Ympäristö ja laatu

Stormossen toimii jatkuvasti jätehuollosta aiheutuvien ympäristövaikutusten vähentämiseksi sekä turvallisen ja viihtyisän työympäristön takaamiseksi henkilökunnalleen. Tehostaakseen tämän totetumista Stormossenilla on kansainvälisten standardien ISO 14001, OHSAS 18001 ja ISO 9001 mukaiset laatusertifikaatit. Määrätietoisen työnsä ansiosta Stormossenille myönnettiin ISO 14001 mukainen ympäristösertifikaatti toukokuussa 2004, työterveys- ja työturvallisuussertifikaatti toukokuussa 2010 ja laatusertifikaatti toukokuussa 2013.

Stormossen tekee vuosittain uudet tavoitteet toiminnalleen ja siten kehittää ja parantaa toimintaansa jatkuvasti. Jätekeskuksen ympäristöön kohdistuvia päästöjä tarkkaillaan säännöllisesti ja niistä raportoidaan vuosittain Stormossenin vuosikertomuksessa.

Lisätietoja antaa ympäristöpäällikkö Johanna Penttinen-Källroos, puh 010 320 7636.

Laatu-, terveys-, turvallisuus- ja ympäristöpolitiikka

Stormossen pyrkii jatkuvasti parantamaan laatu-, terveys-, turvallisuus- ja ympäristöasioiden hoitoa ja estämään toiminnastaan aiheutuvien sairauksien, onnettomuuksien ja ympäristövahinkojen syntymistä. Tämän täyttääksemme aiomme:

 • noudattaa voimassaolevaa laatu-, terveys-, turvallisuus- ja ympäristölainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä kaikessa toiminnassamme.
 • olla asiakaslähtöisiä ja pitää palvelutaso korkeana.
 • käsitellä jätteet hyväksytyissä laitoksissa mahdollisimman ympäristöystävällisesti ja taloudellisesti, käsittäen koko tapahtumaketjun keräyksestä ja kuljetuksesta käsittelyyn. Jätteet käsitellään uudelleenkäyttämällä, kierrättämällä, hyödyntämällä jäte energiana, tuhoamalla tai loppusijoittamalla.
 • jalostaa biokaasulaitoksessa käsiteltävä jäte korkealaatuisiksi lopputuotteiksi kaupalliseen kierrätykseen.
 • tehdä yhteistyötä alan muiden toimijoiden kanssa, erityisesti biokaasun ja energian tuottajien, biokaasulaitokseen ja jätteenpolttoon jätteitä toimittavien toimijoiden sekä jalostetun jätteen loppukäyttäjien kanssa.
 • minimoida laitostemme päästöt ilmaan, veteen ja maaperään.
 • soveltaa politiikkaamme ja ottaa laatu-, ympäristö- ja työympäristönäkökohdat huomioon investoinneissa, hankinnoissa ja ostoissa.
 • säästää energiaa ja raaka-aineita.
 • harjoittaa jatkuvaa kehitystyötä sekä jatkuvasti parantaa laadun, terveyden, turvallisuuden ja ympäristön johtamisjärjestelmää.
 • ylläpitää korkeaa osaamistamme ja jakaa tietoamme sekä tiedottaa palveluistamme.
 • säännöllisesti selvittää toimintamme tulokset julkisessa raportissa.

 

Työntekijöillämme tulee olla turvallinen, innovatiivinen ja terveellinen työympäristö, sekä työnantajan vastuuseen, että työntekijän omaan henkilökohtaiseen vastuuseen perustuen.

Laatu-, terveys-, turvallisuus- ja ympäristötavoitteet 2020

Jätteenkäsittelymme tulee olla tehokasta ja taloudellista ja meidän tulee jatkuvasti pyrkiä hyötykäytön lisäämiseen

