Avfallsnämnden

Kontakta avfallsnämnden när du vill

ansöka om

  • förlängt tömningsintervall av sopkärlet
  • gemensamt avfallskärl
  • kompostering av slam
  • egenspridning av slam på egen åker (jordbrukare)

anmäla om

  • avbrott i sophämtning eller slamtömning från fastigheten p.g.a. att den står tom

Vasaregionens avfallsnämnd
PB 2, 65101 VASA
tel. 040 624 0923
www.avfall.fi

Avfallsbestämmelserna

Vasaregionens avfallsnämnds avfallshanteringsföreskrifter har trätt i kraft 1.5.2017. Stormossens alla ägarkommuner (Korsholm, Korsnäs, Malax, Storkyro, Vasa, Vörå) ingår i avfallsnämnden och föreskrifterna gäller i samtliga ägarkommuner. I avfallshanteringsföreskrifterna finns information om avfallskärl, fastigheternas avfallspunkter, avfallstransporter och -insamling samt tömningsintervaller.