Stormossen

Rötrest för jordbruk

Stormossen gör ett pilotprojekt med lokala jordbrukare, för att tillsammans uppnå en cirkulär helhet då jordbrukarna testar att gödsla med rötresten från slam. Stormossen levererar kostnadsfritt rötresten till jordbrukare inom en radie av 35 km från Stormossens avfallscentral i Kvevlax.

Framställning och råmaterial

Slam från avloppsreningsverk och fetter rötas termofilt vid Stormossens biogasanläggning. Rötresten testas enligt den testmetod som angivits av Livsmedelsverket. Den slutliga produkten består av 100% slambaserad rötrest. Tungmetallhalterna i produkten överstiger inte lagenliga gränsvärden för jordförbättringsmedel.

Varudeklarationen för rötrest till jordbruk finns här.

Användning

Produkten kan användas som gödsel och jordförbättringsmedel t.ex. odling av spannmål. Kontrollera maximal fosforgiva enligt gödslingsreglerna (för miljöersättningen. Mängd per hektar enligt kväve- och fosforbehov.) Se även Statsrådets förordning om användning av gödselprodukter och naturgödsel som innehåller fosfor, § 3 Beaktande av mängden totalfosfor vid gödsling.

Begränsningar för spridning av slam

Slamprodukter får spridas enbart på sådan odlingsmark vars pH är minst 5,8. Avloppsslam får spridas bara på sådan odlingsmark där det odlas till exempel spannmål, sockerbeta, oljeväxter eller sådana växter som inte används som människoföda färska eller genom att deras underjordiska delar äts, eller som djurfoder. På vall får slam spridas när vallen anläggs tillsammans med skyddssäd och slammet myllas ner.

Karenstiden vid användning av slam från reningsverk är fem år. Under den tiden får inga andra än ovan nämnda produkter odlas på åkern. Det är förbjudet att sprida avloppsslam i skog.

Källa: Livsmedelsverket

Beställ rötrest från Stormossen

Stormossens kontaktperson för rötrest till jordbruk är Per-Olof Holm. Ta kontakt via e-post: per-olof.holm@stormossen.fi eller telefon 010 320 7650 (må-to kl. 7-15).