kerrostalot ja rivitalot

Radhus och höghus

Husbolag med fem eller fler bostäder ska på den egna gården ha avfallskärl för:

  • Bioavfall
  • Brännbart avfall
  • Papper
  • Glasförpackningar
  • Metallförpackningar
  • Batterier

Husbolagen kan också ha avfallskärl för:

  • Kartongförpackningar
  • Platsförpackningar

Ta kontakt med avfallstransportören om ni vill börja sortera kartong- och plastförpackningar i ert husbolag.

Farligt avfall, el- och elektronikavfall och större objekt förs till en återvinningsstationen. Varje hushåll i husbolaget har rätt till Stormossens kundkort och därmed en obegränsad mängd besök till en återvinningsstation.

Spara pengar genom att sortera bioavfall

En fjärdedel av innehållet i brännbart avfall från rad- och höghus är felsorterat bioavfall. Genom att effektivera sorteringen av bioavfall kan fastighetens totala avfallskostnader minska. Bioavfallets behandlingsavgift är 70 €/ton (moms 0%). För brännbart avfall är avgiften 133 €/ton (moms 0%).

Papperspåsar och behållare för bioavfall kan hämtas från återvinningsstationerna, Stormossens kontor i Kvevlax eller från medborgarinfo i Vasa och Lillkyro. Bioavfallspåsar kan också hämtas från Ekosoppi eller Röda korsets lopptorg i Vasa centrum. Kontakta avfallstransportören om ni vill ha bruna papperspåsar för bioavfall tillgängliga vid den egna avfallspunkten eller på någon annan plats vid fastigheten.

Information till disponenter och husbolag

Meddela alltid om nya bostadsbolag eller byte av disponent i ett bostadsbolag till Stormossen. Tel. 010 320 7610 eller info@stormossen.fi.

Se till att avfallspunkten och kärlen är lättåtkomliga, både för invånarna och för avfallstransportörerna. Det ska finnas tillräckligt med utrymme kring avfallskärlen. Se till att antalet kärl och storleken på kärlen samt tömningsintervallen motsvarar fastighetens behov. Se till att avfallspunkten hålls städad och snygg. Kontrollera att bioavfallskärlet tvättas tillräckligt ofta, så att det är snyggt och motiverar till sortering

Informera invånarna, speciellt nyinflyttade, om avfallssortering. Ge information om vilka avfall som hör hemma i fastighetens avfallskärl och vilka avfall som skall lämnas till återvinningsstationen. Vid behov kan Stormossens informationsmaterial om hushållens sortering delas ut till invånarna. Beställ informationsmaterial via hushållens sorteringsrådgiving tel. 010 320 7676. Se till att obehörigt avfall inte lämnas vid avfallspunkten.

Tydlig information vid avfallspunkten om vad kärlet får innehålla gör det lättare att sortera. Kontrollera att sopkärlen är märkta med dekaler om avfallstyp. Kontakta avfallstransportören då det gäller frågor kring dekaler.