Årsberättelse tabeller

Hyödykkeet

31.12.2018Immateriella tillgångarMateriella tillgångar 
Immateriella rättigheterJordområdenByggnaderMaskiner och inventarierÖvriga mat. tillgångartPågående anskaffningarAktier och andelarTOTALT
Anskaffninggsitgift 1.1.1 021 752,39568 278,8410 222 226,3011 842 409,1910 943 195,601 085,003 957 138,8538 556 086,17
Ökningar18 473,000,0048 500,21425 922,2147 710,0052 087,500,00592 692,92
Minskningar0,000,000,000,000,00-1 085,000,00-1 085,00
Räkenskapsperiodens investeringar591 607,92
Anskaffningsutgift 31.12.1 040 225,39568 278,8410 270 726,5112 268 331,4010 990 905,6052 087,503 957 138,8539 147 694,09
Ackumulerade avskrivningar
och värdeminskningar 1.1.
802 411,020,007 752 739,207 657 559,046 464 811,950,000,0022 677 521,21
Periodens avskrivningar21 585,960,00249 251,92631 609,19366 038,170,000,001 268 485,24
Värdeminskningar0,000,000,000,000,000,000,000,00
Ackumulerade avskrivningar
och värdeminskningar 31.12.
823 996,980,008 001 991,128 289 168,236 830 850,120,000,0023 946 006,45
Uppskrivningar0,000,000,000,000,000,000,000,00
Bokföringsvärde 31.12.216 228,41568 278,842 268 735,393 979 163,174 160 055,4852 087,503 957 138,8515 201 687,64
Bokföringsvärde för maskiner och
anläggningar i produktionen 31.12.
3 931 953,953 931 953,95

Muut liitetiedot

  20182017
Givna panter och inteckningar givna som säkerhet för skuld
Skulder
Skulder, för vilka som säkerhet givits inteckning i fastighet
Lån från kreditinstitut2 265 555,002 518 333,00
Skulder, för vilka som säkerhet givits företagsinteckning
Lån från kreditinstitut2 265 555,002 518 333,00
Säkerheter
Fastighetsinteckningar totalt2 517 727,562 517 727,56
av vilka är pantsatta som säkerhet för lån2 017 727,562 017 727,56
Företagsinteckning totalt2 340 939,632 340 939,63
av vilka är pantsatta som säkerhet för lån2 040 939,632 040 939,63
Säkerheter ställda till förmån för andra
Motsäkerhet, Vasa stad
Fastighetsinteckningar500 000,00500 000,00
Leasingansvar
Förfaller till betalning nästa räkenskapsperiod264 539,05281 138,26
Förfaller till betalning senare458 636,34444 094,13
Ansvarsförbindelser och andra ansvar
Deritativ
Bolagets derivativ omfattar ränteswap-avtal. Med ränteswap-avtalen byts den rörliga räntan för bolagets lån från penningsinstitut ut till en fast ränta. Halva lånebeloppet är fastställt för fem år och halva för tio år. Jämförelseräntan bestäms med en månads intervall. Derivativen har bokförts till verkligt värde.
Nominellt värde 31.12.2018: 780 830 €.
Marknadsvärde 31.12.2018: -57 140 €.
Känslighetsanalys: Derivatavtal
Ändr. i räntenivån, %-enh.-1 %0 %+1 %
Marknadsvärde, €-82 280-57 140-32 238
Ca 2 300 ton rötrest från slamreaktorn har år 2011 förorenats av kvicksilver, vilket innebär att det inte kan återvinnas. En eventuell framtida behandling av den förorenade rötresten kan medföra kostnader om högst 100 000 €.
Förteckning över använda bokföringsböcker
DagböckerKassadagbok
Dagbok i adb-utskrift
HuvudbokAdb-utskrift
BalansbokInbunden

