Öljyiset maat

Stormossenille toimitettavat maat on aina analysoitava ennen toimittamista jätekeskukselle. Stormossenilla maamassojen käsittely vaihtelee riippuen maan öljypitoisuudesta ja sisältääkö se bentseeniä.

Öljyisen maan raja-arvot

Bentseeniä ja PAH-yhdisteitä sisältävän öljyisen maan raja-arvo tavanomaisen jätteen kaatopaikalle sijoittamiselle on 1000 mg/kg.

Pitoisuusrajaa 1000 mg/kg sovelletaan, jos jätteen bentseeni- ja PAH-pitoisuudesta ei ole tietoa, tai jäte sisältää seuraavia aineita:

  • bentseeniä vähintään 0,1 %, tai
  • bentso(a)pyreeniä tai dibentso(a,h)antraseenia vähintään 0,01 % tai
  • bentso(a)antraseenia, bentso(e)pyreeniä, kryseenia, bentso(b)fluoranteenia, bentso(j)fluoranteenia ja bentso(k)fluoranteenia vähintään 0,1 %.

Mikäli öljyinen maa ei sisällä bentseeniä ja PAH-yhdisteitä, raja-arvo tavanomaisen jätteen kaatopaikalle sijoittamiselle on 2500 mg/kg. Pitoisuusrajaa 2500 mg/kg sovelletaan, mikäli on kunkin jäte-erän osalta laboratoriotutkimuksin osoitettu, että edellä mainitut pitoisuudet alittuvat.

Jätettä ei saa laimentaa tai sekoittaa muuhun jätteeseen tai aineeseen ainoastaan kaatopaikalle hyväksyttävälle jätteelle asetettujen kelpoisuusvaatimusten täyttämiseksi.

Muu saastunut maa

Maamassat, jotka ovat saastuneet muulla kuin öljyllä, on aina analysoitava ennen toimittamista jätekeskukselle. Kaatopaikkakelpoisuustestin tulos sekä lausunto on osoitettava Stormossenille, joka päättää voidaanko maamassat vastaanottaa. Analysoimalla voidaan osoittaa, että jäte soveltuu sijoitettavaksi kaatopaikalle aiheuttamatta haittaa terveydelle tai ympäristölle.

Jätteen tuottaja tai haltija vastaa jätteen testauksesta hyväksytyssä laboratoriossa, testauksen ja kaatopaikkakelpoisuus -lausunnon aiheuttamista kustannuksista. Useat konsulttiyritykset suorittavat jätteiden analysointia.

Lisätietoja

Revisol Vaasa, palvelupäällikkö Seppo Ruostekoski, puh. 050 5943176, seppo.ruostekoski@revisol.fi

Stormossen, ympäristö- ja laatupäällikkö Johanna Penttinen-Källroos, puh. 010 320 7636, johanna.penttinen-kallroos@stormossen.fi

Stormossen, käyttöpäällikkö Kristiina Kuosma, puh. 010 320 7661, kristiina.kuosma@stormossen.fi