Om Stormossen

Ab Stormossen Oy

Aktiebolaget Stormossen ägs av sex kommuner i Österbotten och sköter ägarkommunernas avfallshantering. Företagets omsättning var 14,4 milj. euro år 2019. Verksamhetens centrum utgörs av avfallscentralen i Kvevlax, Korsholm. Stormossen sysselsätter i medeltal 42 personer.

Stormossens verksamhet utgör ett exempel på verklig cirkulär ekonomi. Vi behandlar bioavfall och slam och av det produceras kompostjord och fordonsbränslet biogas. Resultatet är ett klimatsmart kretslopp av näringsämnen och energi.

BIG Biogas

Stormossens första tankningsstationen för fordonsgas öppnades i februari år 2017 och uppgraderingsanläggningen som omvandlar biogasen till fordonsgas startade i maj. Vasanejdens första publika tankningsstation för fordonsgas finns nu på Stormossen. På samma område har byggts en bussdepå för långsamtankning av Vasa stads tolv gasbussar. Den andra publika tankningsstationen har öppnats vid den södra utfarten till Vasa våren 2020.

Kompostjord till salu

Försäljning av kompostjord har pågått sedan år 2009 och till salu finns både trädgårdsjord och gräsmattejord. Företaget började sköta försäljningen av kompostjord i egen regi år 2016. Kompostjorden tillverkas utgående från rötrest som produceras vid rötning av bioavfall och slam.

Återvinningsgraden för samhällsavfall är över 99 %. Vår målsättning är att över hälften av samhällsavfallet  skall återvinnas som material. Stormossen upprätthåller ett vältäckande och lättillgängligt nätverk för mottagning av avfall. Nätverket består av ekopunkter, nyckelkärl för brännbart avfall, kampanjinsamlingar, bemannade återvinningsstationer och en mobil återvinningsstation. Till tjänsterna hör också hämtningstjänst, uthyrning av flak och släpkärror samt aktiv information om tjänsterna.

Mission och Vision

Mission

Stormossen sköter de av ägarkommunerna överförda uppgifterna på ett hållbart, modernt, tekniskt effektivt och kostnadseffektivt sätt.

Vision 2022

  • Vi är en utvecklingsplattform för cirkulär ekonomi.
  • Vi går i spetsen för materialåtervinning.

Mål 2030

  • Koldioxidneutral verksamhet.
  • 65 % materialåtervinning.

Värderingar

Professionellt
Modigt
Tillsammans

Ägarkommuner

Stormossens verksamhet startade som ett samarbete mellan Vasa stad och Korsholms kommun, som i slutet av år 1984 beslutade grunda bolaget och 28.3.1985 registrerades Ab Avfallsservice Stormossen Jätehuolto Oy. Idag är kommunerna sex: Vasa, Korsholm, Korsnäs, Malax, Storkyro och Vörå och det bor över 107 000 invånare på området.