Miljö och kvalitet

Stormossen arbetar aktivt för att minska avfallshanteringens inverkan på miljön och för att se till att arbetsplatsen är så säker och trivsam som möjligt för personalen. Som hjälpmedel för ett effektivt arbete har Stormossen byggt upp ett ledningssystem enligt de internationella standarderna ISO 14001, OHSAS 18001 och ISO 9001. Som ett resultat av det målmedvetna arbetet beviljades Stormossen miljöcertifikat enligt ISO 14001 i maj 2004, certifikat för arbetarskydd & säkerhet i maj 2010 och kvalitetscertifikat i maj 2013.

Stormossen utvecklar och förbättrar sin verksamhet kontinuerligt och gör årligen upp nya målsättningar för verksamheten. Utsläppen till miljön kontrolleras regelbundet och rapporteras årligen i en årsberättelse.

Kontakta miljöchef Johanna Penttinen-Källroos för mera information, tel 010 320 7636.

Policy för kvalitet, hälsa, säkerhet och miljö

Stormossen verkar för att kontinuerligt förbättra skötseln av kvalitets-, hälso-, säkerhets- och miljöfrågor samt för att förhindra att ohälsa, olyckor och miljöskador uppkommer av verksamheten. För att uppfylla detta skall vi:

 • i all verksamhet följa gällande hälso-, säkerhets- och miljölagstiftning samt myndigheternas föreskrifter.
 • hålla kunden i fokus och hålla en hög servicenivå.
 • omhänderta avfallet på ett så miljöriktigt och ekonomiskt sätt som möjligt, omfattande hela förloppet från insamling och transport till behandling, genom återanvändning, återvinning, energiutvinning, destruktion samt deponering, på godkända anläggningar.
 • vidareförädla avfallet som behandlas i biogasanläggningen till slutprodukter av hög kvalitet för kommersiell återvinning.
 • samarbeta med andra aktörer inom branschen, speciellt producenter av biogas och energi, leverantörer av avfall och substrat till biogasanläggningen, leverantörer av avfall till avfallsförbränning samt slutanvändare av vidareförädlat avfall.
 • minimera utsläpp till luft, vatten och jordmån från våra anläggningar.
 • tillämpa vår policy och beakta kvalitet, miljö- och arbetsmiljöaspekterna vid investeringar, upphandlingar och inköp.
 • spara på energi och råvaror.
 • kontinuerligt bedriva utvecklingsarbete och ständigt förbättra ledningssystemet för kvalitet, hälsa, säkerhet och miljö.
 • upprätthålla en hög kunskapsnivå och dela med oss av vår kunskap och informera om våra tjänster.
 • regelbundet redovisa resultaten av vår verksamhet i en offentlig rapport.

 

Våra anställda skall, baserat på arbetsgivaransvar och på eget personligt ansvar, ha en säker, innovativ och hälsosam arbetsmiljö.

Övergripande och detaljerade mål för kvalitet hälsa säkerhet och miljö 2020

Vår avfallshantering skall präglas av effektivitet, god ekonomi och ständig utveckling mot ökad materialåtervinning

