Vad är ekoavgift?

Ekoavgiften faktureras av alla hushåll och fritidsbostäder på Stormossens område. Med ekoavgiften upprätthålls bl.a. ekopunkter, återvinningsstationer, kampanjinsamlingar och avfallsrådgivning.

Ekoavgiften baserar sig på Avfallslagen, enligt vilken såväl stadigvarande bostad som fritidsbostad är skyldig att delta i kostnaderna för investeringskostnader och kostnader för upprätthållande av avfallsservicen som betjänar fastigheterna.

Vasaregionens avfallsnämnd har fastställt avgiften, som är en s.k. offentligrättslig avgift (Avfallstaxa). Därmed förutsätts inget avtal mellan kommun och fastighetsinnehavare. I enlighet med avfallstaxan sköter Stormossen faktureringen. Avfallstaxan finns till påseende på avfallsnämndens hemsida. I taxan finns grunderna för avgiften nämnda.

Hur bestäms ekoavgiften?

Från och med 1.1.2023 bestäms ekoavgiften för fastigheter med 1-4 bostäder bostadsvis och inte enligt antalet personer som tidigare. Det blir nu likadant som för fastigheter med 5 eller flera bostäder.

Varför måste jag betala ekoavgift då jag redan betalar för sophämtning?

Ekoavgiften gäller inte sophämtningen, dvs. tömning, transport och behandling av bioavfall och brännbart avfall.

Ekoavgiften finansierar Stormossens kostnader för gratis- och underprissatta tjänster, så som upprätthållning av ekopunkter, återvinningsstationer, kampanjinsamlingar och rådgivning.

Varför har man höjt ekoavgiften för år 2023?

Ekoavgiften höjdes senast år 2014. Sedan dess har servicenivån höjts märkbart och varje besök till en återvinningsstation görs utan extra avgift för hushåll. Besökarantalet vid stationerna har de senaste fem åren ökat med ca 40 % och med dem har även mängden mottaget avfall ökat, vilket innebär ökade kostnader. Dessutom bör insamling av avlagda textiler enligt lagen arrangeras fr.o.m. 1.1.2023.

Vad får man för avgiften?
  • ekopunkterna och återvinningsstationerna står till hushållens förfogande. Farligt avfall och återvinnbart avfall som uppstår vid bostaden förs avgiftsfritt till någon av dessa mottagningsplatser. Kundkortet berättigar till ett obegränsat antal besök till återvinningsstationen. Man får föra högst 2 m3 per gång motsvarande en släpkärra.
  • mottagnings-, transport- och behandlingskostnader för farligt avfall och återvinnbart avfall, dvs. returpapper, papp, metall-, glas-, kartong- och plastförpackningar, träavfall, gips, betong, tegel, styrox, ris och kvistar, el- och elektronikskrot samt avlagda textilier, för vilka ingen behandlingsavgift uppbärs. Med farligt avfall avses för miljön farliga ämnen, såsom batterier och ackumulatorer, lysrör och energisnåla lampor, spilloljor och andra oljehaltiga avfall, målfärgs-, lim- och lackrester, impregneringsmedel, lösningsmedel, bekämpningsmedel och tryckimpregnerat trä.
  • insamlingskampanjer (Ekobilen, Håll Skärgården Ren, Mikromossen).
  • information och rådgivning

Enligt lagen får kostnaderna för avfallshanteringen inte täckas med skattemedel.

Varför får jag flera ekoavgiftsräkningar under året?

Från och med 1.1.2023 fakturerar Stormossen ekoavgiften för egnahemshus och småhus (1-4 bostäder) fyra gånger om året; i april, juli, oktober och januari. Detta schema har p.g.a. tekniska orsaker tyvärr inte kunnat fullföljas och ekoavgiften för andra, tredje och fjärde kvartalet i år gällande fastigheter med 1-4 bostäder faktureras undantagsvis försenad i första hand i samband med faktureringen av behandlingsavgiften för brännbart avfall.

Förutom ekoavgiften innehåller fakturan behandlingsavgiften för brännbart avfall, vilken tidigare har fakturerats av transportbolaget. En del transportbolag låter Stormossen fakturera även tömningsavgiften och i dessa fall syns även denna avgift separat i samma faktura. Dessutom innehåller samma faktura tömningsavgiften för bioavfall för de fastigheter som det gäller.

Kan jag betala hela ekogiften för året på en gång?

Vår faktureringspraxis ändrar år 2023 på så vis att vi i samma faktura fakturerar för tre månaders (kvartalsvis) ekoavgift, hanteringsavgift för brännbart avfall (försenas i år p.g.a. tekniska problem) och senare tömningsavgift för bioavfall för samma tidsintervall. Detta berör fastigheter med 1-4 bostäder.

Tyvärr är det inte tekniskt möjligt att avvika från fakturerings- eller betalningsrytmen för ekoavgiften.

Varför kostar det att få en pappersfaktura?

