Ympäristö ja laatu

Stormossen toimii jatkuvasti jätehuollosta aiheutuvien ympäristövaikutusten vähentämiseksi sekä turvallisen ja viihtyisän työympäristön takaamiseksi henkilökunnalleen. Tehostaakseen tämän totetumista Stormossenilla on kansainvälisten standardien ISO 14001, ISO 45001 ja ISO 9001 mukaiset laatusertifikaatit. Määrätietoisen työnsä ansiosta Stormossenille myönnettiin ISO 14001 mukainen ympäristösertifikaatti toukokuussa 2004, työterveys- ja työturvallisuussertifikaatti toukokuussa 2010 ja laatusertifikaatti toukokuussa 2013.

Stormossen tekee vuosittain uudet tavoitteet toiminnalleen ja siten kehittää ja parantaa toimintaansa jatkuvasti. Jätekeskuksen ympäristöön kohdistuvia päästöjä tarkkaillaan säännöllisesti ja niistä raportoidaan vuosittain Stormossenin vuosikertomuksessa.

Lisätietoja antaa ympäristöpäällikkö Johanna Penttinen-Källroos, puh 010 320 7636.

Laatu-, terveys-, turvallisuus- ja ympäristöpolitiikka

Stormossen pyrkii jatkuvasti parantamaan laatu-, terveys-, turvallisuus- ja ympäristöasioiden hoitoa ja estämään toiminnastaan aiheutuvien sairauksien, onnettomuuksien ja ympäristövahinkojen syntymistä. Tämän täyttääksemme aiomme:

 • olla hiilineutraali viimeistään vuonna 2030.
 • yhdessä omistajakuntien, viranomaisten,  ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa edistää kiertotaloutta. Vuonna 2030 yhdyskuntajätteen materiaalihyödyntämisen osuus on vähintään 65 %.
 • noudattaa voimassaolevaa laatu-, terveys-, turvallisuus- ja ympäristölainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä sekä laatustandardien vaatimuksia kaikessa toiminnassamme, jossa henkilökunnallamme on osallistuva ja konsultoiva rooli.
 • kehittää palveluja siten, että asiakkaiden tarpeet tyydytetään.
 • käsitellä jätteet hyväksytyissä laitoksissa mahdollisimman ympäristöystävällisesti ja taloudellisesti, käsittäen koko tapahtumaketjun keräyksestä ja kuljetuksesta käsittelyyn. Jätteet käsitellään uudelleenkäyttämällä, kierrättämällä, hyödyntämällä jäte energiana, tuhoamalla tai loppusijoittamalla.
 • jalostaa biokaasulaitoksessa käsiteltävä jäte korkealaatuisiksi lopputuotteiksi kaupallisesti hyödynnettäviksi.
 • minimoida laitostemme päästöt ilmaan, veteen ja maaperään.
 • soveltaa politiikkaamme ja ottaa laatu-, ympäristö- ja työympäristönäkökohdat huomioon investoinneissa, hankinnoissa ja ostoissa.
 • ylläpitää energiatehokasta toimintaa ja säästää raaka-aineita.
 • harjoittaa jatkuvaa kehitystyötä sekä jatkuvasti parantaa laadun, terveyden, turvallisuuden ja ympäristön johtamisjärjestelmää.
 • ylläpitää korkeaa osaamista ja jakaa tietoamme sekä tiedottaa palveluistamme.
 • säännöllisesti selvittää toimintamme tulokset julkisessa raportissa.

Työntekijöillämme tulee olla turvallinen, innovatiivinen ja terveellinen työympäristö, sekä työnantajan vastuuseen, että työntekijän omaan henkilökohtaiseen vastuuseen perustuen.