Poistoajat

Avskrivningstiderna är 
Immateriella rättigheter
Skogsbilväg5 år
Byggnader och konstruktioner:
Kontorbyggnad30 år
Produktionsbyggnader:
- byggnader25 år
- bioreaktorer20 år
Lätta konstruktioner10 - 15 år
Vägar10 år
Nya avfallscentret
Vattenbassänger40 år
Komposterings- och behandlingsfält10 år
Deponiområden för samhällsavfall I-IIIfyllningsgrad
Deponiområdet för problemavfallfyllningsgrad
Planeringskostmnader10 år
Maskiner och inventarier
Produktionsmaskiner10 år
Adb- samt kontorsmaskiner och -anläggningar5 år
Övriga maskiner och inventarier5 år
3-års inventarier3 år
(avskrivs på tre år med jämna avskrivningar
Övriga materiella nyttigheter
Asfaltering5 år
Adb-program4 år
Utvecklingskostnader5 år

Rahoituslaskelma

 1.1. - 31.12.20181.1.-31.12.2017
Rörelseverksamhetens kassaflöde
Rörelsevinst1 298 688,951 131 233,65
Korrektivposter:
Avskrivningar enligt plan1 268 485,241 149 518,83
Övriga intäkter och kostnader som
inte medfört betalning
-888 599,93379 885,31-876 083,82273 435,01
Finansiella intäkter och kostnader-82 498,14-88 070,31
Betalda direkta skatter-46 500,000,00
Kassaflöde före ändring
i rörelsekapital
1 549 576,121 316 598,35
Förändring i rörelsekapital:
Ökning(-)/Minskning(+)
av kortfristiga räntefria fordringar
189 881,72-178 817,55
Ökning(-)/Minskning(+) av
omsättningstillgångar
5 280,24-8 654,24
Ökning(+)/Minskning(-) av
kortfristiga räntefria skulder *
16 944,09212 106,05368 646,05181 174,26
A. Rörelseverksamhetens kassaflöde1 761 682,171 497 772,61
Investeringarnas kassaflöde
Investeringar i immateriella och materiella tillgångar-591 607,92-1 180 137,27
B. Investeringarnas kassaflöde-591 607,92-1 180 137,27
Finansieringens kassaflöde
Amortering av långfristiga lån-873 283,20-873 283,20-862 494,20-862 494,20
C. Finansieringens kassaflöde-873 283,20-862 494,20
Förändring av likvida medel [A+B+C]
ökning(+)/minskning(-)
296 791,05-544 858,86
Likvida medel 1.1.1 140 301,671 685 160,53
Likvida medel 31.12.1 437 092,721 140 301,67

Tase vastattavaa

 31.12.2018 31.12.2017
P a s s i v a
EGET KAPITAL9)
Aktiekapital690 000,0010)690 000,00
Reservfond113 563,78113 563,78
Fond för verkligt värde-57 140,00-68 022,00
Balanserad vinst (förlust)
från tidigare räkenskapsperioder
2 549 184,961 819 757,54
Räkenskapsperiodens vinst (förlust)1 088 066,814 383 675,55729 427,423 284 726,74
ACKUMULERADE BOKSLUTSDISP.
Avskrivningsdifferens2 606 757,3611)2 525 133,36
OBLIGATORISKA AVSÄTTNINGAR
Avsättn. för återst. av avstj.plats1 326 201,8212)2 214 801,75
FRÄMMANDE KAPITAL
Långfristigt
Skulder till kreditinstitut7 211 178,9813)8 084 462,18
Kortfristigt
Skulder till kreditinstitut873 283,20873 283,20
Leverantörsskulder386 858,94560 156,65
Skulder till ägarintresseföretag267 226,29217 593,11
Övriga skulder209 448,3980 763,30
Resultatregleringar1 252 966,022 989 782,841 251 924,492 983 720,75
FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT10 200 961,8211 068 182,93
Passiva totalt18 517 596,5519 092 844,78

