Fakta om bolaget

Stormossens verksamhetsområde omfattar sex kommuner och inom området bor ca 108 000 invånare. Företagets verksamhet utgör ett exempel på verklig cirkulär ekonomi. Vi behandlar bioavfall och slam och producerar kompostjord och fordonsbränslet biogas av det. Resultatet är ett klimatsmart kretslopp av näringsämnen och energi.

Återbruksgalleria Minimossen

Minimossen är den första företagsdrivna återbruksgallerian i Finland, som säljer noga utvalda återanvända saker. Gallerian öppnades i november 2019. Minimossen är guldgruvan för dig som söker kärleksfullt omhändertagna saker med attityd. Hos oss kan du shoppa på ett smart och hållbart sätt. På Minimossen finns förutom återbruksbutikerna och cafeterian även Stormossens första miniåtervinningsstation.

Biogas för fordon

Biogas är ett lokalproducerat, miljövänligt, motorvänligt och förmånligt bränslealternativ. Vasanejdens första publika tankningsstation för fordonsgas finns på Stormossen. Gastor tankningsstationen för fordonsgas öppnades i februari 2017 och uppgraderingsanläggningen som omvandlar biogasen till fordonsgas i maj samma år. På samma område har det byggts en bussdepå för långsam tankning av Vasa stads tolv gasbussar. Den andra publika tankningsstationen byggs vid den södra utfarten av Vasa och tas i bruk år 2020.

Kompostjord till salu

Företaget producerar och säljer kompostjord tillverkad av rötrest, som produceras vid rötning av bioavfall och slam. Försäljningen har pågått sedan år 2009 och till försäljning finns trädgårdsjord och gräsmattejord.

Hög återvinningsgrad

År 2019 var återvinningsgraden för samhällsavfall 99,3 % på Stormossens område. Verksamheten har materialåtervinning i fokus och målet är att över hälften av samhällsavfallet skall bli nytt material. En tillräcklig mängd välsorterat bioavfall ska tryggas så att vi kan producera biogas och kompostjord. Våren 2018 påbörjades utdelningen av gratis papperspåsar till hushållen för att främja sorteringen av bioavfall.

Stormossen upprätthåller ett vältäckande och lättillgängligt nätverk för mottagning av farligt avfall och återvinnbart avfall.

Nätverket består av

 • återbruksgallerian Minimossen
 • ekopunkter
 • nyckelkärlspunkter för brännbart avfall
 • kampanjinsamlingar
 • bemannade återvinningsstationen
 • en trädgårdsavfallsstation
 • en mobil återvinningsstation

Till våra tjänster hör också

 • hämtningstjänst
 • uthyrning av flak
 • uthyrning av släpkärror
 • aktiv informationsverksamhet

De digitala tjänsterna har utökats genom att utveckla och ta i bruk två mobilapplikationer för smarttelefoner.

Kommunkarta och befolkningsmängder 2019

 • Avfallscentralen
 • 13 återvinningsstationer
 • 1 trädgårdsavfallsmottagning

Våra värden

Ansvarsfull
Energisk
Förnyande
Samarbetspartner

Mission

Stormossen sköter de av ägarkommunerna överförda uppgifterna på ett hållbart, modernt, tekniskt effektivt och kostnadseffektivt sätt.

Vision

Stormossen är det effektivaste kommunala avfallshanteringsbolaget i Finland. Totalkostnaden för hushållens avfallsservice är konkurrenskraftig. Över 90 % av hushållen anser att Stormossen har en bra eller mycket bra kundanpassad avfallshantering. Stormossen är ett innovativt bolag som aktivt bidrar till Vasanejdens energikluster, cirkulär ekonomi och klimatpolitiska målsättningar.

Stormossens historia

ÅrHändelse
1984Vasa och Korsholm kom överens om att bilda bolaget.
1985Bolaget antecknades i handelsregistret.
1988Byggnadsarbetet påbörjades.
1990Verksamheten vid anläggningen påbörjades.
1992Källsorteringen startar i Vasa och Korsholm.
1993Den första Ekobil-kampanjen.
1994Anläggningen utvidgades (bioreaktor II), Samarbetet med Ekorosk inleddes
1997Helhetsansvar för ägarkommunernas avfallshantering, Maxmo med i bolaget. Ewapowers verksamhet startade.
1999Lillkyro, Storkyro, Vörå och Malax med i bolaget.
2001Samarbete med Botniarosk inleddes
2002Korsnäs med i bolaget.
2003Nya avfallscentralen färdig. Samarbete med Millespakka (Järviseudun Jätehuolto Oy) inleddes.
2004Bolaget beviljades miljöcertifikat. Samarbete med Lakeuden Etappi inleddes.
2006Stormossens ägarandel i Ewapower steg från 43 till 50 procent.
2007Återvinningen av biogas från gamla avstjälpningsplatsen startade. Stormossen grundade bolaget Westenergy Oy Ab.
2008Evira godkände mbt-anläggningen och produktion av gödselfabrikat. Utvidgningen av deponin färdigställdes.
2009Westenergy Oy Ab fick miljötillstånd. Bolagets ägare tog investeringsbeslut för avfallsförbränningsanläggningen i oktober.
2010Stormossen fyllde 25 år. Westenergys avfallskraftverks grundsten murades 7.9
2012Westenergy inledde anläggningens provdrift och produktion i slutet av sommaren 2012. Sorteringen ändrades inom Stormossens verksamhetsområde i september.
2013Utveckling av kundkort för återvinningsstationerna i samarbete med UpCode Ltd. Togs i bruk 1. 1. 2014.
2014Avtal med Vasa stad angående fordonsgas för bussar.
2015Avfallshanteringen i Oravais övergick till Stormossen i januari.
2017Tankningsstation och uppgraderingsanläggning för biogas togs i bruk under vårvintern. RINKI Oy övertog ca hälften av ekopunkterna. Två mobilapplikationer lanserades.
2019Stormossen öppnade Minimossen, Finlands första företagsdrivna återbrukgalleria.