Avfallet undersöktes

Stormossens plockanalys av bioavfall och brännbart avfall visar, att återvinningen av material kunde förbättras mycket. Om sorteringen sköttes perfekt skulle drygt 70 % av avfallet som går till förbränning gå att materialåtervinna. Det positiva är att endast en procent av avfallet går till avstjälpningsplatsen.

Enligt den nya avfallslagen skall textilavfall samlas in från 1.1.2023 och förpackningsavfall inklusive kartong- och plastförpackningar vid bostadsfastigheter med minst fem lägenheter från 1.7.2023. Senast 1.7.2024 skall bioavfall sorteras skilt också i egnahemshus. Lagen trädde i kraft i juli i år. Förändringarna syftar till att öka materialåtervinningen i Finland.

Bioavfallets kvalitet

I de fall bioavfall sorteras är kvaliteten god, liksom tidigare år. Drygt 85 % är rätt sorterat. Så kallade 4-fackskärl innehåller bäst sorterat bioavfall. Resultaten visar att människorna sorterar bättre när de väljer att packa bioavfallet i papperspåse eller bionedbrytbar påse jämfört med plastpåse. Trenden är att sortering av bioavfall i plastpåsar minskar och papperspåsar ökar, vilket också rekommenderas.

Kvaliteten på brännbart avfall

Enligt årets resultat var andelen bioavfall i brännbart avfall från egnahemshus ungefär 30 %, och från bostadsbolag 25 %. Här bör ske en förbättring. I hög- och radhus finns ett kärl för bioavfall vid avfallspunkten och sorteringen av bioavfall är obligatorisk. I egnahemshus är den frivillig. Materialåtervinning skall prioriteras framom energiåtervinning. Bioavfall, glas, metall, kartong, returpapper och plast är alla avfall som går att materialåtervinna och ska därför sorteras skilt och inte sorteras som brännbart avfall. Sorteringen bör förbättras.

Analys i bostadsområden

Stormossen har också undersökt avfallet i olika bostadsområden. Hushåll i egnahemshus har haft möjlighet att sortera bioavfall i tre månader. Resultaten är mycket uppmuntrande. Försöken utvidgas till fler bostadsområden.

Hälsning till hushållen

  • Bioavfall som kastas i ett bioavfallskärl skall packas i papperspåse.
  • Använd inte plastpåse för bioavfall.
  • Sortera bioavfall! Kasta alltså inte bioavfall i hög- och radhusens sopkärl för brännbart avfall. Använd bioavfallskärlet för bioavfall.
  • Sortera kartong- och plastförpackningar och för till ekopunkten ifall den egna avfallspunkten inte har insamling av dem.
  • Besök till återvinningsstationer är numera obegränsat.
  • Kom ihåg att insamling av batterier finns i dagligvaruaffärer och vid ekopunkter.
  • Gamla mediciner förs alltid till apoteket.

Sortering av bioavfall är en viktig fråga. Bioavfall behandlas i Stormossens biogasanläggning och förädlas där till biogas för fordon och till kompostjord. Stormossen säljer kompostjord för gräsmattor och trädgårdar och har två BIG -tankningsstationer för biogas. Biogasproduktionen kan optimeras om bioavfallet källsorteras.

Fråga mera

Johanna Penttinen-Källroos, miljö- och kvalitetschef, tel. 010 320 7636, johanna.penttinen-kallroos@stormossen.fi