Fr.o.m. 1.7.2023 uppbär Stormossen en avgift för pappersfaktura. Avgiften är 2,36€ (inkl. moms)/faktura. Det här gör vi för att täcka kostnaderna för att skicka pappersfakturor.

Du kan ändra din pappersfaktura till e-faktura via nätbanken eller till e-postfaktura genom att meddela oss på kundtjanst@stormossen.fi. Direktbetalning kan användas om du inte har tillgång till nätbank. Kontakta i så fall din egen bank.

Hur kan jag besvära mig mot ekoavgiften?

Anvisningar för anmärkningsförfarande finns nämnda på fakturan:

”Den betalningsskyldige har rätt att inom 14 dagar från det att debetsedeln mottogs framställa anmärkning till den myndighet som besluter om avfallsavgiftens fastställande och godkänner debiteringslängden, dvs. Vasaregionens avfallsnämnd. Tel. 06-325 42 06, avfallsnamnden@vaasa.fi.

Avgiften skall, oberoende av ändringssökande, betalas inom utsatt tid som anges på debetsedeln eller på den nya debetsedel som utfärdats i samband med anledning av en anmärkning.”

Kan jag få extra betalningstid för fakturan?

Ja, högst 14 dagar efter fakturans förfallodag. Meddelas fakturanummer och kundens namn till fakturering@stormossen.fi.

Vad händer om jag inte betalar fakturan gällande ekoavgiften?

Anvisningar för anmärkningsförfarande finns nämnda på fakturan:

”Förfallen avgift

Betalas inte avgiften inom utsatt tid, skall på det förfallna beloppet erläggas en årlig ränta om 11 % (1.7-31.12.2023) räknat från förfallodagen. Till betalning förfallen avgift får utsökas hos den betalningsskyldige utan dom eller beslut enligt indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg stadgad ordning.”

Jag har flyttat och bor inte kvar längre i fastigheten som fakturan gäller

Betalningsskyldig för ekoavgiften är den som är skriven i fastigheten i början av månaden. Ifall den fakturerade ekoavgiften gäller för månader du inte längre varit skriven i fastigheten, vänligen kontakta kundtjänsten.

Jag bor utomlands en del av året, måste jag betala ekoavgift för den tiden?

Enligt avfallstaxan är varje bostad och året runt i användning varande fritidsbostad som används för stadigvarande boende, skyldig att erlägga privathushållens ekoavgift. För bostadsfastigheter fastställs ekoavgiften per bostad. Ekoavgiften tillämpas för varje månad och faktureras kvartalsvis. Detta innebär att även om bostaden tillfälligt står tom, är fastighetsinnehavaren inte befriad från skyldigheten att betala ekoavgift.

Ekoavgiften gäller inte s.k. dagligen uppstående avfall, för vilken avfallstransport ska anordnas. Med ekoavgift avses en i avfallslagen benämnd grundavgift, med vilken bl.a. återvinningsstationerna, ekopunktnätverket samt information och rådgivning bekostas. Ekoavgiften berättigar till obegränsade besök på våra återvinningsstationer, dit man kan föra t.ex. renoveringsavfall från hushållen samt farligt avfall utan extra kostnad.

Varför måste jag betala ekoavgift också för fritidsbostaden?

I storleken på avgiften beaktas att man tillbringar bara en del av året i fritidsbostaden. Ekoavgift för fritidsbostad uppbärs i så gott som alla kommuner som över huvud taget uppbär fasta avfallsavgifter.

Riksdagens justitieombudsman konstaterar i sitt beslut 206/4/00 14.6.2002 bl.a. följande:

Behovet av avfallsservice för t.ex. en våningshusbostad och en fritidsbostad kan vara mycket olika.

Det avfall som produceras i den stadigvarande bostaden och i fritidsbostaden är inte heller samma avfall.

Man kan inte heller tänka sig, att fritidsbostadens återvinnbara avfall och problemavfall alltid förs till de insamlingspunkter som betjänar den stadigvarande bostaden.

Varje fritidsbostad ökar för egen del behovet av avfallsservicetjänster och ökar trycket på grundande av en insamlingspunkt för återvinnbart avfall och problemavfall/ökning av kapaciteten i området där fritidsbostaden är belägen.

Man kan bli tvungen att ordna avfallsrådgivning och information skilt för fritidsbebyggelsen även regionalt.

Även Finlands Kommunförbund har ansett i ett utlåtande ”att även den fasta bosättningens fritidsbostäder kan medföra en ökning av kostnaderna för avfallsservicen.”

Jag har fått två fakturor för min fritidsbostad. Varför?

Om det på tomten finns två byggnader, där den ena är den egentliga fritidsbostaden och andra är t.ex. en bastubyggnad, så registreras det två fritidsbostäder i de offentliga registren. Detta rättas i vårt kundregister och ska inte upprepas i nästa års fakturering. Meddelas fakturanummer och kundens namn till fakturering@stormossen.fi.