Ympäristöjohtamisjärjestelmä

Stormossen on usean vuoden ajan työskennellyt kansainvälisen ISO 14001:2004 ympäristöjohtamisstandardin mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että yrityksellä on oma ympäristöpolitiikka, että me vuosittain asetamme tavoitteita toiminnan parantamiseksi ja että me laadimme toimenpideohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Parannuksia seurataan indikaattoreiden eli mittareiden avulla.

Vuoden 2009 aikana Stormossen sopeutti järjestelmäänsä siten, että voisimme sertifioida myös terveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmän 18001:2007. Toiminta sertifioitiin OHSAS 18001 standardin mukaisesti toukokuussa 2010. Toiminta sertifioitiin ISO 9001:2008 standardin mukaisesti 2.5.2013.

Vuonna 2017 Stormossen sertifioitiin uusien ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015 mukaisesti.

 

Laatu-, terveys-, turvallisuus- ja ympäristöpäämäärät ja -tavoitteet 2018

1. Jätteenkäsittelymme tulee olla tehokasta ja taloudellista ja meidän tulee jatkuvasti pyrkiä hyötykäytön lisäämiseen

TavoiteTulos
Vähintään 50 % yhdyskuntajätteestä kierrätetään materiaalina.Vuonna 2018 hyödynnettiin 52,8 % materiaalina.
Sisään tulevan biojätteen rejektimäärää vähennetään jatkuvasti.
Toimimme aktiivisesti, jotta suurempi osuus talouksien biojätteestä kerättäisiin erikseen ja toimitettaisiin biokaasulaitokselle. Pitkällä tähtäimellä tavoitteena on, että toiminta-alueen kaikki asukkaat lajittelevat biojätteet erikseen. Tavoitteena on lisätä oman toiminta-alueen biojätemäärää 5 %. Oman alueen biojäte lisääntyi 23 % vuonna 2018.
Vuonna 2018 tuotetaan vähintään 2,3 miljoonaa Nm³ biokaasua.Vuonna 2018 tuotettiin 2,842 miljoonaa Nm³ kaasua.
Laitoksen prosesseja optimoidaan:
1) Biokaasua soihdutetaan korkeintaan 100 h
2) Käytämme vähintään 100 000 m3 kaatopaikkakaasua vuonna 2018.
3) Ostamme enintään 12 000 m³ vettä
4) Käytämme korkeintaan 30 000 l öljyä vuonna 2018.
5) Tutkimme mahdollisuutta hyödyntää jalostuksen hiilidioksidia
1) Vuonna 2018 biokaasua soihdutettiin 599 tuntia.
2) Vuonna 2018 käytettiin 47 600 m³ kaatopaikkakaasua.
3) Vuonna 2018 ostettiin 12 993 m³ vettä.
4) Vuonna 2018 kulutettiin 47 903 litraa polttoöljyä.
5) On käynnistetty hanke tutkimaan hiilidioksidin tuotteistamista.
Mädätysjäämästä valmistetaan kiinnostava tuote, joka kilpailee markkinoilla tavanomaisten tuotteiden kanssa.
1) Parannamme maanparannuskompostin laatua.
2) Pyrimme vastaamaan kompostimullan määrälliseen kysyntään.
3) Vuonna 2018 täytämme validoinnille asetetut vaatimukset.
1) Vuonna 2018 vastaanotimme 5 kpl reklamaatioita kompostin laadusta.
2) Kompostimultaa oli riittävä määrä.
3) Evira on vaatinut, että validointitesti uusitaan vuonna 2019.
Vuonna 2018 myydään 360 000 kg metaanikaasua liikennepolttoaineena. Vähintään 75 % liikennekaasusta tulee olla biokaasua.
Vuonna 2018 liikennekaasua myytiin 307 055 kiloa. Biokaasun osuus oli 91 %.
Projektinohjauksemme on tehokasta.
1) Enintään 7 % poikkeama budjetoiduista kustannuksista.
2) Pysytään projektien aikataulussa.
3) Selvitämme aina ulkopuolisen rahoituksen mahdollisuus uusille hankkeille.
1) Poikkeama budjetoiduista kustannuksista oli 0,5 %.
2) Aikataulussa ei pysytty.
3) Tavoitteeseen päästiin.
Hallintomme on tehokas.
1) Maksuvalmius: kassavarat ovat vähintään 500 000 € jokaisen kuukauden viimeisenä päivänä.
2) Hyvityslaskujen määrä on enintään 75 kpl.
3) Lyhytaikaisten velkojen korot ovat korkeintaan 500 €.
4) Tulosseurantaraportti julkaistaan viimeistään joka kuukauden 22. päivänä.
5) Tietokoneet vaihdetaan leasingsopimusten päättyessä.
1) Tavoitteeseen päästiin vuoden kaikkina kuukausina.
2) Vuoden aikana tehtiin 90 kpl hyvityslaskuja.
3) Tavoitteeseen päästiin. Korot olivat 405 euroa vuonna 2018.
4) Tavoitteeseen päästiin.
5) Tavoitteeseen päästiin.
Tehokkaat kuormantarkastukset asetettujen ohjeiden mukaan. Vähintään 300 tarkastusta vuodessa.Vuonna 2018 tehtiin 1 400 kuormantarkastusta.
Huollot ja korjaukset suoritetaan huolto-ohjelman mukaan.
Huolto-ohjelmaa on seurattu.
Konekantaa käytetään tehokkaasti.
Kyllä, koneita on käytetty kahdessa vuorossa.

