Utvecklingsprojekt

Omvandla COtill användbara produkter

Under 2019 deltog Stormossen tillsammans med Vasa Elektriska och Westenergy i ett projekt där man utreder möjligheten att kunna använda COfrån biogasuppgraderingen och från t.ex. Westenergys rökgaser. Projektet utfördes som ett strategiskt partnerskap med Radical Innovations Group Ab inom området för ren energi och cirkulär ekonomi.

Cirkulär ekonomi Korsholm

Ett delmål i projektet är att kunna utnyttja Stormossens tillgängliga resurser, som t.ex. överskottsvärme.

Plockanalys

Varje sommar utförs en så kallad plockanalys. Målsättningen med plockanalysen är att få en bild över hur väl sorteringen av bioavfall och brännbart avfall fungerar i hushållen. I plockanalysen analyseras prov från bioavfall, förpackat bioavfall, brännbart avfall från egnahemshus och brännbart avfall från bostadsbolag.

Kundundersökning

Vartannat år utförs en kundundersökning bland invånare i Stormossens ägarkommuner. Syftet med undersökningen är att kartlägga invånarnas åsikter om och erfarenheter av Stormossens verksamhet och tjänster. Hösten 2020 görs följande kundundersökning.

Botnia Näring i kretslopp

Målet är ett stärkt biogaskluster som tillsammans har utvärderat och tagit i bruk en innovativ metod för att förädla rötrest från biogasproduktion till en kommersiell gödselprodukt, vilket möjliggör en säker återföring av rötrestens näringsämnen som gödsel i lantbruket. Projektet kommer att analysera och lösa bakomliggande problem tillsammans med målgrupperna. Utvecklingen av en kommersiell gödselprodukt möjliggör en ansvarsfull ökning av biogasproduktionen inom programområdet. För att lyckas behöver kommersialiseringsgraden öka och acceptansen för rötrest som råvara öka. Med ökade produktionsvolymer kan biogasen förvätskas till LBG (Liquified Biogas) och användas till tung trafik och sjöfart t.ex. den nya Kvarkenfärjan. Projekttiden är 8/2019 – 6/2022.
Budget 933 681 € varav EU finansierar 60% genom Botnia-Atlantica programmet. Regionala medfinansiärer är Region Västerbotten, Region Västernorrland och Österbottens Förbund, samt Härnösand Energi & Miljö och VAKIN.

Baltic Biogas Circles

Ett projekt för främjande av biogas som alternativt drivmedel för transporter i cirkulära ekonomier i Östersjöregionen. Projektet kommer att utbilda och informera individer för att därigenom främja spridningen av kunskap om biogas och utbyggnad av LNG (liquified natural gas) och CBG (compressed biogas) stationer i Östersjöregionen. Genom att upprätthålla och utöka befintliga samarbetsnätverk i Östersjöregionen kommer Baltic Biogas Circle att arbeta mot att utveckla nya projektidéer inför kommande programperiod inom EU. Finansiär: SI Svenska Institutet

Laatulannoite – kvalitetssystem för återvinning av gödselprodukter

Det är aktuellt och nödvändigt att skapa ett nationellt kvalitetssystem för gödselprodukter som producerats av återvunna näringsämnen, eftersom produkternas slutanvändare inom lantbruk och anläggning av grönområden söker nya, tillförlitliga och kostnadseffektiva alternativ. Kvalitetssystemet och kvalitetsmärkningen är en tjänst och ett verktyg för användare och producenter av gödselprodukter och för myndigheterna. Med hjälp av dem blir produkterna mer kända, deras efterfrågan och användningssäkerhet ökar och återvinningen av näring effektiveras. Kvalitetssystemet utvecklas av två branschorganisationer, Biokretslopp och Biogas Finland r.f. och Finlands Vattenverksförening r.f., i samarbete med företag som tillverkar återvinningsgödselprodukter, utvecklingsenheter och myndigheter. Projektet pågår under perioden 7/2018 – 2/2020 och Miljöministeriet som fungerar som huvudfinansiär.