Laatu-, terveys-, turvallisuus- ja ympäristötavoitteet 2024

Jätteenkäsittelymme tulee olla tehokasta ja taloudellista ja meidän tulee jatkuvasti pyrkiä hyötykäytön lisäämiseen

 1. Vuonna 2024 vähintään 45 % yhdyskuntajätteestä kierrätetään materiaalina. Pitkäaikainen tavoite on jätepoliittisen ohjelman mukaisesti kierrättää vähintään 55 % materiaalina vuonna 2025 ja vähintään 65 % vuonna 2030.
 2. Tuotettu biokaasu korvaa fossiilisia polttoaineita. Vuonna 2024 jalostetaan vähintään 2,45 miljoonaa Nm3 biokaasua liikennekaasuksi.
 3. Biokaasulaitoksessa tuotetun mädätysjäämän käsittelylle laaditaan pitkän aikavälin kestävä suunnitelma.
 4. Tehokas hallinto.
  a) Taloudellinen tulos on sellaisella tasolla, että korvaavat investoinnit ja peruskorjaukset voidaan rahoittaa kassavaroilla/toteuttaa tulorahoituksella. Rahoitustuloksen tulee olla vähintään 1,395 milj. euroa vuonna 2024.
  b) Kaikkien investointien tulee tukea strategisia tavoitteita.

Jätteenkäsittelymme aiheuttamien ympäristövaikutusten tulee vähentyä – Vuonna 2030 Stormossenin toiminnan tulee olla hiilidioksidineutraalia

 1. Prosessivesien puhdistuslaitosta käytetään ja hoidetaan niin, että saavutetaan paras mahdollinen puhdistustulos. Jätevesiverkoston kokonaistyppikuormitus on korkeintaan 10 tonnia kuukaudessa.
 2. Suotovesien puhdistuslaitoksen päästötason tulee alittaa ympäristöluvassa annetut raja-arvot.
 3. Toiminnan hiilijalanjälkeä seurataan säännöllisesti ja selvitämme mahdollisuuksia hyödyntää ja kierrättää hiilidioksidia biokaasun jalostuksesta. Vuonna 2024 hiilijalanjäljen tulee olla alemmalla tasolla kuin vuoden 2023 hiilijalanjälki.

Palvelumuotojamme kehittämällä pyrimme vähentämään jätteenkäsittelyn ympäristökuormitusta

 1. Stormossenin tavoitteena on tyytyväiset asiakkaat. Vuoden 2024 asiakaskyselyssä Stormossenin toiminnalle tavoitellaan arvosanaa 8,7.
 2. Hyötykäyttöasemien kävijämäärä lisätään yli 115 000 käyntiin vuositasolla.
  a) Vuonna 2024 neljä hyötykäyttöasemaa tehdään autonomisiksi.
  b) Autonomisten asemien kävijäluku kasvaa 40 %.
  c) Hyötykäyttöasemilla materiaalien kierrätysaste on vähintään 58 %.

Työympäristömme tulee olla turvallinen ja viihtyisä

  1. Läheltä piti -tilanteet, poikkeamat ja reklamaatiot raportoidaan.
  2. Pyrkimyksemme on, että työpaikka on turvallinen ja varma eikä työtapaturmia tapahdu. Johto suorittaa säännöllisesti Safety Walks:eja, vähintään 25 kpl.
  3. Työsuojelu laatii toimintasuunnitelman ja työskentelee sen mukaisesti. Esihenkilöt järjestävät vähintään yhden työsuojelutilaisuuden vuodessa oman osastonsa henkilöstön kanssa. Työsuojelu järjestää vähintään yhden työsuojelutilaisuuden vuodessa henkilökunnalle.
  4. Sairauspoissaolojen määrä on henkilötyövuotta kohden korkeintaan 6 päivää.
  5. Ylläpidämme henkilöstön korkeaa koulutustasoa ja vuonna 2024 koulutuspäivien määrä henkilötyövuotta kohden on 4.
  6. Vahvistamme arvojen mukaista yrityskulttuuria . Toimimme yhdessä työhyvinvoinnin ja yhteishengen lisäämiseksi työpaikalla.