Finansieringsanalys

 
1.1. - 31.12.2019
1.1. - 31.12.2018
Rörelseverksamhetens kassaflöde
Rörelsevinst1 345 509,631 298 688,95
Korrektivposter:
Avskrivningar enligt plan1 159 333,941 268 485,24
Övriga intäkter och kostnader som
inte medfört betalning
32 965,371 192 299,31-888 599,93379 885,31
Finansiella intäkter och kostnader-75 989,46-82 498,14
Betalda direkta skatter-265 363,59-46 500,00
Kassaflöde före ändring
i rörelsekapital
2 196 455,891 549 576,12
Förändring i rörelsekapital:
Ökning(-)/Minskning(+)
av kortfristiga räntefria fordringar
-84 013,58189 881,72
Ökning(-)/Minskning(+) av
omsättningstillgångar
6 692,42
5 280,24
Ökning(+)/Minskning(-) av
kortfristiga räntefria skulder *
19 224,98-58 096,1816 944,09212 106,05
A. Rörelseverksamhetens kassaflöde2 138 359,711 761 682,17
Investeringarnas kassaflöde
Investeringar i immateriella och materiella tillgångar-668 450,56-591 607,92
B. Investeringarnas kassaflöde-668 450,56-591 607,92
Finansieringens kassaflöde
Amortering av långfristiga lån-1 123 283,20-873 283,20
C. Finansieringens kassaflöde-1 123 283,20
-873 283,20
Förändring av likvida medel [A+B+C]
ökning(+)/minskning(-)
346 625,95296 791,05
Likvida medel 1.1.1 437 092,721 140 301,67
Likvida medel 31.12.1 783 718,671 437 092,72