Miljö och kvalitet

Stormossen arbetar aktivt för att minska avfallshanteringens inverkan på miljön och för att se till att arbetsplatsen är så säker och trivsam som möjligt för personalen. Som hjälpmedel för ett effektivt arbete har Stormossen byggt upp ett ledningssystem enligt de internationella standarderna ISO 14001, OHSAS 18001 och ISO 9001. Som ett resultat av det målmedvetna arbetet beviljades Stormossen miljöcertifikat enligt ISO 14001 i maj 2004, certifikat för arbetarskydd & säkerhet i maj 2010 och kvalitetscertifikat i maj 2013.

Stormossen utvecklar och förbättrar sin verksamhet kontinuerligt och gör årligen upp nya målsättningar för verksamheten. Utsläppen till miljön kontrolleras regelbundet och rapporteras årligen i en årsberättelse.

Kontakta miljöchef Johanna Penttinen-Källroos för mera information, tel 010 320 7636.

Policy för kvalitet, hälsa, säkerhet och miljö

Stormossen verkar för att kontinuerligt förbättra skötseln av kvalitets-, hälso-, säkerhets- och miljöfrågor samt för att förhindra att ohälsa, olyckor och miljöskador uppkommer av verksamheten. För att uppfylla detta skall vi:

 • uppnå koldioxidneutralitet senast år 2030.
 • tillsammans med ägarkommunerna, myndigheterna och övriga samarbetspartners främja en cirkulär ekonomi. År 2030 skall vi återvinna minst 65 % av det kommunala avfallet som material.
 • i all verksamhet följa gällande hälso-, säkerhets- och miljölagstiftning samt myndigheternas föreskrifter.
 • utveckla servicen så att den tillfredsställer kundernas behov.
 • omhänderta avfallet på ett så miljöriktigt och ekonomiskt sätt som möjligt, omfattande hela förloppet från insamling och transport till behandling, genom återanvändning, återvinning, energiutvinning, destruktion samt deponering, på godkända anläggningar.
 • vidareförädla avfallet som behandlas i biogasanläggningen till slutprodukter av hög kvalitet för kommersiell återvinning.
 • minimera utsläpp till luft, vatten och jordmån från våra anläggningar.
 • tillämpa vår policy och beakta kvalitet, miljö- och arbetsmiljöaspekterna vid investeringar, upphandlingar och inköp.
 • upprätthålla en energieffektiv verksamhet och spara på råvaror.
 • kontinuerligt bedriva utvecklingsarbete och ständigt förbättra ledningssystemet för kvalitet, hälsa, säkerhet och miljö.
 • upprätthålla en hög kunskapsnivå och dela med oss av vår kunskap och informera om våra tjänster.
 • regelbundet redovisa resultaten av vår verksamhet i en offentlig rapport.

Våra anställda skall, baserat på arbetsgivaransvar och på eget personligt ansvar, ha en säker, innovativ och hälsosam arbetsmiljö.

Övergripande och detaljerade mål för kvalitet hälsa säkerhet och miljö 2021

Vår avfallshantering skall präglas av effektivitet, god ekonomi och ständig utveckling mot ökad materialåtervinning

 1. År 2021 återvinns minst 39 % av samhällsavfallet som material. Det långsiktiga målet är att, i enlighet med det avfallspolitiska programmet, år 2025 återvinna minst 55 % som material och år 2030 minst 65 %.
 2. Vi arbetar aktivt för att hushållen skall ha möjlighet att källsortera sitt avfall. Vi samarbetar med producentsamfunden och arbetar aktivt för att en större del av hushållens avfall materialåtervinns. Målsättningen är att alla invånare på verksamhetsområdet ska sortera bioavfall separat. Målsättningen är att öka mängden bioavfall från det egna verksamhetsområdet med minst 8 % jämfört med mängden 2020.
 3. Gasproduktionen år 2021 är 3,0 milj. Nm³.
 4. D. År 2021 säljs minst 588 000 kg fordonsgas. Andelen biogas av fordonsgasen skall vara minst 95 %.
 5. E. Vi utvecklar kvalitén på kompostjorden så att den konkurrerar med konventionella produkter på marknaden. Parallellt utreder vi nya tekniker för att behandla rötresten.
  • Minst 90 % av jordförbättringskomposten säljs.
 6. Effektiv administration
  a) Det ekonomiska resultatet är minst på en sådan nivå, att ersättande investeringar och grundreparationer kan finansieras med kassamedel/förverkligas med inkomstfinansiering. Finansieringsresultatet skall vara minst 1,4 miljoner euro år 2021.
  d) Bolagets likviditet bör säkerställas i alla situationer. Den proportionella skuldsättningsgraden sjunker årligen och är i slutet av år 2021 högst 56 %.
 7. År 2021 koncentreras lassgranskningarna på betong-, tegel- och bioavfall. Minst 1 100 granskningar per år görs.

Miljöpåverkan orsakad av vår avfallshantering skall minska

 1. År 2021 är avloppsvattenavgiften mindre än eller lika med den kommunala taxan (grundavgiften).
 2. Utsläppsnivån från lakvattenreningsverket skall understiga gränsvärdena i miljötillståndet.
 3. Vi kartlägger verksamhetens koldioxidavtryck och gör upp mål utgående från resultaten.
 4. För att minska förekomsten av skadedjur skall inget avfall lämnas utanför anläggningarna. Bioavfall mellanlagras max två veckor.

Genom att utveckla våra serviceformer strävar vi till att öka materialåtervinningen

 1. Stormossens mål är nöjda kunder. Målsättningen är att i kundundersökning år 2022 uppnå helhetsvitsordet 8,7 för Stormossens verksamhet.
 2. Vi utvecklar vår service utgående från kundresponsen.
 3. Vi ökar antalet besök vid återvinningsstationerna till över 100 000 på årsnivå.
 4. Vi utnyttjar digitalisering och ny teknik för att förbättra våra tjänster.

Vår arbetsmiljö skall vara säker och trivsam

 1. Nära ögat-händelser, avvikelser och reklamationer rapporteras till PRO24.
 2. Vi arbetar för att arbetsplatsen ska vara säker, trygg och städad och inga arbetsolyckor ska inträffa. Ledningen utför minst 25 st. regelbundna Safety Walks.
 3. Arbetsplatserna och uteområdena hålls städade och snygga.
 4. Arbetarskyddet gör upp och arbetar enligt en verksamhetsplan.
 5. TYHY-verksamheten aktiverar personalen genom ordnade aktiviteter och motiverar personalen till verksamhet på egen hand som främjar välmående och därigenom arbetsförmåga. Vi arbetar för att sjukfrånvaron är högst 5,5 dagar per manår.
 6. Vi upprätthåller en hög skolningsnivå bland personalen och år 2021 är skolningsdagarna per manår 4 stycken.
 7. Vi arbetar gemensamt för att öka trivseln och sammanhållningen på arbetsplatsen. Fritidskommittén ordnar verksamhet för att främja sammanhållningen bland personalen.