 1. Vähintään 50 % yhdyskuntajätteestä kierrätetään materiaalina. Pitkäaikainen tavoite on jätepoliittisen ohjelman mukaisesti kierrättää vähintään 55 % materiaalina vuonna 2023 ja 65 % vuonna 2035.
 2. Toimimme aktiivisesti, jotta suurempi osuus talouksien biojätteestä kerättäisiin erikseen ja toimitettaisiin biokaasulaitokselle. Pitkällä tähtäimellä tavoitteena on, että toiminta-alueen kaikki asukkaat lajittelevat biojätteet erikseen. Tavoitteena on lisätä oman toiminta-alueen biojätemäärää 10 % vuoden 2019 määrään verrattuna.
 3. Vuonna 2020 kaasua tuotetaan 3,0 milj. Nm³.
 4. Laitoksen prosesseja optimoidaan.
  a) Käytämme vähintään705 000 m³ kaatopaikkakaasua vuonna 2020.
  b) Ostamme korkeintaan 15 000 m³ vettä.
  c) Käytämme korkeintaan 30 000 l öljyä vuonna 2020.
  d) Kaukolämmön käyttö pienennetään 1 500 MWh:iin.
  e) Tutkimme mahdollisuutta hyödyntää jalostuksen hiilidioksidia.
  f) Ylimääräistä kaasua ei soihduteta vaan käytetään lämmitykseen.
 5. Mädätysjäämästä valmistetaan kiinnostava tuote, joka kilpailee markkinoilla tavanomaisten tuotteiden kanssa.
  a) Parannamme maanparannuskompostin laatua, siten että se vastaa tulevan laatustandardin vaatimukset.
  b) Pyrimme vastaamaan kompostimullan määrälliseen kysyntään.
  c) Vähintään 80 % maanparannuskompostista myydään.
 6. Vuonna 2020 myydään vähintään 530 000 kg metaanikaasua liikennepolttoaineena. Vähintään 90 % liikennekaasusta tulee olla biokaasua.
 7. Tehokas projektinohjaus
  a) Enintään 7 % poikkeama budjetoiduista kustannuksista.
  b) Pysytään projektien aikatauluissa.
  c) Selvitämme aina uusien hankkeiden tukimahdollisuudet.
 8. Tehokas hallinto.
  a) Yhtiön maksuvalmius on varmistettava kaikissa tilanteissa.
  b) Ekomaksut laskutetaan viimeistään seuraavasti: rivi-/kerrostalot 31.1.2020 mennessä, omakoti-/vapaa-ajankiinteistöt 27.3 ja 24.4.2020 mennessä.
  c) Taloudellinen tulos on sellaisella tasolla, että korvaavat investoinnit ja peruskorjaukset voidaan rahoittaa kassavaroilla/toteuttaa tulorahoituksella.
  d) Suhteellinen velkaantuneisuus laskee vuosittain ja on vuoden 2020 lopulla korkeintaan 75 % (vuonna 2018: 82 %).
  c) Kaikki laskut maksetaan viimeistään eräpäivänä. Lyhytaikaisten velkojen korot ovat korkeintaan 200 €.
  d) Tulosseurantaraportti julkaistaan viimeistään joka kuukauden 22. päivänä.
  e) Kaikille vakituisille työntekijöille tulee varmistaa pääsy intraan ja sähköpostiin.
  f) Nykyaikainen ja toimiva AV-laitteisto neuvotteluhuoneissa.
 9. Vuonna 2020 kuormantarkastukset keskitetään betoni-, tiili- ja biojätteeseen. Kuormantarkastuksia tehdään vähintään 1 000 kpl vuodessa.
 10. Huollot ja korjaukset suoritetaan huolto-ohjelman mukaan.
 11. Konekantaa käytetään tehokkaasti.

Jätteenkäsittelymme aiheuttamien ympäristövaikutusten tulee vähentyä

 1. Vuonna 2020 jätevesimaksu on alhaisempi kuin tai yhtä suuri kuin kunnan taksa (perusmaksu).
 2. Suotovesien puhdistuslaitoksen päästötason tulee alittaa ympäristöluvassa annetut raja-arvot.
 3. Uudelle kaatopaikalle laaditaan sulkemissuunnitelma viimeistään vuonna 2020.
 4. Alueen alihankkijat sisällytetään auditointisuunnitelmaan.
 5. Kartoitamme toiminnan metaanipäästöt.
 6. Kaatopaikan käyttöä vähennetään. Etsimme vaihtoehtoja PVC:lle ja lasikuidulle.
 7. Laitosten ulkopuolelle ei jätetä jätettä tuhoeläinten määrän vähentämiseksi. Biojätettä välivarastoidaan korkeintaan kaksi viikkoa.

Palvelumuotojamme kehittämällä pyrimme vähentämään jätteenkäsittelyn ympäristökuormitusta

 1. Stormossenin tavoitteena on tyytyväiset asiakkaat. Vuoden 2020 asiakaskyselyssä Stormossenin toiminnalle tavoitellaan arvosanaa 8,7.
 2. Kehitämme palveluamme saamamme asiakaspalautteen perusteella.
 3. Vuonna 2019 tavoitteena on vähintään 210 noutopalvelutilausta, 180 talkoolavavuokrausta ja 350 peräkärrynvuokrausta.
 4. Hyötykäyttöasemilla ja jätekeskuksessa vastaanotetut jätejakeet tulee olla mahdollisimman puhtaat. Betonijätteeseen kiinnitetään erikoista huomiota.
 5. Viestintä- ja neuvontatoiminta seuraa viestintäsuunnitelmaa.
 6. Rakennamme järjestelmän, jonka kautta keräämme tavaroita Minimossenille.

Työympäristömme tulee olla turvallinen ja viihtyisä

 1. Läheltä piti -tilanteet, poikkeamat ja reklamaatiot raportoidaan 100-prosenttisesti.
 2. Pyrkimyksemme on, että työpaikka on turvallinen ja varma eikä työtapaturmia tapahdu.
 3. Työpisteet ja ulkoalueet pidetään siisteinä.
 4. Työsuojelu laatii toimintasuunnitelman ja työskentelee sen mukaisesti.
 5. TYHY-toiminta aktivoi henkilöstöä järjestettyjen toimintojen kautta ja motivoi henkilöstöä omatoimiseen toimintaan ja siten edistää myös työkykyä. Sairauspoissaolojen määrä on miestyövuotta kohden korkeintaan 5,5 päivää.
 6. Vapaa-ajantoimikunta työskentelee toimintasuunnitelman mukaisesti tavoitteenaan edistää henkilöstön yhteishenkeä.
 7. Ylläpidetään henkilöstön korkeaa koulutustasoa ja vuonna 2020 koulutuspäivien määrä miestyövuotta kohden on 4,0.
 8. Toimimme yhdessä työhyvinvoinnin ja yhteishengen lisäämiseksi.