Årsöversikt 2018

Årsberättelse 2018 finns att läsa här i maj.

Återvinningsgraden för kommunalt avfall 98,7 %

Stormossen mottog totalt 147 200 ton avfall år 2018 jämfört med 141 500 ton året innan, dvs. en ökning med 4 %. Från ägarkommunernas område ökade mängden avfall med drygt 1 % till totalt 109 800 ton. Det kommunala avfallet uppgick till 62 300 ton. I mängden kommunalt avfall ingår septiskt slam från tömning av slambrunnar i Vasa och Korsholm. Då man bortser från det septiska slammet uppgår mängden kommunalt avfall till 452 kg/person. Motsvarande mängd i hela landet uppgick år 2017 till 510 kg/person.

Det kommunala avfallet består till största delen av brännbart avfall, bioavfall och återvinnbart avfall som mottagits vid återvinningsstationerna. Återvinningsgraden uppgick till 98,7 %, varav 52,8 % återvanns som material och 45,9 % som energi. Endast 800 ton – 1,3 % – slutdeponerades på avstjälpningsplatsen.

Från kommunala avfallsbolag utanför Stormossens verksamhetsområde mottogs bioavfall för behandling i Stormossens biogasanläggning samt brännbart avfall, som vidarebefordrades till förbränning vid Westenergy för energiproduktion. Till Westenergy levererades totalt 50 200 ton jämfört med 55 000 ton året innan.

Gastor fordonsgas

Biogas från Stormossens biogasanläggning förädlas till fordonsgas under det egna varumärket Gastor. Under år 2018 såldes totalt 407 000 kg fordonsgas och antalet tankningar fördubblades jämfört med föregående år. Ökningen tilltog avsevärt under andra halvåret.

I januari i år beviljades Stormossen infrastrukturstöd av Energimyndigheten för uppförande av en gastankningsstation vid ABC i Runsor. Enligt planerna skall tankningsstationen stå klar före utgången av innevarande år.

Omsättningen ökade med 2,8 %

Omsättningen uppgick år 2018 till 14 milj. euro jämfört med 13,62 milj. euro året innan. Försäljningen av varor och tjänster ökade med 31,5 % till 1,59 milj. euro (11,4 % av omsättningen). Beloppet inkluderar i huvudsak försäljning av fordonsgas, kompostjord och avfall för återvinning samt sålda tjänster till bl.a. producentsamfund. Ekoavgifterna uppgick till 2,45 milj. euro (17,5 %) och behandlingsavgifterna till 9,96 milj. euro (71,1 %).

Årsberättelse 2017

Bokslut 2017