Info om biogas

Big biogas är ren och lokalproducerad. Den framställs av bioavfall och slam i vår biogasanläggning. När du väljer biogas istället för bensin eller diesel minskar försurande och övergödande utsläpp i form av svavel och kväve. Biogas är ett förnybart bränsle till 100 procent. Ur miljösynpunkt är detta en mycket viktig egenskap. Enligt en studie utförd av DENA, Deutsche energi agentur, är utsläppen av växthusgaser uppemot 90 procent lägre jämfört med bensin och diesel.

I februari 2017 öppnade Stormossens första tankningsstation invid avfallscentralen i Kvevlax. Vår andra station öppnade sommaren 2020 vid ABC Expresskurvan i Runsor, Vasa. Gas finns alltid tillgängligt eftersom vi har ett LBG backup-system.

Så fungerar en gasbil

En gasbil har vanligtvis två bränsletankar, en för fordonsgas och en för bensin eller diesel. Utifall att gasen tar slut skiftar bilen bränslesystem automatiskt. Är bilen ett diesel-gasfordon, så kallad DualFuel, används alltid en del diesel för att antända fordonsgasen.

Marknaden för begagnade biogasbilar är förhållandevis liten i Finland jämfört med exempelvis Sverige. Är du intresserad av att importera en bil från utlandet finns det olika företag som hjälper till med praktiska detaljer. En del bilförsäljare har även nya biogasbilar i sina sortiment. Du kan också konvertera din befintliga bensin- eller dieselbil till en gasbil.

Förutom Stormossens tankningsstationer kan man i regionen tanka biogas i Pedersöre (BIG biogas), Storkyro, Jeppo och Jakobstad (Jeppo Biogas) samt i Vörå (Vörå biogas).

Biogas som fordonsbränsle

Biogas bildas när organiskt material bryts ned i en syrefri miljö med hjälp av mikroorganismer. Processen som bildar metan, CH4, kallas anaerob rötning. Biogasen produceras i Stormossens reaktorer och består till 65 procent av metan och resten koldioxid (CO2) samt mindre mängder andra gaser.

Biogasen uppgraderas främst från koldioxid, men också från svavelväte och vatten för att få fordonsgas som består av minst 96 procent metan. Metanhalten i biogasen motsvarar den fossila naturgasen som importeras till Finland. Vid Stormossens stationer säljs endast biogas. Eftersom biogas tillverkas av förnyelsebara råvaror har den praktiskt taget inga växthusgasutsläpp.

En normalkubikmeter (Nm³) metan har värmevärdet 9,97 kWh. Därmed har fordonsgas med 97 procent metan ett energiinnehåll på 9,67 kWh och jämfört med övriga drivmedel:

1 Nm³ biometan 9,7 kWh
1 Nm³ naturgas 10,0 kWh
1 liter bensin 8,9 kWh
1 liter diesel 9,8 kWh
1 liter E85 6,6 kWh
1 kg naturgas 13,7 kWh
1 kg biometan från BIG 13,5 kWh

Naturgasen innehåller också andra kolmonekylkedjor som etan, propan och butan vilket gör att den har något högre energiinnehåll än biogas. Det betyder att naturgasen har en högre densitet än biogas. Eftersom fordonsgas säljs per kg blir priset och energimängden som kunden får densamma oberoende om fordonsgasen består av biogas eller naturgas. På Stormossens stationer säljs endast biogas.

Försäljning per kilo underlättar för kunden eftersom bilarnas förbrukningsmätare visar kg/100 km. Ett kilogram fordonsgas motsvarar 1,5 liter bensin eller 1,32 liter diesel.

 

 

Från bananskal till gas

Bioavfall och slam rötas i de två bioreaktorerna som finns insprängda i berget. I rötningsprocessen bryts det organiska materialet i slammet och bioavfallet ner av mikroorganismer. Det sker i en syrefri miljö under ungefär 20 dygn vid 55 grader.

När biogasen är klar ur reaktorn renas den för att bli duglig som fordonsgas. Gasen uppgraderas genom att koldioxid separeras från metangasen. Efter reningen innehåller biogasen 97 procent metan.

Via en rörledning leds gasen till gastankningsstationen. Trycket höjs med kompressor till max 300 bar och därefter lagras gasen i gasflaskor. Gasen kan nu tankas i alla gasdrivna fordon.

Backup med LBG

LBG är biogas som omvandlats till flytande form. Metan övergår i flytande form när den kyls till -160 grader.

LBG används för att säkra leveransen av fordonsgas till bussar, privata bilister och företag. Utifall att den egenproducerade gasen inte räcker till används LBG som ersättande gas. Flytande metan transporteras till anläggningen med tankbil och flyttas över i en lagertank vid tankstationen. Vätskan lagras nedkyld till -160 grader.

I rötningsprocessen bildas även en rötrest som efterkomposteras och i den blandas matjord, sand och kalk. Stormossens kompostjord lämpar sig för trädgård och grönområden. Den innehåller både näring, så som kväve och fosfor, och stora mängder organiska ämnen.