Höghus-radhus

Radhus och höghus

Husbolag med fem eller fler bostäder ska på den egna gården ha avfallskärl för:

  • Bioavfall
  • Brännbart avfall
  • Papper
  • Glasförpackningar
  • Metallförpackningar
  • Batterier

Senast 1.7.2023 ska husbolagen kan också ha avfallskärl för:

  • Kartongförpackningar
  • Plastförpackningar

Kontakta avfallstransportföretaget ifall om ni redan nu vill börja sorteringen av plast- och kartongförpackningar.

Fr.o.m. 1.7.2023 flyttar ansvaret för insamlingen av förpackningsavfall till Stormossen. L&T Ympäristöpalvelut Oy sköter transporterna av förpackningsavfall fr.o.m. 1.7.2023. Stormossen sköter kundservice och fakturering gällande transporterna.

Farligt avfall, el- och elektronikavfall och större objekt förs till en återvinningsstation. Varje hushåll i husbolaget har rätt till Stormossens kundkort och därmed en obegränsad mängd besök till en återvinningsstation. Om du inte har tillgång till bil, kan du föra mindre mängder avfall till pop up-återvinningsstationen Mikromossen i centrala Vasa.

Spara pengar genom att sortera bioavfall

En fjärdedel av innehållet i brännbart avfall från rad- och höghus är felsorterat bioavfall. Genom att effektivera sorteringen av bioavfall kan fastighetens totala avfallskostnader minska.

Papperspåsar och avfallskärl för bioavfall till köket kan hämtas från återvinningsstationerna, Minimossen, Stormossens kontor i Kvevlax eller från medborgarinfo i Vasa och Lillkyro. Bioavfallspåsar kan också hämtas från Ekosoppi eller Röda korsets lopptorg i Vasa centrum. Kontakta avfallstransportören om ni vill ha bruna papperspåsar för bioavfall tillgängliga vid den egna avfallspunkten eller på någon annan plats vid fastigheten.

Information till disponenter och husbolag

Meddela alltid om nya bostadsbolag eller byte av disponent i ett bostadsbolag till Stormossen. Tel. 010 320 7610 eller info@stormossen.fi.

Se till att avfallspunkten och kärlen är lättåtkomliga, både för invånarna och för avfallstransportörerna. Det ska finnas tillräckligt med utrymme kring avfallskärlen. Se till att antalet kärl och storleken på kärlen samt tömningsintervallen motsvarar fastighetens behov. Se till att avfallspunkten hålls städad och snygg. Kontrollera att bioavfallskärlet tvättas tillräckligt ofta, så att det är snyggt och motiverar till sortering

Informera invånarna, speciellt nyinflyttade, om avfallssortering. Ge information om vilka avfall som hör hemma i fastighetens avfallskärl och vilka avfall som skall lämnas till återvinningsstationen. Vid behov kan Stormossens informationsmaterial om hushållens sortering delas ut till invånarna. Beställ informationsmaterial via hushållens sorteringsrådgiving tel. 010 320 7676. Se till att obehörigt avfall inte lämnas vid avfallspunkten.

Tydlig information vid avfallspunkten om vad kärlet får innehålla gör det lättare att sortera. Kontrollera att sopkärlen är märkta med dekaler om avfallstyp. Kontakta avfallstransportören då det gäller frågor kring dekaler.