Miljö och kvalitet

Stormossen arbetar aktivt för att minska avfallshanteringens inverkan på miljön och för att se till att arbetsplatsen är så säker och trivsam som möjligt för personalen. Som hjälpmedel för ett effektivt arbete har Stormossen byggt upp ett ledningssystem enligt de internationella standarderna ISO 14001, ISO 45001 och ISO 9001. Som ett resultat av det målmedvetna arbetet beviljades Stormossen miljöcertifikat enligt ISO 14001 i maj 2004, certifikat för arbetarskydd & säkerhet i maj 2010 och kvalitetscertifikat i maj 2013.

Stormossen utvecklar och förbättrar sin verksamhet kontinuerligt och gör årligen upp nya målsättningar för verksamheten. Utsläppen till miljön kontrolleras regelbundet och rapporteras årligen i en årsberättelse.

Kontakta miljöchef Johanna Penttinen-Källroos för mera information, tel 010 320 7636.

Policy för kvalitet, hälsa, säkerhet och miljö

Stormossen verkar för att kontinuerligt förbättra skötseln av kvalitets-, hälso-, säkerhets- och miljöfrågor samt för att förhindra att ohälsa, olyckor och miljöskador uppkommer av verksamheten. För att uppfylla detta skall vi:

 • uppnå koldioxidneutralitet senast år 2030.
 • tillsammans med ägarkommunerna, myndigheterna och övriga samarbetspartners främja en cirkulär ekonomi. År 2030 skall vi återvinna minst 65 % av det kommunala avfallet som material.
 • i all verksamhet följa gällande hälso-, säkerhets- och miljölagstiftning samt myndigheternas föreskrifter och krav i standarderna samt involvera och konsultera personalen.
 • utveckla servicen så att den tillfredsställer kundernas behov.
 • omhänderta avfallet på ett så miljöriktigt och ekonomiskt sätt som möjligt, omfattande hela förloppet från insamling och transport till behandling, genom återanvändning, återvinning, energiutvinning, destruktion samt deponering, på godkända anläggningar.
 • vidareförädla avfallet som behandlas i biogasanläggningen till slutprodukter av hög kvalitet för kommersiell återvinning.
 • minimera utsläpp till luft, vatten och jordmån från våra anläggningar.
 • tillämpa vår policy och beakta kvalitet, miljö- och arbetsmiljöaspekterna vid investeringar, upphandlingar och inköp.
 • upprätthålla en energieffektiv verksamhet och spara på råvaror.
 • kontinuerligt bedriva utvecklingsarbete och ständigt förbättra ledningssystemet för kvalitet, hälsa, säkerhet och miljö.
 • upprätthålla en hög kunskapsnivå och dela med oss av vår kunskap och informera om våra tjänster.
 • regelbundet redovisa resultaten av vår verksamhet i en offentlig rapport.

Våra anställda skall, baserat på arbetsgivaransvar och på eget personligt ansvar, ha en säker, innovativ och hälsosam arbetsmiljö.

Övergripande och detaljerade mål för kvalitet hälsa säkerhet och miljö 2024

Vår avfallshantering skall präglas av effektivitet, god ekonomi och ständig utveckling mot ökad materialåtervinning

 1. År 2024 återvinns minst 45 % av samhällsavfallet som material. Det långsiktiga målet är att, i enlighet med det avfallspolitiska programmet, år 2025 återvinna minst 55 % som material och år 2030 minst 65 %.
 2. Biogasen som produceras ersätter fossila bränslen. År 2024 produceras minst 2,45 miljoner Nm3 biogas.
 3. Gasproduktionen år 2022 är 3,0 milj. Nm³.
 4. En långsiktigt hållbar plan görs upp för hanteringen av rötresten som produceras i biogasanläggningen.
 5. Effektiv administration
  a) Det ekonomiska resultatet är minst på en sådan nivå, att ersättande investeringar och grundreparationer kan finansieras med kassamedel/förverkligas med inkomstfinansiering. Finansieringsresultatet skall vara minst 1,395 miljoner euro år 2024.

Miljöpåverkan orsakad av vår avfallshantering skall minska – År 2030 skall Stormossens verksamhet vara koldioxidneutral

 1. Processvattenvreningsverket ska användas och skötas så att man uppnår bästa möjliga reningsresultat. Den totala kvävebelastningen till avloppsnätet ska vara högst 10 ton/månad.
 2. Utsläppsnivån från lakvattenreningsverket skall understiga gränsvärdena i miljötillståndet.
 3. Verksamhetens koldioxidavtryck följs upp regelbundet och vi utreder möjligheten att ta tillvara och återvinna koldioxid från gasuppgraderingen. Koldioxidavtrycket 2024 ska vara på en lägre nivå än avtrycket år 2024.

Genom att utveckla våra serviceformer strävar vi till att öka materialåtervinningen

 1. Stormossens mål är nöjda kunder. Målsättningen är att i kundundersökning år 2024 uppnå helhetsvitsordet 8,7 för Stormossens verksamhet.
 2. Vi ökar antalet besök vid återvinningsstationerna till över 115 000 på årsnivå.
  1. Under 2024 görs fyra av återvinningsstationerna autonoma.
  2. Besökarantalet på de autonoma stationerna ökar med 40 %.
  3. Återvinningsstationernas materialåtervinningsgrad är åtminstone 58 %.

Vår arbetsmiljö skall vara säker och trivsam

 1. Nära ögat-händelser, avvikelser och reklamationer rapporteras.
 2. Vi arbetar för att arbetsplatsen ska vara säker, trygg och städad och inga arbetsolyckor ska inträffa. Ledningen utför minst 25 st. Safety Walks.
 3. Arbetarskyddet gör upp och arbetar enligt en verksamhetsplan. Förmännen håller minst ett arbetarskyddstillfälle per år med personalen på sin avdelning. Arbetarskyddet ordnar minst ett arbetarskyddstillfälle för personalen per år.
 4. Vi arbetar för att sjukfrånvaron är högst 6 dagar per manår.
 5. Vi upprätthåller en hög skolningsnivå bland personalen och år 2024 är skolningsdagarna per manår 4 stycken.
 6. Vi stärker vår företagskultur i linje med våra värderingar. Vi arbetar gemensamt för att öka trivseln och sammanhållningen på arbetsplatsen.