Vuosikertomuksen taulukot

Hyödykkeet

31.12.2018Aineettomat hyödykkeetAineelliset hyödykkeet 
Aineettomat oikeudetMaa-aluuetRakennuksetKoneet ja kalustoMuut aineell. hyödykkeetKeskeneräiset hankinnatOsakkeet ja osuudetYHTEENSÄ
Hankintameno 1.1.1 021 752,39568 278,8410 222 226,3011 842 409,1910 943 195,601 085,003 957 138,8538 556 086,17
Lisäykset18 473,000,0048 500,21425 922,2147 710,0052 087,500,00592 692,92
Vähennykset0,000,000,000,000,00-1 085,000,00-1 085,00
Tilikauden investoinnit591 607,92
Hankintameno 31.12.1 040 225,39568 278,8410 270 726,5112 268 331,4010 990 905,6052 087,503 957 138,8539 147 694,09
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.802 411,020,007 752 739,207 657 559,046 464 811,950,000,0022 677 521,21
Tilikauden poistot21 585,960,00249 251,92631 609,19366 038,170,000,001 268 485,24
Arvonalennukset0,000,000,000,000,000,000,000,00
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12.823 996,980,008 001 991,128 289 168,236 830 850,120,000,0023 946 006,45
Arvonkorotukset0,000,000,000,000,000,000,000,00
Kirjanpitoarvo 31.12.216 228,41568 278,842 268 735,393 979 163,174 160 055,4852 087,503 957 138,8515 201 687,64
Tuotannon koneiden ja laitteiden kirjanpitoarvo 31.12.3 931 953,953 931 953,95

Muut liitetiedot

  20182017
Annetut pantit ja velan vakuudeksi annetut kiinnitykset
Velat, jonka vakuudeksi on annettu
kiinteistökiinnityksiä
Rahoituslaitoslainat2 265 555,002 518 333,00
Velat, jonka vakuudeksi on annettu yrityskiinnitys
Rahoituslaitoslainat2 265 555,002 518 333,00
Vakuudet
Kiinteistökiinnitykset yhteensä2 517 727,562 517 727,56
joista pantattu lainojen vakuudeksi2 017 727,562 017 727,56
Yrityskiinnitykset yhteensä2 340 939,632 340 939,63
joista pantattu lainojen vakuudeksi2 040 939,632 040 939,63
Muiden puolesta annetut vakuudet
Vastavakuus, Vaasan kaupunki
Kiinteistökiinnitykset500 000,00500 000,00
Leasingvastuut
Seuraavalla tilikaudella maksettavat264 539,05281 138,26
Myöhempinä tilikausina maksettavat458 636,34444 094,13
Vastuusitoumukset ja muut vastuut
Johdannaiset
Yhtiön johdannaiset käsittävät koronvaihtosopimuksia. Koronvaihtosopimuksilla vaihdetaan yhtiön rahoituslainojen kiinteä korko vaihtuvaksi koroksi. Puolet lainan määrästä on määritelty viideksi vuodeksi ja puolet kymmeneksi vuodeksi. Vertailukorko määritellään kuukauden välein. Johdannaiset on kirjattu käypään arvoon.
Nimellisarvo 31.12.2018: 780 830 €.
Markkina-arvo 31.12.2018: -57 140 €.
Herkkyysanalyysi: Johdannaissopimukset
Muutos korkotasossa, %-yks.-1 %0 %+1 %
Markkina-arvo, €-82 280-57 140-32 238
Saastunut mädätysjäämä N. 2 300 tn lietereaktorin mädätysjäämää on v. 2011 saastunut elohopealla, jolloin sitä ei voida hyödyntää. Saastuneen mädätysjäämän mahdollisen tulevan käsittelyn kustannukset arvioidaan nousevan enintään 100 000 euroon.
Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista
PäiväkirjatKassapäiväkirja
Päiväkirja atk-tulosteena
PääkirjaAtk-tulosteena
TasekirjaSidottuna

