Asbestanvisning

Leverans av asbest till Stormossen

Avfall, som innehåller asbestdamm och –fibrer, är farligt avfall som kräver speciell hantering. Asbest skall förpackas åtskilt från allt annat avfall.

Så förpackas asbest

Asbest skall förpackas så att förpackningen inte i något skede av behandlingen går sönder. Asbestavfall packas i t.ex. glasfiberförstärkta säckar eller andra säckar som är lika hållbara. Avfallsförpackningen och lasset bör alltid märkas ut med texten: ”ASBESTIJÄTETTÄ. Pölyn hengittäminen vaarallista / ASBESTAVFALL. Farligt att inandas”.

Mottagning av asbest

Asbest skall levereras till avfallscentralen åtskilt från annat avfall. Privatpersoner kan föra max 50 ilter asbest till återvinningsstationen. Större lass förs till Stormossens avfallscentral och vägs in på bilvågen. På Stormossen placeras asbest i avstjälpningsplatsens riskavfallsgrop. Kunden bör meddela Stormossen på förhand vid leveranser större än 10 m3, för att garantera att avfallet ryms i riskavfallsgropen (Per-Olof Holm 010 320 7650).

Stormossen TAR INTE EMOT oförpackad asbest. Sådana lass avvisas vid porten och det inträffade rapporteras till övervakande myndighet (ELY-centralen).

Öppethållningstider och avgifter

Asbestavfall tas emot vid Stormossens avfallscentral i Kvevlax. Mottagning må – fre kl. 7-15. Avgiften är 209,00 €/ton (moms 0 %) + vågavgift 12,00 €/vägning (moms 0 %).

Av säkerhetsskäl för personalen, underentreprenörer och kunder på Stormossens område kommer takplattor (minerit, eternit och dyl.) att klassas som asbest. Ifall takplattorna inte innehåller asbest skall en giltig asbestkartläggningsrapport uppvisas vid porten, varefter takplattorna förs till tegeluppsamlingsplatsen för tegelpris (23 €/ton, moms 0 %).