Tase

 31.12.2018 31.12.2017
A k t i v a
BESTÅENDE AKTIVA
Immateriella tillgångar
Immateriella rättigheter1 325,003 819,67
Övriga utgifter med lång verkningstid214 903,41216 228,41215 521,70219 341,37
Materiella tillgångar
Jordområden568 278,84568 278,84
Byggnader och konstruktioner2 268 735,392 469 487,10
Maskiner och inventarier3 979 163,174 184 850,15
Övriga materiella tillgångar4 160 055,484 478 383,65
Förskottsbetalningar och
pågående anskaffningar
52 087,5011 028 320,381 085,0011 702 084,74
Placeringar
Andelar i ägarintresseföretag3 953 873,008)3 953 873,00
Övriga aktier och andelar3 265,853 957 138,853 265,853 957 138,85
RÖRLIGA AKTIVA
Omsättningstillgångar21 406,4026 686,64
Fordringar
Kortfristiga
Kundfordringar1 421 717,111 140 483,12
Fordringar hos ägarintresseföretag76 700,8568 775,77
Övriga fordringar74 292,51141 360,31
Resultatregleringar284 699,321 857 409,79696 672,312 047 291,51
Kassa och bankfordringar1 437 092,721 140 301,67
Aktiva totalt18 517 596,5519 092 844,78

Taseenliitetiedot 8

8) Andelar i ägarintresseföretag20182017
Westenergy Oy Ab, Korsholm
Antal aktier, st.3 953 8733 953 873
Ägarandel32,95 %32,95 %
Teckningspris/Anskaffningsutgift3 953 873,003 953 873,00
Bokföringsvärde3 953 873,003 953 873,00
Westenergy Oy Ab 31.12.
Prel.
Aktiekapital12 000 000,0012 000 000,00
Fond för verkligt värde-1 370 140,00-1 499 323,20
Balanserad vinst/-förlust från tid. år-44 377,05-41 664,72
Räkenskapsperiodens resultat20 017,83-2 712,33
-24 359,22-44 377,05
Eget kapital vid periodens utgång10 605 500,7810 456 299,75

Taseenliitetiedot 9

9) Ökningar och minskningar i posterna
i det egna kapitalet samt överföringar
mellan dessa poster under
räkenskapsperioden
20182017
Aktiekapital 1.1.690 000,00690 000,00
Aktiekapital 31.12.690 000,00690 000,00
Reservfond 1.1.113 563,78113 563,78
Reservfond 31.12.113 563,78113 563,78
Fond för verkligt värde 1.1.-68 022,00-92 194,00
Förändring10 882,0024 172,00
Fond för verkligt värde 31.12.-57 140,00-68 022,00
Vinst från föreg. räkenskapsperioder 1.1.2 549 184,961 819 757,54
Dividendutdelning0,000,00
Vinst från föreg. räkenskapsperioder 31.12.2 549 184,961 819 757,54
Räkenskapsperiodens vinst/-förlust1 088 066,81729 427,42
Eget kapital totalt4 383 675,553 284 726,74
Utdelningsbara vinstmedel3 637 251,772 549 184,96

Taseenliitetiedot 10

10) Aktiekapital20182017
AktieägareAntal aktierAndel
Vasa stad2554,35 %375 000,00375 000,00
Korsholms kommun1328,26 %195 000,00195 000,00
Vörå kommun36,52 %45 000,0045 000,00
Malax kommun24,35 %30 000,0030 000,00
Storkyro kommun24,35 %30 000,0030 000,00
Korsnäs kommun12,17 %15 000,0015 000,00
46100,00 %690 000,00690 000,00

Taseenliitetiedot 11

11) Ackumulerade bokslutsdispositioner20182017
Ackumulerade bokslutsdispositioner består av
de ackumulerade avskrivningsdifferenserna.
2 606 757,362 525 133,36

Taseenliitetiedot 12

12) Avsättningar20182017
Avsättn. för återställ. av gamla avstj.platsen140 455,001 057 459,00
Avsättn. för återställ. av nya avstj.platsen1 185 746,821 157 342,75
1 326 201,822 214 801,75