2. Jätteenkäsittelymme aiheuttamiet ympäristövaikutusten tulee vähentyä

TavoiteTulos
Vuonna 2018 jätevesimaksu on alhaisempi kuin tai yhtä suuri kuin kunnan taksa (perusmaksu).
Tavoitteeseen ei päästy. Jätevesimaksu oli korkeampi kuin perusmaksu.
Suotovesien puhdistuslaitoksen päästötason tulee alittaa ympäristöluvassa annetut raja-arvot.
Kaikki vuosikeskiarvot alittivat vuonna 2018 ympäristöluvassa annetut raja-arvot.
Uudelle kaatopaikalle laaditaan sulkemissuunnitelma.
Suunnittelua lykättiin.
Alueen alihankkijat sisällytetään auditointisuunnitelmaan
Vuonna 2018 auditoitiin myös Revisolin toiminta.
Vanhan kaatopaikan sulkeminen suoritetaan aikataulussa tehdyn hankintasopimuksen mukaisesti. Sallittu poikkeama korkeintaan 7 % urakkasopimuksen kustannuksista ja muista budjetoiduista kustannuksista.Kaatopaikka suljettiin aikataulun ja budjetin mukaisesti.

3. Palvelumuotojamme kehittämällä pyrimme vähentämään jätteenkäsittelyn ympäristökuormitusta

TavoiteTulos
Stormossenin tavoitteena on tyytyväiset asiakkaat. Vuoden 2018 asiakaskyselyssä Stormossenin toiminnalle tavoitellaan arvosanaa 8,7.
Stormossen sai 2018 tehdyssä asiakaskyselyssä arvosanan 8,6.
Kehitämme palveluamme saamamme asiakaspalautteen perusteella.
Tavoite saavutettiin.
Vuonna 2018 tavoitteena on vähintään 180 noutopalvelutilausta, 170 talkoolavavuokrausta ja 320 peräkärrynvuokrausta.Vuonna 2018 noutopalvelulla oli 214 kpl noutoa. Talkolavoja vuokrattiin 190 krt ja peräkärryjä vuokrattiin 314 krt.
Selkeytämme asiakkaille mitkä jätteet ovat vaarallista jätettä ja minne ne viedään. Vaarallista jätettä koskevat kuilut asiakaskyselyssä vuonna 2018 ovat enintään:
1) Vaarallisille jätteille on helppoa löytää oikea vastaanottopaikka -0,5
2) Vaarallisten jätteiden vieminen vastaanottopisteeseen on vaivatonta -0,5.
1) -0,7
2) -0.6
Viestintätoiminta seuraa viestintäsuunnitelmaa.
Viestintätoiminta seurasi viestintäsuunnitelmaa.

4. Työympäristömme tulee olla turvallinen ja viihtyisä

TavoiteTulos
Läheltä piti -tilanteet, poikkeamat ja reklamaatiot raportoidaan 100-prosenttisesti. Tutkitaan uuden ohjelman käyttöönottoa poikkeamien ja läheltä piti –tilanteiden käsittelylle.
PRO24:n uusi versio on otettu käyttöön.
Pyrkimyksemme on, että työtapaturmia ei tapahdu.
Vuoden aikana tapahtui 7 työtapaturmaa, joista 3 johti poissaoloon.
Työpisteet ja ulkoalueet pidetään siisteinä.
Tavoite saavutettiin. Sisä- ja ulkotiloille on tehty siivous- ja huolto-ohjelmat.
Työsuojelu laatii toimintasuunnitelman ja työskentelee sen mukaisesti.
Tavoite saavutettiin.
TYHY-toiminta aktivoi henkilöstöä järjestettyjen toimintojen kautta ja motivoi henkilöstöä omatoimiseen toimintaan ja siten edistää myös työkykyä. Sairauspoissaolojen määrä on miestyövuotta kohden korkeintaan 5,5 päivää.
Meillä on aktiivinen TYHY-toiminta ja sairauspoissaoloja vuonna 2018 oli 3,5 päivää miestyövuotta kohden.
Vapaa-ajantoimikunta työskentelee toimintasuunnitelman mukaisesti tavoitteenaan edistää henkilöstön yhteishenkeä.Vapaa-ajan toimikunta on aktiivinen ja järjestää mm. joulujuhlan ja muita yhteisiä tapahtumia yhteishengen edistämiseksi.
Työohjeet päivitetään M-filesiin ja intraan ja niistä tiedotetaan henkilökunnalle.Tavoite saavutettiin.
Ylläpidetään henkilöstön korkeaa koulutustasoa ja vuonna 2018 koulutuspäivien määrä miestyövuotta kohden on 4,0.Vuonna 2018 koulutuspäiven määrä oli 4,2 miestyövuotta kohden.