Poistoajat

Poistoajat ovat: 
Aineettomat oikeudet
Metsäajotie5 v.
Rakennukset ja rakennelmat:
Konttorirakennus30 v.
Tuotantorakennukset:
- rakennukset25 v.
- bioreaktorit20 v.
Kevyet rakennelmat10 - 15 v.
Tiet10 v.
Uusi jätekeskus
Vesialtaat40 v.
Kompostointi- ja käsittelykentät10 v.
Yhdyskuntajätteen sijoitusalueet I-IIItäyttöaste
Ongelmajätteen sijoitusaluetäyttöaste
Suunnittelukustannukset10 v.
Koneet ja kalusto
Tuotantokoneet10 v.
Atk- sekä konttorikoneet ja -laitteet5 v.
Muut laitteet ja kalusteet5 v.
3-vuoden irtaimisto3 v.
(poistetaan 3 vuoden aikana tasapoistoin)
Muut aineelliset hyödykkeet
Asfaltointi5 v.
Atk-ohjelmat4 v.
Kehityskustannukset5 v.

Rahoituslaskelma

 1.1. - 31.12.2018 1.1.-31.12.2017 
Liiketoiminnan kassavirta
Liikevoitto1 298 688,951 131 233,65
Oikaisut liikevoittoon:
Suunnitelman mukaiset poistot1 268 485,241 149 518,83
Muut tuotot ja kulut joihin ei liity maksua-888 599,93379 885,31-876 083,82273 435,01
Rahoitustuotot ja -kulut-82 498,14-88 070,31
Maksetut välittömät verot-46 500,000,00
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta1 549 576,121 316 598,35
Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten
lisäys(-)/vähennys(+)
189 881,72-178 817,55
Vaihto-omaisuuden
lisäys(-)/vähennys(+)
5 280,24-8 654,24
Lyhytaikaisten korottomien velkojen
lisäys(+)/vähennys(-)
16 944,09212 106,05368 646,05181 174,26
A. Liiketoiminnan rahavirta1 761 682,171 497 772,61
Investointien kassavirta
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin-591 607,92-1 180 137,27
B. Investointien kassavirta-591 607,92-1 180 137,27
Rahoituksen kassavirta
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset-873 283,20-873 283,20-862 494,20-862 494,20
C. Rahoituksen kassavirta-873 283,20-862 494,20
Rahavarojen muutos [A+B+C]

lisäys(+)/vähennys(-)
296 791,05-544 858,86
Rahavarat 1.1.1 140 301,671 685 160,53
Rahavarat 31.12.1 437 092,721 140 301,67

Tase vastattavaa

 31.12.2018 31.12.2017
V a s t a t t a v a a
OMA PÄÄOMA9)
Osakepääoma690 000,0010)690 000,00
Vararahasto113 563,78113 563,78
Käyvän arvon rahasto-57 140,00-68 022,00
Edellisten tilikausien voitto (tappio)2 549 184,961 819 757,54
Tilikauden voitto (tappio)1 088 066,814 383 675,55729 427,423 284 726,74
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Poistoero2 606 757,3611)2 525 133,36
PAKOLLISET VARAUKSET
Jälkihoitovaraus1 326 201,8212)2 214 801,75
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta7 211 178,9813)8 084 462,18
Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta873 283,20873 283,20
Ostovelat386 858,94560 156,65
Velat omistusyhteysyrityksille267 226,29217 593,11
Muut velat209 448,3980 763,30
Siirtovelat1 252 966,022 989 782,841 251 924,492 983 720,75
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ10 200 961,8211 068 182,93
Vastattavaa yhteensä18 517 596,5519 092 844,78

