Ympäristö ja laatu

Stormossen toimii jatkuvasti jätehuollosta aiheutuvien ympäristövaikutusten vähentämiseksi sekä turvallisen ja viihtyisän työympäristön takaamiseksi henkilökunnalleen. Tehostaakseen tämän totetumista Stormossenilla on kansainvälisten standardien ISO 14001, ISO 45001 ja ISO 9001 mukaiset laatusertifikaatit. Määrätietoisen työnsä ansiosta Stormossenille myönnettiin ISO 14001 mukainen ympäristösertifikaatti toukokuussa 2004, työterveys- ja työturvallisuussertifikaatti toukokuussa 2010 ja laatusertifikaatti toukokuussa 2013.

Stormossen tekee vuosittain uudet tavoitteet toiminnalleen ja siten kehittää ja parantaa toimintaansa jatkuvasti. Jätekeskuksen ympäristöön kohdistuvia päästöjä tarkkaillaan säännöllisesti ja niistä raportoidaan vuosittain Stormossenin vuosikertomuksessa.

Lisätietoja antaa ympäristöpäällikkö Johanna Penttinen-Källroos, puh 010 320 7636.

Laatu-, terveys-, turvallisuus- ja ympäristöpolitiikka

Stormossen pyrkii jatkuvasti parantamaan laatu-, terveys-, turvallisuus- ja ympäristöasioiden hoitoa ja estämään toiminnastaan aiheutuvien sairauksien, onnettomuuksien ja ympäristövahinkojen syntymistä. Tämän täyttääksemme aiomme:

 • olla hiilineutraali viimeistään vuonna 2030.
 • yhdessä omistajakuntien, viranomaisten,  ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa edistää kiertotaloutta. Vuonna 2030 yhdyskuntajätteen materiaalihyödyntämisen osuus on vähintään 65 %.
 • noudattaa voimassaolevaa laatu-, terveys-, turvallisuus- ja ympäristölainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä sekä laatustandardin vaatimuksia kaikessa toiminnassamme, jossa henkilökunnallamme on osallistuva ja konsultoiva rooli.
 • kehittää palveluja siten, että asiakkaiden tarpeet tyydytetään.
 • käsitellä jätteet hyväksytyissä laitoksissa mahdollisimman ympäristöystävällisesti ja taloudellisesti, käsittäen koko tapahtumaketjun keräyksestä ja kuljetuksesta käsittelyyn. Jätteet käsitellään uudelleenkäyttämällä, kierrättämällä, hyödyntämällä jäte energiana, tuhoamalla tai loppusijoittamalla.
 • jalostaa biokaasulaitoksessa käsiteltävä jäte korkealaatuisiksi lopputuotteiksi kaupalliseen kierrätykseen.
 • minimoida laitostemme päästöt ilmaan, veteen ja maaperään.
 • soveltaa politiikkaamme ja ottaa laatu-, ympäristö- ja työympäristönäkökohdat huomioon investoinneissa, hankinnoissa ja ostoissa.
 • ylläpitää energiatehokasta toimintaa ja säästää raaka-aineita.
 • harjoittaa jatkuvaa kehitystyötä sekä jatkuvasti parantaa laadun, terveyden, turvallisuuden ja ympäristön johtamisjärjestelmää.
 • ylläpitää korkeaa osaamistamme ja jakaa tietoamme sekä tiedottaa palveluistamme.
 • säännöllisesti selvittää toimintamme tulokset julkisessa raportissa.

Työntekijöillämme tulee olla turvallinen, innovatiivinen ja terveellinen työympäristö, sekä työnantajan vastuuseen, että työntekijän omaan henkilökohtaiseen vastuuseen perustuen.

Laatu-, terveys-, turvallisuus- ja ympäristötavoitteet 2022

Jätteenkäsittelymme tulee olla tehokasta ja taloudellista ja meidän tulee jatkuvasti pyrkiä hyötykäytön lisäämiseen

 1. Vuonna 2022 vähintään 41 % yhdyskuntajätteestä kierrätetään materiaalina. Pitkäaikainen tavoite on jätepoliittisen ohjelman mukaisesti kierrättää vähintään 55 % materiaalina vuonna 2025 ja 65 % vuonna 2030.
 2. Toimimme aktiivisesti sen eteen, että kotitalouksilla on mahdollisuus lajitella jätteensä syntypaikalla. Teemme yhteistyötä tuottajayhteisöjen kanssa ja toimimme aktiivisesti, jotta suurempi osa kotitalouksien jätteestä kierrätetään materiaalina. Tavoitteena on, että kaikki toiminta-alueen asukkaat lajittelevat biojätteet erikseen.
   • Tavoitteena on lisätä oman toiminta-alueen biojätemäärää vähintään 8 % vuoden 2021 määrään verrattuna.
   • Hyötykäyttöasemilla kierrätysaste on vähintään 55 %.
 1. Vuonna 2022 kaasua tuotetaan vähintään 3,0 milj. Nm³.
 2. Vuonna 2022 myydään vähintään 684 000 kg liikennekaasua. Vähintään 87 % liikennekaasusta tulee olla omaa biokaasua.
 3. Parannamme kompostimullan laatua niin, että se kilpailee markkinoilla tavanomaisten tuotteiden kanssa. Sen rinnalla selvitämme uusia teknologioita koskien mädätysjäämän käsittelyä.
   •   100 % tuotetusta mädätysjäämästä myydään.