 1. År 2019 återvinns minst 50 % av samhällsavfallet som material. Det långsiktiga målet är att, i enlighet med det avfallspolitiska programmet, år 2023 återvinna minst 55 % som material och år 2035 minst 65 %.
 2. Vi arbetar aktivt för att en större del av hushållens bioavfall ska samlas in separat och levereras till biogasanläggningen. På lång sikt är målsättningen att alla invånare på verksamhetsområdet ska sortera bioavfall separat. Målsättningen är att öka mängden bioavfall från det egna verksamhetsområdet med minst 10 % jämfört med mängden 2019.
 3. Gasproduktionen år 2020 är 3,0 milj. Nm³.
 4. Processerna på anläggningen optimeras.
  a) Vi använder minst 70 000 m³ deponigas år 2020.
  b) Högst 15 000 m³ vatten inköps.
  c) Oljeförbrukningen 2020 är max 30 000 l.
  d) Fjärrvärmeanvändningen minskas till 1 500 MWh.
  e) Vi undersöker möjligheten att ta tillvara koldioxiden från uppgraderingen.
  f) Överskotts gas facklas inte utan används för uppvärmning.
 5. Av rötresten görs en attraktiv produkt som konkurrerar med konventionella produkter på marknaden.
  a) Vi förbättrar kvalitén på jordförbättringskomposten, så att den motsvarar den kommande kvalitetsstandardens krav.
  b) Vi jobbar för att kunna svara på efterfrågan av kompostjord mängdmässigt.
  c) Minst 80% av jordförbättringskomposten säljs.
 6. År 2020 säljs minst 530 000 kg fordonsgas. Andelen biogas av fordonsgasen skall vara minst 90 %.
 7. Effektiv projektstyrning
  a) Högst 7 % avvikelse från budgeterade kostnader.
  b) Tidtabellen för projekten hålls.
  c) Vi utreder alltid möjligheten till bidrag vid nya projekt.
 8. Effektiv administration
  a) Bolagets likviditet bör säkerställas i alla situationer.
  b) Ekoavgifterna faktureras senast enligt följande: rad-/våningshus per 31.1.2020, egnahems-/fritidshus per 27.3 och 24.4.2020.
  c) Det ekonomiska resultatet är minst på en sådan nivå, att ersättande investeringar och grundreparationer kan finansieras med kassamedel/förverkligas med inkomstfinansiering.
  d) Den proportionella skuldsättningsgraden sjunker årligen och är i slutet av år 2020 högst 75 % (år 2018: 82 %).
  e) Alla fakturor betalas senast på förfallodag. Räntor på kortfristiga skulder skall uppgå till max 200 €.
  f) Resultatuppföljningsrapport publiceras senast den 22:e varje månad.
  e) Alla fast anställda skall ha tillgång till intra och e-post.
  f) Modern och fungerande AV-utrustning i konferensrummen.
 9. År 2019 koncentreras lassgranskningarna på betong-, tegel- och bioavfall. Minst 500 granskningar per år görs.
 10. Service- och reparationer görs enligt serviceprogrammen.
 11. Maskinparken används effektivt.
 12. År 2020 koncentreras lassgranskningarna på betong-, tegel- och bioavfall. Minst 1 000 granskningar per år görs.
 13. Service- och reparationer görs enligt serviceprogrammen.
 14. Maskinparken används effektivt.

Miljöpåverkan orsakad av vår avfallshantering skall minska

 1. År 2020 är avloppsvattenavgiften mindre än eller lika med den kommunala taxan (grundavgiften).
 2. Utsläppsnivån från lakvattenreningsverket skall understiga gränsvärdena i miljötillståndet.
 3. En stängningsplan för nya deponin görs upp senast 2020.
 4. Entreprenörer på området tas med i auditeringsplanen.
 5. Vi kartlägger metanutsläpp från verksamheten.
 6. Användningen av deponin ska minskas. Vi söker alternativ för PVC och glasfiber.
 7. För att minska förekomsten av skadedjur skall inget avfall lämnas utanför anläggningarna. Bioavfall mellanlagras max två veckor.

Genom att utveckla våra serviceformer ser vi till att minska avfallshanteringens miljöbelastning

 1. Stormossens mål är nöjda kunder. Målsättningen är att i kundundersökning år 2020 uppnå helhetsvitsordet 8,7 för Stormossens verksamhet.
 2. Vi utvecklar vår service utgående från kundresponsen.
 3. År 2020 är vår målsättning att ha minst 210 hämtningar, 180 uthyrningar av talkoflak och 350 uthyrningar av släpkärror.
 4. Mottagna avfallsfraktioner skall vara så rena som möjligt.
 5. Avfall som tas emot på återvinningsstationerna och avfallscentralen skall vara så rent som möjligt. Fokus sätts på betongavfall.
 6. Kommunikations- och rådgivningsverksamheten följer kommunikationsplanen.
 7. Ett system för att samla in varor till Minimossen byggs upp.

Vår arbetsmiljö skall vara säker och trivsam

 1. Nära ögat-händelser, avvikelser och reklamationer rapporteras till 100 %.
 2. Vi arbetar för att arbetsplatsen ska vara säker och trygg och inga arbetsolyckor ska inträffa.
 3. Arbetsplatserna och uteområdena hålls städade och snygga.
 4. Arbetarskyddet gör upp och arbetar enligt en verksamhetsplan.
 5. TYHY-verksamheten aktiverar personalen genom ordnade aktiviteter och motiverar personalen till verksamhet på egen hand som främjar välmående och därigenom arbetsförmåga. Vi arbetar för att sjukfrånvaron är högst 5,5 dagar per manår.
 6. Fritidskommittén arbetar enligt verksamhetsplanen med målsättning att främja sammanhållningen bland personalen.
 7. Vi upprätthåller en hög skolningsnivå bland personalen och år 2020 är skolningsdagarna per manår 4 stycken.
 8. Vi arbetar gemensamt för att öka trivseln och sammanhållningen på arbetsplatsen.