Vad baserar sig förändringarna i avfallshanteringsföreskrifterna på?

Vasaregionens avfallsnämnd har godkänt de lokala avfallshanteringsföreskrifterna trädde i kraft 1.6.2022. De baserar sig på Finlands avfallslag, som förpliktigar bl.a. att bioavfall ska samlas in separat i egnahemshus samt att plast- och kartongförpackningar ska sorteras i bostadsbolag. Bakgrunden finns i ett EU-direktiv om ökad återvinningsgrad till 65 % fram till år 2035.

Varför kan blandavfall (brännbart avfall) inte vara med i flerfackskärlet?

Enligt Finlands avfallslag ska bioavfall och förpackningsavfall (metall-, glas-, plast- och kartongförpackningar samt batterier) transporteras med kommunal transport. Avfallslagen tillåter den regionala avfallsmyndigheten att avgöra vem som ska transportera blandavfall (brännbart avfall). Vasaregionens avfallsnämnd har beslutat att blandavfall transporteras av privata företag på den fria marknaden. Således kan blandavfall inte vara i samma kärl som bio- och förpackningsavfall, utan måste samlas in i ett separat kärl.