Dataskyddsbeskrivning

Stormossen hanterar personuppgifter noggrant och konfidentiellt. Personuppgifterna lagras i Stormossens kundregister, som en del av den lagstadgade avfallsservicen som Stormossen erbjuder till samtliga fastigheter på Stormossens verksamhetsområde. På den här sidan kan du läsa om hur Stormossen hanterar personuppgifter.

Registerhållare

Ab Stormossen Oy
FO-nummer: 0586634-8
Stormossvägen 56
66 530 Kvevlax
E-post: info@stormossen.fi
Telefonnummer: 010 320 7600 (Växel)
Dataskyddsansvarig: Utvecklingschef Jarno Rajamäki jarno.rajamaki@stormossen.fi eller 010 320 7607

Upprätthållande av personuppgifter

Stormossen upprätthåller kundregister för att möjliggöra utövandet av den del av den lagstadgade avfallsservicen, som omfattar samtliga fastigheter på Stormossens verksamhetsområde. Kundregister upprätthålls för produktion och förverkligande av tjänster till kunder, för registrering av mottaget avfall och försäljning av produkter, fakturering av tjänster, erhållande av betalningar, ev. indrivning av betalningar från kunder samt för sändning av information till kunder. Uppgifterna i kundregistren används också för statistiska ändamål t.ex. för att beskriva verksamhetens omfattning eller antalet kunder, och för utveckling av avfallsservicen.

Enskilda personer kan inte identifieras utifrån statistikuppgifterna. Syftet med hanteringen av registret är förverkligandet av registerhållarens och kundens rättigheter och skyldigheter.

Stormossens personregister kan innehålla t.ex. följande uppgifter: personnamn (fastighetens innehavare), adress, postnummer, postanstalt, land, permanent byggnadsbeteckning, fastighetens namn, fastighetens/bostadens användningsändamål, antalet boende, antal bostäder, ev. fritidsbostadens adress och faktureringsadress, e-fakturauppgifter, fakturor, kontaktlogg.

Data lagras och hanteras konfidentiellt.

Stormossen upprätthåller följande personregister

  • Kundregister för fakturering av ekoavgifter
  • Kundregister för fakturering av avfallsbehandlingstjänster
  • Kundregister för mottaget avfall och sålda produkter
  • Kundregister över kundkort för besök vid återvinningsstationerna

Hanteringsregler för personregister

Stormossen samlar in information i huvudsak på följande sätt:

  • Information som personen själv ger.
  • Information som är förknippad med användningen av våra tjänster, inköp eller andra kontakter med oss.
  • Information som samlas in från andra källor, t.ex. allmänna register som upprätthålls av myndigheter, och som kan kombineras med personen.

Registerhållaren överlämnar inte personuppgifter som finns i registret till utomstående, förutom vad gäller sådan information som är avsedd för att uppfylla registerhållarens eller kundens rättigheter eller skyldigheter eller om Finlands myndigheter så fordrar.  Registerhållaren överför inte persondata som finns i registret utanför EU eller ETA, förutom vad gäller sådan information som är avsedd för att uppfylla registerhållarens eller kundens rättigheter eller skyldigheter eller om Finlands myndigheter så fordrar.

Uppgifterna i registret sparas endast så länge och i den omfattning som är nödvändig för de ursprungliga ändamålen som uppgifterna samlats in för eller för ändamål som är förenliga med detta. Personuppgifterna enligt denna dataskyddsbeskrivning sparas så länge som den registeransvarige utnyttjar uppgifterna i de ändamål som beskrivs ovan. Personuppgifterna i registret raderas när det inte längre finns laglig grund att behandla dem.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att få information om vilka uppgifter som samlats in och hur de behandlats, vilka uppgifter som lagras i registret, uppgifternas ursprung, vad uppgifterna används till, till vem uppgifterna eventuellt överlåts etc.

Den registrerade har rätt att få veta om hans/hennes uppgifter finns i registret och om så är fallet, rätt att få en kopia av uppgifterna och vid behov kräva rättelse av felaktiga personuppgifter.

Den registrerade har rätt att motsätta sig behandling i direktmarknadssyfte. Stormossen använder i regel inte de registrerades uppgifter i direktmarknadssyfte och överlåter aldrig uppgifterna åt annan för detta syfte.