Ympäristö ja laatu

Stormossen toimii jatkuvasti jätehuollosta aiheutuvien ympäristövaikutusten vähentämiseksi sekä turvallisen ja viihtyisän työympäristön takaamiseksi henkilökunnalleen. Tehostaakseen tämän totetumista Stormossenilla on kansainvälisten standardien ISO 14001, OHSAS 18001 ja ISO 9001 mukaiset laatusertifikaatit. Määrätietoisen työnsä ansiosta Stormossenille myönnettiin ISO 14001 mukainen ympäristösertifikaatti toukokuussa 2004, työterveys- ja työturvallisuussertifikaatti toukokuussa 2010 ja laatusertifikaatti toukokuussa 2013.

Stormossen tekee vuosittain uudet tavoitteet toiminnalleen ja siten kehittää ja parantaa toimintaansa jatkuvasti. Jätekeskuksen ympäristöön kohdistuvia päästöjä tarkkaillaan säännöllisesti ja niistä raportoidaan vuosittain Stormossenin vuosikertomuksessa.

Lisätietoja antaa ympäristöpäällikkö Johanna Penttinen-Källroos, puh 010 320 7636.

Laatu-, terveys-, turvallisuus- ja ympäristöpolitiikka

Stormossen pyrkii jatkuvasti parantamaan laatu-, terveys-, turvallisuus- ja ympäristöasioiden hoitoa ja estämään toiminnastaan aiheutuvien sairauksien, onnettomuuksien ja ympäristövahinkojen syntymistä. Tämän täyttääksemme aiomme:

 • olla hiilineutraali viimeistään vuonna 2030.
 • yhdessä omistajakuntien, viranomaisten,  ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa edistää kiertotaloutta. Vuonna 2030 yhdyskuntajätteen materiaalihyödyntämisen osuus on vähintään 65 %.
 • noudattaa voimassaolevaa laatu-, terveys-, turvallisuus- ja ympäristölainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä kaikessa toiminnassamme.
 • kehittää palveluja siten, että asiakkaiden tarpeet tyydytetään.
 • käsitellä jätteet hyväksytyissä laitoksissa mahdollisimman ympäristöystävällisesti ja taloudellisesti, käsittäen koko tapahtumaketjun keräyksestä ja kuljetuksesta käsittelyyn. Jätteet käsitellään uudelleenkäyttämällä, kierrättämällä, hyödyntämällä jäte energiana, tuhoamalla tai loppusijoittamalla.
 • jalostaa biokaasulaitoksessa käsiteltävä jäte korkealaatuisiksi lopputuotteiksi kaupalliseen kierrätykseen.
 • minimoida laitostemme päästöt ilmaan, veteen ja maaperään.
 • soveltaa politiikkaamme ja ottaa laatu-, ympäristö- ja työympäristönäkökohdat huomioon investoinneissa, hankinnoissa ja ostoissa.
 • ylläpitää energiatehokasta toimintaa ja säästää raaka-aineita.
 • harjoittaa jatkuvaa kehitystyötä sekä jatkuvasti parantaa laadun, terveyden, turvallisuuden ja ympäristön johtamisjärjestelmää.
 • ylläpitää korkeaa osaamistamme ja jakaa tietoamme sekä tiedottaa palveluistamme.
 • säännöllisesti selvittää toimintamme tulokset julkisessa raportissa.

Työntekijöillämme tulee olla turvallinen, innovatiivinen ja terveellinen työympäristö, sekä työnantajan vastuuseen, että työntekijän omaan henkilökohtaiseen vastuuseen perustuen.

Laatu-, terveys-, turvallisuus- ja ympäristötavoitteet 2021

Jätteenkäsittelymme tulee olla tehokasta ja taloudellista ja meidän tulee jatkuvasti pyrkiä hyötykäytön lisäämiseen

