Kehityshankkeet

Boost Nordic Biogas

Boost Nordic Biogas -hankkeen tavoitteena on parantaa alueen biokaasuntuotannon taloudellista kantokykyä, parantaa sen tehokkuutta ja helpottaa uusien laitosten rakentamista. Hanke tehdään yhteistyönä, jonka osapuolia ovat Stormossen ja Yrkeshögskolan Novia Suomesta, Sveriges Lantbruksuniversitet ja BioFuel Region Ruotsista sekä SINTEF Narvik Norjasta. Projektiryhmä tekee yhteistyötä Aurora-alueen biokaasuntuottajien kanssa. Osallistuvat tutkijat myös analysoivat mädätysjäämätuotteita ja tutkimme, millainen vastaanotto näillä tuotteilla on markkinoilla.

Projektiaika on 2023-2025 ja projektibudjetti on kokonaisuudessaan 1.7 miljoonaa euroa. Projektin rahoittajina toimivat Interreg Auroran lisäksi Region Västerbotten, Region Västernorrland, Lapplands förbund, Nordland Fylkeskommune, Troms & Finnmark Fylkeskommune, Rå Biopark, biokaasulaitokset Alviksgården, Boden kommun, Skellefteå kommun, LUMIRE, Vakin, Norrmejerier ja HEMAB.

Best Ace

Best Ace -hankkeessa kehitetään biokaasulle uusia markkinoita. Hanke tähtää uuden infraverkoston luomiseen maakaasulle ja biometaanin käytön tehostamiseen pitkänmatkan kuljetuksissa ja laivaliikenteessä. Projektiaika on10/2022 – 09/2024. Hanketta johtaa Energikontor Sydost Ruotsissa. Stormossenin lisäksi hankkeeseen osallistuu neljä organisaatiota Pohjanmeren ympäristössä Ruotsissa, Virossa ja Liettuassa. Projektiryhmä selvittelee avaintekijöitä, jotka ovat tärkeitä uuden kysynnän kehittämiselle ja uusien toimijoiden innostamiselle, jotta biokaasun osuus uusilla markkinoilla kasvaisi. Kokonaisbudjetti on 340 000€ ja rahoitus on osittain EU:sta. Tämän linkin kautta voit lukea lisää hankkeesta (englanniksi).

BioDigi

Tulevaisuudessa saatamme käyttää biopohjaisia jäte- ja sivutuotteita maataloudessa esimerkiksi maanparannukseen ja kasvisairauksien torjunnassa. BioDigi -hankkeessa haetaan edullisia ja kestäviä digitalisia keinoja pitkäkestoiseen hiilensidontaan. Projektia johtaa Oulun Yliopisto yhteistyössä Stormossenin, Luonnonvarakeskuksen (Luke), Vaasan yliopiston, Kiertokaari Oy:n ja Österbottens svenska producentförbund r.f.:n (ÖSP) kanssa. Projektiaika on 1.3.2022 – 31.10.2024 ja sen rahoittaa kokonaisuudessa (861 249€) Maa- ja Metsätalousministeriö.

Jäteanalyysi

Jäteanalyysi tehdään kerran vuodessa. Analyysien tavoitteena on muodostaa kuva siitä, miten biojätteen ja sekajätteen (poltettavan jätteen) lajittelu Stormossenin toiminta-alueen kotitalouksissa toimii. Jäteanalyysissä otetaan näytteitä biojätteestä, pakatusta biojätteestä, omakotitalojen ja taloyhtiöiden sekajätteestä.

Asiakaskysely

Joka toinen vuosi syksyllä tehdään Stormossenin omistajakuntien asukkaille suunnattu asiakaskysely. Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa asukkaiden mielipiteitä ja kokemuksia Stormossenin toiminnasta ja palveluista yleensä. Syksyllä 2022 tehtiin edellinen asiakaskysely.

Päättyneet kehityshankkeet

Botnia ravinteet kiertoon

Botnia ravinteet kiertoon -hankkeessa tutkittiin, miten mädätysjäämää, ts. biokaasuntuotannon jäännöstuotetta, voidaan hyödyntää ja näin ottaa askel kohti kiertotaloutta. Hankeaika oli 8/2019-6/2022. Aluksi projektiryhmä kartoitti mädätysjäämän määriä ja minkälaista tietoa jo oli olemassa aiheesta Botnia-Atlantica alueella. Sen jälkeen projektiryhmä tutki, miten kompostointia voitaisiin tehostaa. Tutkittiin myös mikromuovien esiintymistä sekä lääkeaineiden hajoamisastetta mädätysjäämässä. Koeviljelmissä sekä Suomessa että Ruotsissa on osoitettu, miten erilaiset mädätysjäämätuotteet toimivat lannoitteena eri kasveille.

Hankkeen budjetti oli 933 681 €, josta EU rahoitti 60% Botnia-Atlantica ohjelman kautta. Alueellisina rahoittajina toimivat Region Västerbotten, Region Västernorrland ja Pohjanmaan Liitto sekä Härnösand Energi & Miljö ja Vakin. Tämän linkin kautta voit tutustua hankkeen materiaaleihin.

Baltic Biogas Circles

Baltic Biogas Circles oli hanke biokaasun edistämiseksi vaihtoehtoisena polttoaineena kiertotalouksissa Pohjanlahden alueella. Hankeaika oli 9/2019-9/2021. Tämän linkin kautta voit tutustua hankkeen materiaaleihin (englanniksi).