Tase

 31.12.2018 31.12.2017
Vastaavaa
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet1 325,003 819,67
Muut pitkävaikutteiset menot214 903,41216 228,41215 521,70219 341,37
Aineelliset hyödykeet
Maa-alueet568 278,84568 278,84
Rakennukset ja rakennelmat2 268 735,392 469 487,10
Koneet ja kalusto3 979 163,174 184 850,15
Muut aineelliset hyödykkeet4 160 055,484 478 383,65
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat52 087,5011 028 320,381 085,0011 702 084,74
Sijoitukset
Osuudet omistusyhteysyrityksissä3 953 873,008)3 953 873,00
Muut osakkeet ja osuudet3 265,853 957 138,853 265,853 957 138,85
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus21 406,4026 686,64
Saamiset
Lyhytaikaiset
Myyntisaamiset1 421 717,111 140 483,12
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä76 700,8568 775,77
Muut saamiset74 292,51141 360,31
Siirtosaamiset284 699,321 857 409,79696 672,312 047 291,51
Rahat ja pankkisaamiset1 437 092,721 140 301,67
Vastaavaa yhteensä18 517 596,5519 092 844,78

Taseenliitetiedot 8

8) Osuudet omistusyhteysyrityksissä20182017
Westenergy Oy Ab, Mustasaari
Osakkeiden lkm, kpl3 953 8733 953 873
Omistusosuus32,95 %32,95 %
Nimellisarvo
Merkintähinta/Hankintameno3 953 873,003 953 873,00
Kirjanpitoarvo3 953 873,003 953 873,00
Westenergy Oy Ab 31.12.
Alust.
Osakepääoma12 000 000,0012 000 000,00
Käyvän arvon rahasto-1 370 140,00-1 499 323,20
Edellisten tilikausien voitto/-tappio-44 377,05-41 664,72
Tilikauden tulos20 017,83-2 712,33
-24 359,22-44 377,05
Oma pääoma kauden lopussa10 605 500,7810 456 299,75

Taseenliitetiedot 9

9) Oman pääoman erien lisäykset ja vähennykset sekä siirrot näiden erien välillä tilikauden20182017
Osakepääoma 1.1.690 000,00690 000,00
Osakepääoma 31.12.690 000,00690 000,00
Vararahasto 1.1.113 563,78113 563,78
Vararahasto 31.12.113 563,78113 563,78
Käyvän arvon rahasto 1.1.-68 022,00-92 194,00
Muutos10 882,0024 172,00
Käyvän arvon rahasto 31.12.-57 140,00-68 022,00
Edellisten tilikausien voitto 1.1.2 549 184,961 819 757,54
Osingonjako0,000,00
Edellisten tilikausien voitto 31.12.2 549 184,961 819 757,54
Tilikauden voitto (-tappio)1 088 066,81729 427,42
Oma pääoma yhteensä4 383 675,553 284 726,74
Voitonjakokelpoiset varat3 637 251,772 549 184,96

Taseenliitetiedot 10

10) Osakepääoma20182017
OsakkeenomistajatOsakk. lkmOsuus
Vaasan kaupunki2554,35 %375 000,00375 000,00
Mustasaaren kunta1328,26 %195 000,00195 000,00
Vöyrin kunta36,52 %45 000,0045 000,00
Maalahden kunta24,35 %30 000,0030 000,00
Isonkyrön kunta24,35 %30 000,0030 000,00
Korsnäsin kunta12,17 %15 000,0015 000,00
46100,00 %690 000,00690 000,00

Taseenliitetiedot 11

11) Tilinpäätössiirtojen kertymä 20182017
Tilinpäätössiirtojen kertymä muodostuu
kertyneestä poistoerosta.
2 606 757,362 525 133,36

Taseenliitetiedot 12

12) Pakolliset varaukset20182017
Vanhan kaatopaikan jälkihoitovaraus140 455,001 057 459,00
Uuden kaatopaikan jälkihoitovaraus1 185 746,821 157 342,75
1 326 201,822 214 801,75