Taseenliitetiedot 13

13) Skulder, vilka förfaller senare än fem år20182017
Skulder till kreditinstitut3 655 546,184 428 829,38

Toimintakertomus

 201820172016
Liikevaihto (1 000 €)14 02913 62015 295
Liiketulos (1 000 €)1 2991 131656
(%)9,38,34,3
Taseen loppusumma (1 000 €)18 51719 09319 420
Vakavaraisuus (%)34,927,822,1
Investoinnit, netto (1 000 €)5921 1802 949
Jätemäärä, yhteensä (1 000 €)147141158
Yhdyskuntajätteen hyötykäyttöaste (%)98,798,598,4

Tuloslaskelma

 1.1. - 31.12.2018 1.1.-31.12.2017
OMSÄTTNING14 029 785,5713 620 400,78
Tillverkning för eget bruk89 745,171)73 517,05
Övriga rörelseintäkter52 461,942)104 650,22
Material och tjänster
Material, förnödenheter och varor
Inköp under räkenskapsperioden-736 993,15-615 596,60
Förändring av lager-5 280,248 654,24
Köpta tjänster-6 119 778,49-6 862 051,883)-7 452 335,07-8 059 277,43
Personalkostnader
Löner och arvoden-2 006 382,944)-1 858 906,64
Lönebikostnader
Pensionskostnader-352 510,62-311 277,15
Övriga lönebikostnader-45 340,25-2 404 233,81-80 226,80-2 250 410,59
Avskrivningar och värdeminskningar
Avskrivningar enligt plan-1 268 485,245)-1 149 518,83
Övriga rörelsekostnader-2 338 532,806)-1 208 127,55
RÖRELSEVINST (-FÖRLUST)1 298 688,951 131 233,65
Finansiella intäkter och kostnader
Ränte- och finansiella intäkter6 834,757 960,92
Ränte- och finansiella kostnader-89 332,89-82 498,14-96 031,23-88 070,31
VINST (-FÖRLUST) FÖRE BOKSLUTS-
DISPOSITIONER OCH SKATTER
1 216 190,811 043 163,34
Bokslutsdispositioner7)
Ökning (-) eller minskning (+)
av avskrivningsdifferens
-81 624,00-313 735,92
Inkomstskatter
Räkenskapsperiodens skatt-46 500,000,00
Tidigare räkenskapsperioders skatter0,00-46 500,000,000,00
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST (FÖRLUST)1 088 066,81729 427,42
* Hänvisning till noterna.

Tuloslaskelmanliitetiedot 1

1) Tillverkning för eget bruk20182017
Produktion av elektricitet och fordonsgas89 745,1773 517,05

Tuloslaskelmanliitetiedot 2

2) Liiketoiminnan muut tuotot20182017
Hall. henkilöstöpalv. omistusyhteysyrityksille472,5027 180,00
Avustukset6 469,2812 480,69
Vuokratulot42 500,0042 000,00
Vakuutuskorvaukset286,005 796,85
Aik. vuosien jäteveron palautus5,000,00
Muut tuotot2 729,1617 192,68
52 461,94104 650,22

Tuloslaskelmanliitetiedot 3

3) Köpta tjänster20182017
Underleveranstjänster419 502,49270 755,61
Reparations- och underhållstjänster461 387,57419 905,62
Transporttjänster741 192,06739 039,22
Övriga köpta tjänster288 944,13196 956,33
Behandlingstjänster:
Behandlingsavgifter, Westenergy2 559 320,004 371 866,42
Övriga behandlingsavgifter932 553,59936 901,92
Vatten och avlopp320 475,29191 967,98
Energi och värme373 077,21301 856,09
Övrigt23 326,1523 085,88
6 119 778,497 452 335,07

Tuloslaskelmanliitetiedot 4

4) Noter angående personalen och medlemmar av förvaltningsrogan20182017
Under räkenskapsperioden var antalet anställda i genomsnitt
Tjänstemän2020
Arbetare2824
4844
Verkställande direktörens lön samt arvoden åt medlemmar i styrelse
Löner och arvoden114 831,20111 470,00

