(Miljö)policy

Policy för kvalitet, hälsa, säkerhet och miljö

Stormossen verkar för att kontinuerligt förbättra skötseln av kvalitet-, hälso-, säkerhets- och miljöfrågor samt för att förhindra att ohälsa, olyckor och miljöskador uppkommer av verksamheten. För att uppfylla detta skall vi:

 • i all verksamhet följa gällande hälso-, säkerhets- och miljölagstiftning samt myndigheternas föreskrifter och krav i kvalitetsstandarden.
 • hålla kunden i fokus och hålla en hög servicenivå.
 • omhänderta avfallet på ett så miljöriktigt och ekonomiskt sätt som möjligt, omfattande hela förloppet från insamling och transport till behandling, genom återanvändning, återvinning, energiutvinning, destruktion samt deponering, på godkända anläggningar.
 • vidareförädla avfallet som behandlas i biogasanläggningen till slutprodukter av hög kvalitet för kommersiell återvinning
 • samarbeta med andra aktörer inom branschen, speciellt producenter av biogas och energi, leverantörer av avfall och substrat till biogasanläggningen, leverantörer av avfall till avfallsförbränning samt slutanvändare av vidareförädlat avfall.
 • minimera utsläpp till luft, vatten och jordmån från våra anläggningar.
 • tillämpa vår policy och beakta kvalitet,miljö- och arbetsmiljöaspekter vid investeringar, upphandlingar och inköp.
 • spara på energi och råvaror.
 • kontinuerligt bedriva utvecklingsarbete och ständigt förbättra ledningssystemet för kvalitet, hälsa, säkerhet och miljö.
 • upprätthålla en hög kunskapsnivå och dela med oss av vår kunskap och informera om våra tjänster.
 • regelbundet redovisa resultaten av vår verksamhet i en offentlig rapport.

Våra anställda skall, baserat på arbetsgivaransvar och på eget personligt ansvar, ha en säker, innovativ och hälsosam arbetsmiljö.