Taseenliitetiedot 13

13) Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua20182017
Lainat rahoituslaitoksilta3 655 546,184 428 829,38

Toimintakertomus

 201820172016
Liikevaihto (1 000 €)14 02913 62015 295
Liiketulos (1 000 €)1 2991 131656
(%)9,38,34,3
Taseen loppusumma (1 000 €)18 51719 09319 420
Vakavaraisuus (%)34,927,822,1
Investoinnit, netto (1 000 €)5921 1802 949
Jätemäärä, yhteensä (1 000 €)147141158
Yhdyskuntajätteen hyötykäyttöaste (%)98,798,598,4

Tuloslaskelma

 1.1. - 31.12.2018 1.1.-31.12.2017
LIIKEVAIHTO14 029 785,5713 620 400,78
Valmistus omaan käyttöön89 745,171)73 517,05
Liiketoiminnan muut tuotot52 461,942)104 650,22
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana-736 993,15-615 596,60
Varastojen muutos-5 280,248 654,24
Ulkopuoliset palvelut-6 119 778,49-6 862 051,883)-7 452 335,07-8 059 277,43
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot-2 006 382,944)-1 858 906,64
Henkilöstösivukulut
Eläkekulut-352 510,62-311 277,15
Muut henkilösivukulut-45 340,25-2 404 233,81-80 226,80-2 250 410,59
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot-1 268 485,245)-1 149 518,83
Liiketoiminnan muut kulut-2 338 532,806)-1 208 127,55
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)1 298 688,951 131 233,65
Rahoitustuotot ja -kulut
Korko- ja rahoitustuotot6 834,757 960,92
Korko- ja rahoituskulut-89 332,89-82 498,14-96 031,23-88 070,31
VOITTO (-TAPPIO) ENNEN
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA
1 216 190,811 043 163,34
Tilinpäätössirrot7)
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)-81 624,00-313 735,92
Tuloverot
Tilikauden verot-46 500,000,00
Aikaisempien tilikausien verot0,00-46 500,000,000,00
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)1 088 066,81729 427,42
* Viittaus liitetietoihin.

Tuloslaskelmanliitetiedot 1

1) Valmistus omaan käyttöön20182017
Sähkön ja liikennekaasun tuotanto89 745,1773 517,05

Tuloslaskelmanliitetiedot 2

2) Övriga rörelseintäkter20182017
Admin. personaltj. till ägarintresseföretag472,5027 180,00
Bidrag6 469,2812 480,69
Hyresintäkter42 500,0042 000,00
Försäkringsersättningar286,005 796,85
Återbäring, avfallsskatt från tid. år5,000,00
Övriga intäkter2 729,1617 192,68
52 461,94104 650,22

Tuloslaskelmanliitetiedot 3

3) Ulkopuoliset palvelut20182017
Alihankintapalvelut419 502,49270 755,61
Korjaus- ja huoltopalvelut461 387,57419 905,62
Kuljetuspalvelut741 192,06739 039,22
Muut ulkopuoliset palvelut288 944,13196 956,33
Käsittelypalvelut:
Käsittelymaksut, Westenergy2 559 320,004 371 866,42
Muut käsittelymaksut932 553,59936 901,92
Vesi ja jätevesi320 475,29191 967,98
Energia ja lämpö373 077,21301 856,09
Muut23 326,1523 085,88
6 119 778,497 452 335,07

Tuloslaskelmanliitetiedot 4

4) Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot20182017
Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin
Toimihenkilöt2020
Työntekijät2824
4844
Toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenten palkat ja palkkiot
Palkat ja palkkiot114 831,20111 470,00

Tuloslaskelmanliitetiedot 5

5) Poistot ja arvonalentumiset20182017
Suunnitelman mukaiset poistot
Aineettomat oikeudet21 585,9627 238,88
Rakennukset ja rakennelmat249 251,92292 282,53
Koneet ja kalusto631 609,19532 798,54
Muut aineelliset hyödykkeet366 038,17297 198,88
1 268 485,241 149 518,83

