Om Stormossen

Ab Stormossen Oy

Aktiebolaget Stormossen ägs av sex kommuner i Österbotten och sköter ägarkommunernas avfallshantering. Företagets omsättning var 13,4 milj. euro år 2021. Verksamhetens centrum utgörs av avfallscentralen i Kvevlax, Korsholm. Stormossen sysselsätter i medeltal 42 personer.

Stormossens verksamhet utgör ett exempel på verklig cirkulär ekonomi. Vi behandlar bioavfall och slam och av det produceras kompostjord och fordonsbränslet biogas. Resultatet är ett klimatsmart kretslopp av näringsämnen och energi.

BIG Biogas

Stormossens första tankningsstationen för fordonsgas öppnades i februari år 2017 och uppgraderingsanläggningen som omvandlar biogasen till fordonsgas startade i maj. På samma område byggdes en bussdepå för långsamtankning av Vasa stads tolv gasbussar. Den andra publika tankningsstationen öppnades vid den södra utfarten från Vasa våren 2020.

Kompostjord till salu

Försäljning av kompostjord har pågått sedan år 2009 och till salu finns både trädgårdsjord och gräsmattejord. Företaget började sköta försäljningen av kompostjord i egen regi år 2016. Kompostjorden tillverkas av s.k. rötrest, som produceras vid rötning av bioavfall och slam.

Återvinningsgraden för samhällsavfall är över 99 %. Stormossens målsättning är att 65% av samhällsavfallet ska återvinnas som material år 2030. Stormossen upprätthåller ett vältäckande och lättillgängligt nätverk för mottagning av avfall. Nätverket består av ekopunkter, nyckelkärl för brännbart avfall, kampanjinsamlingar, bemannade och obemannade återvinningsstationer, en mobil återvinningsstation och återbruksgallerian Minimossen. Till tjänsterna hör också hämtningstjänst samt aktiv information om tjänsterna.

Mission och Vision

Mission

Stormossen sköter de av ägarkommunerna överförda uppgifterna på ett hållbart, modernt, tekniskt effektivt och kostnadseffektivt sätt.

Vision 2022

  • Vi är en utvecklingsplattform för cirkulär ekonomi.
  • Vi går i spetsen för materialåtervinning.

Mål 2030

  • Koldioxidneutral verksamhet.
  • 65 % materialåtervinning.

Värderingar

Professionellt
Modigt
Tillsammans

Ägarkommuner

Stormossens verksamhet startade som ett samarbete mellan Vasa stad och Korsholms kommun, som i slutet av år 1984 beslutade grunda bolaget. Den 28.3.1985 registrerades sedan Ab Avfallsservice Stormossen Jätehuolto Oy. Idag är ägarkommunerna sex till antalet: Vasa, Korsholm, Korsnäs, Malax, Storkyro och Vörå och det bor över 105 000 invånare på området.

Kommunkarta och befolkningsmängder 2021

Avfallscentralen i Kvevlax, Korsholm
12 återvinningsstationer
1 trädgårdsavfallsmottagning i Vasa

Karta med invånarantal