Lisätietoa biokaasusta

Stormossen avasi ensimmäisen tankkausasemansa helmikuussa 2017 . Biokaasumme on puhdasta, edullista ja paikallisesti tuotettua. Kun valitset biokaasun bensan tai dieselin sijaan, happamoittavat ja rehevöittävät rikki- ja typpipäästöt vähenevät.

Toinen tankkausasemamme avasi kesällä 2020 ABC Kiitokaaren yhteyteen Vaasan Runsoriin. Tervetuloa tankkaamaan biokaasua! BIG Biokaasu maksaa 1,45 €/kilo, mikä vastaa bensan hintaa 0,93 €/litra.

Biokaasu on 100-prosenttisesti uusiutuva polttoaine. Ympäristön kannalta tämä on todella merkittävä ominaisuus. DENA:n (Deutsche energie agentur) tekemän tutkimuksen mukaan biokaasun kasvihuonepäästöt ovat jopa 90 prosenttia alhaisemmat verrattuna bensaan ja dieseliin.

Kaasua on aina saatavilla. Meillä on LNG/LBG backup-järjestelmä. Tavoitteenamme on, että Vaasan seudulle rakennetaan tulevaisuudessa vähintään kolme kaasuntankkausasemaa.

Näin kaasuauto toimii

Kaasuautossa on yleensä kaksi polttoainesäiliötä, toinen kaasulle ja toinen bensalle tai dieselille. Mikäli kaasu loppuu, auto vaihtaa polttoainejärjestelmää automaattisesti.

DualFuel diesel-kaasuauto puolestaan käyttää aina osan dieseliä kaasun sytytykseen.

Suomessa käytettyjen kaasuautojen markkinat ovat suhteellisen pienet verrattuna esimerkiksi Ruotsiin. Jos sinua kiinnostaa auton tuonti ulkomailta, siihen erikoistuneilta yrityksiltä saat apua tuontiin liittyvissä käytännön yksityiskohdissa. Monella autokauppiaalla on myös uusia kaasuautoja valikoimissaan.

Stormossenin tankkausaseman lisäksi seudulla voi tankata biokaasua myös Jepuan Biokaasun asemalla Jepualla.

Biokaasu liikennepolttoaineena

Biokaasua muodostuu mikro-organismien hajottaessa orgaanista ainesta hapettomassa tilassa. Tätä kutsutaan anaerobiseksi mädätykseksi ja siinä muodostuu metaania, CH4. Biokaasu tuotetaan Stormossenin bioreaktoreissa ja siitä noin 65 % on metaania ja loput on hiilidioksidia (CO2) ja pienet määrät muita kaasuja.

Jalostettaessa biokaasua siitä poistetaan pääosin hiilidioksidi, mutta myös pieniä määriä rikkivetyä ja vettä. Liikennekaasusta vähintään 96 % on metaania. Biokaasu vastaa fossiilista maakaasua, jota tuodaan Suomeen. Biokaasu on uusiutuva polttoaine ja siksi se ei aiheuta käytännössä lainkaan kasvihuonepäästöjä.

Metaanin normaalikuution (Nm³) lämpöarvo on 9,97 kWh. Liikennekaasun metaanipitoisuus on 97 %, joten se siis sisältää energiaa 9,67 kWh ja verrattuna muihin polttoaineisiin:

1 Nm³ biometaania 9,7 kWh
1 Nm³ maakaasua 10,0 kWh
1 litra bensaa 8,9 kWh
1 litra dieseliä 9,8 kWh
1 litra E85 6,6 kWh
1 kg maakaasua 13,7 kWh
1 kg biometaania Gastorilta 13,5 kWh

Maakaasun hieman korkeampi energiasisältö johtuu siitä, että se sisältää myös muita hiilimolekyylejä ketjuina, kuten etaania, propaania ja butaania. Siksi sillä on suurempi tiheys ja koska liikennekaasua myydään kiloina, asiakkaan tankkaama energiamäärä ja polttoaineen hinta ovat samat riippumatta onko kyseessä biokaasu vai maakaasu.

Auton polttoaineen kulutusmittari näyttää kulutuksen kiloina per 100 km. Täten kaasun myynti kiloina on asiakkaalle selkeä. Yksi kilo liikennekaasua vastaa 1,5 litraa bensaa tai 1,32 litraa dieseliä.

Näin teemme sen - Biomassa biokaasuksi

Biojäte ja liete mädätetään kahdessa kallioon louhitussa bioreaktorissa. Mädätysprosessissa mikro-organismit hajottavat lietteen ja biojätteen sisältämän orgaanisen aineksen biokaasuksi. Tämä tapahtuu hapettomassa tilassa noin 20 vuorokaudessa ja 55°C:n lämpötilassa.

Biokaasu on reaktorin jälkeen puhdistettava, jotta se on käyttökelpoista liikennepolttoaineena. Kaasu jalostetaan erottamalla metaanikaasu hiilidioksidista. Puhdistuksen jälkeen biokaasusta noin 97 prosenttia on metaania.

Kaasu johdetaan putkia pitkin kaasuntankkausasemalle. Siellä kaasun painetta nostetaan kompressoreilla enintään 300 bariin. Kaasu varastoidaan kaasupulloissa ja on tankattavissa Vaasan kaupungin linja-autoihin tai yksityisautoihin ja muihin kaasulla kulkeviin ajoneuvoihin.

LNG ja LBG backup

LNG ja LBG ovat kumpikin nestemäistä metaania, mutta eri alkuperää. LNG (Liquid Natural Gas) on nestemäistä fossilista maakaasua ja LBG (Liquid Bio Gas) on nestemäistä biokaasua. Metaanikaasu muuttuu nestemäiseksi, kun sen lämpötilaa lasketaan noin -160 asteiseksi.

LNG ja LBG toimivat varajärjestelmänä, jonka avulla pystymme varmistamaan liikennekaasun toimitukset linja-autoille, yksityisautoille sekä yrityksille. Se toimii korvaavana kaasuna, jos itse tuottamamme biokaasua ei ole riittävästi. Nesteytetty metaani kuljetetaan laitokselle tankkiautolla ja siirretään tankkausaseman varastotankkiin. Neste varastoidaan jäähdytettynä -160 asteisena.

Mädätysprosessissa syntyy myös mädätysjäämää, joka jälkikompostoidaan ja siihen sekoitetaan ruokamultaa, hiekkaa ja kalkkia. Stormossenin kompostimultaa sopii käytettäväksi puutarhaan ja viherrakentamiseen. Se sisältää sekä ravinteita, kuten typpeä ja fosforia, että suuria määriä orgaanista ainesta.