Om Stormossen

Stormossens verksamhetsområde omfattar sex kommuner och inom området bor ca 108 000 invånare. Bolagets omsättning uppgick till 15 miljoner euro år 2023. Kärnan i verksamheten utgörs av avfallscentralen i Kvevlax i Korsholms kommun. Stormossen sysselsätter för närvarande cirka 50 personer.

Företagets verksamhet utgör ett exempel på verklig cirkulär ekonomi. Vi behandlar bioavfall och slam och producerar kompostjord och fordonsbränslet biogas av det. Resultatet är ett klimatsmart kretslopp av näringsämnen och energi.

Återbruksgalleria Minimossen

Minimossen är den första företagsdrivna återbruksgallerian i Finland, som säljer noga utvalda återanvända saker. Gallerian öppnades i november 2019. Minimossen är guldgruvan för dig som söker kärleksfullt omhändertagna saker med attityd. Hos oss kan du shoppa på ett smart och hållbart sätt. På Minimossen finns förutom återbruksbutikerna och cafeterian även Stormossens första miniåtervinningsstation.

Biogas för fordon

Biogas är ett lokalproducerat, miljövänligt, motorvänligt och förmånligt bränslealternativ. Vasanejdens första publika tankningsstation för fordonsgas finns på Stormossen. Gastor tankningsstationen för fordonsgas öppnades i februari 2017 och uppgraderingsanläggningen som omvandlar biogasen till fordonsgas i maj samma år. På samma område har det byggts en bussdepå för långsam tankning av Vasa stads gasbussar. Den andra publika tankningsstationen vid den södra utfarten av Vasa togs i bruk i maj år 2020. Tillsammans med två andra avfallsbolag skapades år 2020 ett gemensamt nätverk av tankningsstationer för biogas, BIG Biogas, som i nuläget består av nio tankningsstationer runtom i Finland.

Kompostjord till salu

Stormossen rötar bioavfall och slam i bioreaktorer. Slambaserad rötrest överlåts till jordbrukare som gödselmedel. Den bioavfallsbaserade rötresten komposteras vid avfallscentralen. Den godkända jordförbättringskomposten överlåts till en entreprenör som blandar trädgårdsjord av jordförbättringskomposten som sedan säljs under namnet Stormossens trädgårdsjord.

Hög återvinningsgrad

År 2023 var återvinningsgraden för samhällsavfall över 99 % på Stormossens område. Verksamheten har materialåtervinning i fokus och målet är att 65 % av samhällsavfallet skall bli nytt material år 2030. En tillräcklig mängd välsorterat bioavfall ska tryggas så att vi kan producera biogas och kompostjord. Våren 2018 påbörjades en fortgående utdelningen av gratis papperspåsar till hushållen för att främja sorteringen av bioavfall.

Mission och Vision

Mission

Stormossen sköter de av ägarkommunerna överförda uppgifterna på ett hållbart, modernt, tekniskt effektivt och kostnadseffektivt sätt.

Vision

  • Vi är en utvecklingsplattform för cirkulär ekonomi.
  • Vi går i spetsen för materialåtervinning.

Mål 2030

  • Koldioxidneutral verksamhet.
  • 65 % materialåtervinning.

Värderingar

Professionellt
Modigt
Tillsammans

Ägarkommuner

Stormossens verksamhet startade som ett samarbete mellan Vasa stad och Korsholms kommun, som i slutet av år 1984 beslutade grunda bolaget. Den 28.3.1985 registrerades sedan Ab Avfallsservice Stormossen Jätehuolto Oy. Idag är ägarkommunerna sex till antalet: Vasa, Korsholm, Korsnäs, Malax, Storkyro och Vörå och det bor över 107 000 invånare på området.

Kommunkarta och befolkningsmängder 2023

Karta

Avfallscentralen i Kvevlax, Korsholm
11 återvinningsstationer
1 trädgårdsavfallsstation i Vasa