Tuloslaskelmanliitetiedot 5

5) Avskrivningar och värdeminskningar20182017
Avskrivningar enligt plan
Immateriella rättigheter21 585,9627 238,88
Byggnader och konstruktioner249 251,92292 282,53
Maskiner och inventarier631 609,19532 798,54
Övriga materiella tillgångar366 038,17297 198,88
1 268 485,241 149 518,83

Tuloslaskelmanliitetiedot 6

6) Övriga rörelsekostnader20182017
Frivilliga personalkostnader156 504,67163 572,00
Hyror306 832,98331 805,58
Information301 665,31238 300,36
Avfallsskatt *)6 300,007 070,00
Återställande av deponier1 154 343,65117 461,81
Förändr. i avsättn. för återst. av deponier **)-888 599,93-876 083,82
Fastighetsskötsel354 910,81292 099,33
Ekopunkter65 155,0145 394,80
Administration606 182,38582 741,03
Avfallsnämnden212 131,94194 313,14
Övriga kostnader63 105,98111 453,32
2 338 532,801 208 127,55
*) Avfallsskatt
Avfallsskatt, i enlighet med avfallsskattelagen av den 1.9.1996, har bokats bland övriga rörelsekostnader. Skatteandelarna som ingår i de debiterade avfallshanteringsavgifterna ingår i omsättningen.
**) Avsättningar som ingår i övriga kostnader
Förändr. i avsättn. för nya deponin28 404,0730 633,20
Förändr. i avsättn. för gamla deponin-917 004,00-906 717,02
Förändr. i avsättningar totalt, ökn.+/minskn.--888 599,93-876 083,82
Avsättningarna är inte avdragbara i beskattningen.
Revisionsarvoden
Ernst & Young Ab12 934,0010 913,00

Tuloslaskelmanliitiedot 7

7) Bokslutsdispositioner20182017
Differensen mellan avskrivningar enligt plan
och avskrivningar i beskattningen
-81 624,00-313 735,92

Tuloslaskelmanliitiedot Jätelain 44 §:n mukainen toiminnan erittely

Särredovisad verksamhet enligt avfallslagens § 4420182017
Omsättningen särredovisad: *)
Lagstadgad verksamhet13 518 803,4312 637 195,97
Affärsmässig verksamhet510 982,141 161 372,08
Omsättningen totalt14 029 785,5713 798 568,05
Verksamhetens kostnader: **)
Lagstadgad verksamhet-12 299 287,95-11 773 720,65
Affärsmässig verksamhet-514 306,81-981 684,06
Verksamhetens kostnader totalt-12 813 594,76-12 755 404,71
Verksamhetens resultat före bokslutsdispositioner och skatter
Lagstadgad verksamhet1 219 515,48863 475,32
Affärsmässig verksamhet-3 324,67179 688,02
Verksamhetens resultat före bokslutsdispositioner och skatter totalt1 216 190,811 043 163,34
*) Ekoavgifterna gäller den lagstadgade verksamheten. Fördelningsgrunden för behandlings- o.a. avgifter och intäkter är inkommande avfallsmängder, som registreras i vågprogrammet i samband med vägningen per lass. Ursprungsuppgifterna sparas i vågprogrammets produktuppgifter och överförs till faktureringen. På så vis fördelas intäkterna i lagstadgad och affärsmässig verksamhet. Intäkterna från försäljningen av återvinnbart avfall fördelas enligt inkommande avfallsmängders ursprung.
**) Verksamhetens kostnader har fördelats per kostnadsställe och administrationens kostnader har överförts på kostnadsställena i möjligaste mån direkt på verksamheterna eller på vissa avfallsströmmar. Resten av kostnaderna har fördelats på verksamheterna enligt in kommande avfallsmängder. Avskrivningar, ränteintäkter och -kostnader har fördelats enligt inkommande avfallsmängder. Verksamhetens kostnader har minskats med rörelsens övriga intäkter.