utskick av nya fakturor.

Det också viktigt att komma ihåg att kostnaderna för avfallsbehandlingen, dvs. själva grunden för faktureringen, uppstår hos Stormossen och inte hos avfallstransportörerna.

Fr.o.m. 1.1.2023 är behandlingsavgiften lika för samtliga hushåll på Stormossens område då den tidigare kunde variera mellan olika transportbolag.

Ekoavgiften som tidigare fakturerades en gång per år är nu uppdelad i fyra rater och faktureras kvartalsvis i samband med faktureringen av behandlingsavgifterna.

Samma faktureringsrutin har tillämpats på Ekorosk Ab:s område under många år.

Min avfallstransportör har redan fakturerat behandlingsavgiften för brännbart avfall för tömningar gjorda 2023. Jag behöver väl inte betala dubbelt?

Ifall din avfallstransportör fakturerat behandlingsavgiften för brännbart avfall för tömningar gjorda 2023 skall du kontakta din avfallstransportör och be om kreditering och återbetalning. I oklara fall kontakta vid behov Vasaregionens avfallsnämnd.

Enligt gällande avfallstaxa som trädde ikraft 1.1.2023 är det Stormossen som fakturerar behandlingsavgiften för brännbart avfall.