Om Stormossen

Ab Stormossen Oy

Aktiebolaget Stormossen ägs av sex kommuner i Österbotten och sköter ägarkommunernas avfallshantering. Företagets omsättning var 14,4 milj. euro år 2019. Verksamhetens centrum utgörs av avfallscentralen i Kvevlax, Korsholm. Stormossen sysselsätter i medeltal 42 personer.

Stormossens verksamhet utgör ett exempel på verklig cirkulär ekonomi. Vi behandlar bioavfall och slam och av det produceras kompostjord och fordonsbränslet biogas. Resultatet är ett klimatsmart kretslopp av näringsämnen och energi.

BIG Biogas

Stormossens första tankningsstationen för fordonsgas öppnades i februari år 2017 och uppgraderingsanläggningen som omvandlar biogasen till fordonsgas startade i maj. Vasanejdens första publika tankningsstation för fordonsgas finns nu på Stormossen. På samma område har byggts en bussdepå för långsamtankning av Vasa stads tolv gasbussar. Den andra publika tankningsstationen har öppnats vid den södra utfarten till Vasa våren 2020.

Kompostjord till salu

Försäljning av kompostjord har pågått sedan år 2009 och till salu finns både trädgårdsjord och gräsmattejord. Företaget började sköta försäljningen av kompostjord i egen regi år 2016. Kompostjorden tillverkas utgående från rötrest som produceras vid rötning av bioavfall och slam.

Återvinningsgraden för samhällsavfall är över 99 %. Vår målsättning är att över hälften av samhällsavfallet  skall återvinnas som material. Stormossen upprätthåller ett vältäckande och lättillgängligt nätverk för mottagning av avfall. Nätverket består av ekopunkter, nyckelkärl för brännbart avfall, kampanjinsamlingar, bemannade återvinningsstationer och en mobil återvinningsstation. Till tjänsterna hör också hämtningstjänst, uthyrning av flak och släpkärror samt aktiv information om tjänsterna.

Mission och Vision

Mission

Stormossen sköter de av ägarkommunerna överförda uppgifterna på ett hållbart, modernt, tekniskt effektivt och kostnadseffektivt sätt.

Vision 2020

  • Stormossen är det effektivaste kommunala avfallshanteringsbolaget i Finland.
  • Totalkostnaden för hushållens avfallsservice är konkurrenskraftig.
  • Över 90 % av hushållen anser att Stormossen har en bra eller mycket bra kundanpassad avfallshantering.
  • Stormossen är ett innovativt bolag som aktivt bidrar till Vasanejdens energikluster, cirkulär ekonomi och klimatpolitiska målsättningar.

Strategi 2020

  • Stormossen söker stordriftsfördelar genom vertikal integration, kontroll av avfallsströmmarna och samarbete.
  • Stormossen använder moderna och miljövänliga teknologier och processer för att producera återvinnbara material och förädla avfall till kommersiella produkter.
  • Stormossen minskar avfallsmängden och förbättrar kvaliteten på sorteringen och insamlingen genom nära samarbete med kunden.
  • Stormossen är en säker, trvisam och innovativ arbetsplats med kunnig och kundorienterad personal.

Stormossen är

Ansvarsfull

Ansvar för människor och miljö

Energisk

Effektiva processer, tjänster och produkter av hög kvalitet

Förnyande

Lönsam förnyelse till nytta för våra kunder

Samarbetspartner

Tillsammans uppnår vi mer

Ägarkommuner

Stormossens verksamhet startade som ett samarbete mellan Vasa stad och Korsholms kommun, som i slutet av år 1984 beslutade grunda bolaget och 28.3.1985 registrerades Ab Avfallsservice Stormossen Jätehuolto Oy. Idag är kommunerna sex: Vasa, Korsholm, Korsnäs, Malax, Storkyro och Vörå och det bor över 107 000 invånare på området.