Tuloslaskelmanliitetiedot 6

6) Liiketoiminnan muut kulut20182017
Vapaaehtoiset henkilöstökulut156 504,67163 572,00
Vuokrat306 832,98331 805,58
Tiedotus301 665,31238 300,36
Jätevero *)6 300,007 070,00
Loppusijoituspaikkojen jälkihoito1 154 343,65117 461,81
Jälkihoitovarausten muutos **)-888 599,93-876 083,82
Kiinteistöjen hoitokulut354 910,81292 099,33
Ekopisteet65 155,0145 394,80
Hallinto606 182,38582 741,03
Jätelautakunta212 131,94194 313,14
Muut kulut63 105,98111 453,32
2 338 532,801 208 127,55
*) Jätevero
1.9.1996 voimaan tulleen jäteverolain mukaiset 1.9.1996 voimaan tulleen jäteverolain mukaiset jäteverot on kirjattu liiketoiminnan muihin kuluihin. Perittäviin jätteenkäsittelymaksuihin sisältyvät vero-osuudet on kirjattu liikevaihtoon.
**) Muihin kuluihin sisältyvät pakolliset varaukset
Uuden loppusij.paikan jälkihoitovarauksen muutos28 404,0730 633,20
Vanhan loppusij.paikan jälkihoitovarauksen muutos-917 004,00-906 717,02
Varausten muutos yhteensä, lisäys+/vähennys--888 599,93-876 083,82
Varaus on verovähennyskelvoton erä.
Tilintarkastuspalkkiot
Ernst & Young Oy12 934,0010 913,00

Tuloslaskelmanliitiedot 7

7) Tilinpäätössiirrot20182017
Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus.-81 624,00-313 735,92

Tuloslaskelmanliitiedot Jätelain 44 §:n mukainen toiminnan erittely

Jätelain 44 §:n mukainen toiminnan erittely20182017
Liikevaihto eriteltynä: *)
Lakisääteinen toiminta13 518 803,4312 637 195,97
Markkinaehtoinen toiminta510 982,141 161 372,08
Liikevaihto yhteensä14 029 785,5713 798 568,05
Toiminnan kulut: **)
Lakisääteinen toiminta-12 299 287,95-11 773 720,65
Markkinaehtoinen toiminta-514 306,81-981 684,06
Toiminnan kulut yhteensä-12 813 594,76-12 755 404,71
Toiminnan tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja:
Lakisääteinen toiminta1 219 515,48863 475,32
Markkinaehtoinen toiminta-3 324,67179 688,02
Toiminnan tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja yhteensä1 216 190,811 043 163,34
*) Ekomaksut kohdistuvat lakisääteiseen toimintaan. Käsittely- ym. maksujen ja tulojen jakoperusteena on käytetty sisään tuleva jätemääriä, jotka tallennetaan punnituksen yhteydessä vaakasovellukseen kuormakohtaisesti. Alkuperätiedot on tallennettu vaakasovelluksen tuotetietoihin, jotka siirtyvät laskutukseen. Siten tulot on ryhmitelty lakisääteiseen ja markkinaehtoiseen toimintaan. Hyötyjätteiden myynnistä saadut tulot on alkuperän mukaan jaettu sisään tulevien jätemäärien suhteen.
**) Toiminnan kulut on käsitelty kustannuspaikkakohtaisesti ja hallinnon kulut vyörytetty kustannuspakoille, jonka jälkeen toiminnan kulut on mahdollisimman pitkälti kohdistettu suoraan toimintoihin tai tiettyyn jätevirtaan. Loput kustannukset on kohdistettu toimintoihin sisään tulevien jätemäärien mukaan. Poistot, korkotuotot ja -kulut on jaettu sisään tulevien jätemäärien mukaan. Liiketoiminnan muut tulot on vähennetty toiminnan kuluista.