6. Tehokas hallinto.
a) Taloudellinen tulos on sellaisella tasolla, että korvaavat investoinnit ja peruskorjaukset voidaan rahoittaa kassavaroilla/toteuttaa tulorahoituksella. Rahoitustuloksen tulee olla vähintään 1,5 miljoonaa euroa vuonna 2022.
b) Yrityksen maksuvalmius tulee turvata kaikissa tilanteissa.
c) Kaikkien investointien tulee tukea strategisia tavoitteita.

Jätteenkäsittelymme aiheuttamien ympäristövaikutusten tulee vähentyä – Vuonna 2030 Stormossenin toiminnan tulee olla hiilidioksidineutraalia

 1. Vuonna 2022 jätevesimaksu on alhaisempi tai yhtä suuri kuin kunnan taksa (perusmaksu).
 2. Suotovesien puhdistuslaitoksen päästötason tulee alittaa ympäristöluvassa annetut raja-arvot.
 3. Jatkamme toiminnan hiilijalanjäljen seurantaa vuosittain ja asetamme tavoitteet tulosten perusteella. Vuonna 2022 selvitämme mahdollisuuksia vähentää kaatopaikkojen päästöjä.
 4. Jätekeskukselle laaditaan hajunhallintasuunnitelma. Sen tulee olla valmis 31.3.2023 mennessä.

Palvelumuotojamme kehittämällä pyrimme lisäämään materiaalien kierrätystä

 1. Stormossenin tavoitteena on tyytyväiset asiakkaat. Vuoden 2022 asiakaskyselyssä Stormossenin toiminnalle tavoitellaan arvosanaa 8,7. Mittaamme myös asiakkaiden mielipiteitä Stormossenista, NPS.
 2. Hyötykäyttöasemien kävijämäärää lisätään yli 125 000 käyntiin vuositasolla.
  • Vuonna 2022 kaksi hyötykäyttöasemaa tehdään itsenäisiksi.

        3. Hyödynnämme digitalisaatiota ja uutta tekniikkaa palvelumme parantamiseksi.

  • Vähintään 1 100 kp punnitusta/kk tapahtuu sähköisillä siirtokirjoilla.

4. Tekstiilinkeräys aloitetaan viimeistään 1.1.2023.
5. Lanseeraamme vähintään 4 uutta tieto-, palvelu- tai tuotekokonaisuutta materiaalien kierrätyksen lisäämiseksi.
6. Vuonna 2022 Stormossen on näkyvillä mediassa positiivisessa sävyssä kerran kuukaudessa.

Työympäristömme tulee olla turvallinen ja viihtyisä

 1. Läheltä piti -tilanteet, poikkeamat ja reklamaatiot raportoidaan PRO24-järjestelmään.
 2. Pyrkimyksemme on, että työpaikka on turvallinen, varma ja siisti eikä työtapaturmia tapahdu. Johto suorittaa säännöllisesti Safety Walkseja, vähintään 25 kertaa.
 3. Työsuojelu laatii toimintasuunnitelman ja työskentelee sen mukaisesti. Esimiehet järjestävät vähintään kaksi työsuojelutilaisuutta vuodessa oman osastonsa henkilöstön kanssa.
 4. Sairauspoissaolojen määrä on miestyövuotta kohden korkeintaan 5,5 päivää. Saavuttaaksemme tavoitteet teemme yhteistyötä työterveyden ja muiden toimijoiden kanssa tarpeen mukaan. Pyrimme järjestämään ennaltaehkäisevää toimintaa työpäivän aikana ja kiinnitämme huomiota myös henkisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja parantamiseen. Lisäksi koulutamme esimiehiä, jotta johtaminen olisi tasalaatuista ja tasapuolista, joka puolestaan niin ikään parantaa ja ylläpitää kognitiivista työhyvinvointia. Kannustamme fyysisestä työkyvystä huolehtimiseen urheilu- ja liikuntaseteleillä.
 5. Ylläpidetään henkilöstön korkeaa koulutustasoa ja vuonna 2022 koulutuspäivien määrä miestyövuotta kohden on 4. Esimiehet laativat kehityskeskustelujen yhteydessä yhdessä henkilön kanssa kullekin oman koulutussuunnitelman kuluvalle vuodelle, siten, että se tukee strategisten tavoitteiden saavuttamista ja strategisen osaamisen vahvistamista.
 6. Toimimme yhdessä työhyvinvoinnin ja yhteishengen lisäämiseksi työpaikalla. Vahvistamme arvojen mukaista yrityskulttuuria kouluttamalla esimiehiä ja viestimällä arvojen mukaisesta toiminnasta yrityksen sisällä. Kiinnitetään huomiota arvojen mukaiseen toimintaan ja vahvistetaan sitä huomioimalla ja palkitsemalla onnistumisissa. Vapaa-ajantoimikunta järjestää toimintaa tavoitteenaan edistää henkilöstön yhteishenkeä.