 1. Vuonna 2021 vähintään 39 % yhdyskuntajätteestä kierrätetään materiaalina. Pitkäaikainen tavoite on jätepoliittisen ohjelman mukaisesti kierrättää vähintään 55 % materiaalina vuonna 2025 ja vähintään 65 % vuonna 2030.Vähintään 50 % yhdyskuntajätteestä kierrätetään materiaalina. Pitkäaikainen tavoite on jätepoliittisen ohjelman mukaisesti kierrättää vähintään 55 % materiaalina vuonna 2023 ja 65 % vuonna 2035.
 2. Toimimme aktiivisesti niin, että kotitalouksilla olisi mahdollisuus syntypaikkalajitella jätteensä. Teemme yhteistyötä tuottajayhteisöjen kanssa, jotta suurempi osuus kotitalouksien jätteestä voidaan kierrättää materiaalina. Tavoitteena on, että toiminta-alueen kaikki asukkaat lajittelevat biojätteet erikseen. Tavoitteena on lisätä oman toiminta-alueen biojätemäärää vähintään 8 % vuoden 2020 määrään verrattuna.
 3. Vuonna 2021 kaasua tuotetaan 3,0 milj. Nm³.
 4. Vuonna 2021 myydään vähintään 588 000 kg liikennekaasua. Vähintään 95 % liikennekaasusta tulee olla biokaasua.
 5. Kehitämme kompostimullan laatua niin, että se kilpailee markkinoilla tavanomaisten tuotteiden kanssa. Sen rinnalla selvitämme uusia teknikoita koskien mädätysjäämän käsittelyä.
  • Vähintään 90 % maanparannuskompostista myydään.
 6. Tehokas hallinto.
  a) Taloudellinen tulos on sellaisella tasolla, että korvaavat investoinnit ja peruskorjaukset voidaan rahoittaa kassavaroilla/toteuttaa tulorahoituksella. Rahoitustulos on vähintään 1,4 milj. euroa vuonna 2021.
  d) Yhtiön maksuvalmius on varmistettava kaikissa tilanteissa. Suhteellinen velkaantuneisuus laskee vuosittain ja on vuoden 2021 lopulla korkeintaan 56 %.Suhteellinen velkaantuneisuus laskee vuosittain ja on vuoden 2020 lopulla korkeintaan 75 % (vuonna 2018: 82 %).
 7. Vuonna 2021 kuormantarkastukset keskitetään betoni-, tiili- ja biojätteeseen. Kuormantarkastuksia tehdään vähintään 1 100 kpl vuodessa.

Jätteenkäsittelymme aiheuttamien ympäristövaikutusten tulee vähentyä

 1. Vuonna 2021 jätevesimaksu on alhaisempi kuin tai yhtä suuri kuin kunnan taksa (perusmaksu).
 2. Suotovesien puhdistuslaitoksen päästötason tulee alittaa ympäristöluvassa annetut raja-arvot.
 3. Kartoitamme toiminnan hiilijalanjälkeä ja laadimme tavoitteita tulosten perusteella.
 4. Tuhoeläinten määrän, pinta- ja pohjavesien saastuttamisen vähentämiseksi ja metaanipäästöjen estämiseksi laitosten ulkopuolelle ei tule jättää jätettä. Biojätettä välivarastoidaan korkeintaan kaksi viikkoa.

Palvelumuotojamme kehittämällä pyrimme vähentämään jätteenkäsittelyn ympäristökuormitusta

 1. Stormossenin tavoitteena on tyytyväiset asiakkaat. Vuoden 2021 asiakaskyselyssä Stormossenin toiminnalle tavoitellaan arvosanaa 8,7.
 2. Kehitämme palveluamme saamamme asiakaspalautteen perusteella.
 3. Hyötykäyttöasemien kävijämäärä lisätään yli 100 000 käyntiin vuositasolla.
 4. Hyödynnämme digitalisaatiota ja uutta tekniikkaa palvelumme parantamiseksi.

Työympäristömme tulee olla turvallinen ja viihtyisä

 1. Läheltä piti -tilanteet, poikkeamat ja reklamaatiot raportoidaan PRO24-järjestelmään.
 2. Pyrkimyksemme on, että työpaikka on turvallinen ja varma eikä työtapaturmia tapahdu. Johto suorittaa säännöllisesti Safety Walks:eja, vähintään 25 kpl.
 3. Työsuojelu laatii toimintasuunnitelman ja työskentelee sen mukaisesti.
 4. TYHY-toiminta aktivoi henkilöstöä järjestettyjen toimintojen kautta ja motivoi henkilöstöä omatoimiseen toimintaan ja siten edistää myös työkykyä. Sairauspoissaolojen määrä on miestyövuotta kohden korkeintaan 5,5 päivää.
 5. Ylläpidetään henkilöstön korkeaa koulutustasoa ja vuonna 2021 koulutuspäivien määrä miestyövuotta kohden on 4,0.
 6. Toimimme yhdessä työhyvinvoinnin ja yhteishengen lisäämiseksi. Vapaa-ajantoimikunta järjestää toimintaa tavoitteenaan edistää henkilöstön yhteishenkeä.