Verksamhetsberättelse

Styrelse 2019 / 2020

Ragnvald Blomfeldt, Vasa, ordförande
Gunbritt Tallbäck, Korsholm, viceordförande till 3.4.2019
Samuel Broman, Korsholm, viceordförande

Ordinarie medlemmar:
Håkan Knip, Malax, från 3.4.2019
Erkki Lehtimäki, Vasa
Jukka Mäkynen, Vasa, från 3.4.2019
Pentti Risberg, Vasa, till 3.4.2019
Nina Söderberg, Korsholm, från 3.4.2019
Helena Tuuri-Tammela, Storkyro
Göran Westerlund, Vörå, till 3.4.2019

Suppleanter:
Håkan Knip, Malax, till 3.4.2019
Micaela Kulla,s Vörå
Håkan Wester, Korsnäs, från 3.4.2019
Göran Westerlund, Vörå, från 3.4.2019
Jukka Mäkynen, Vasa, till 3.4.2019
Pentti Risberg, Vasa, från 3.4.2019

Verkställande direktör
Leif Åkers

Revisorer 
Ernst & Young Ab Revisionssamfund, huvudansvarig revisor Kjell Berts, CGR

Allmänt

Bolaget antecknades i handelsregistret den 28.3.1985, med nummer 349.102. Dess hemort är Korsholm. Bolaget grundades av Korsholms kommun och Vasa stad. Senare anslöt sig Korsnäs, Lillkyro, Malax, Storkyro och Vörå kommuner som ägare. Stormossens verksamhetsprincip är att upprätthålla en kostnadseffektiv avfallshantering med en hög servicenivå som beaktar en hållbar utveckling. Fr.o.m. 1.1.2013 ingår Stormossen som koncernbolag i Vasa stads koncern som en följd av kommunsammanslagningen mellan Vasa stad och Lillkyro kommun. Vasa stads ägarandel i Stormossen överstiger 50 % (54,35 %).

Det gångna året är bolagets trettiofjärde räkenskapsperiod.

I december 2007 grundade Stormossen bolaget Westenergy Oy Ab, som antecknades i handelsregistret 1.1.2008. I början av 2008 utvidgades ägarbasen i Westenergy Oy Ab till att omfatta även Lakeuden Etappi Oy, Vestia Oy, Oy Botniarosk Ab och Millespakka Oy.

Vid den ordinarie bolagsstämman 2019 befullmäktigade stämman Westenergys styrelse att, via en riktad aktieemission, utöka ägarbasen i Westenergy Oy Ab. Aktieemissionen riktades till de gamla ägarna och till Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy. Stormossens styrelse konstaterade att Stormossen inte är i behov av en större andel av Westenergys förbränningskapacitet. Stormossens ägarandel är efter aktieemissionen 24,86 % i stället för tidigare ägarandel om 32,95 %.

Westenergy driver en avfallsförbränningsanläggning som säljer avfallshanteringstjänster åt ägarna enligt självkostnadsprincipen. Den producerade ångan säljs till Vasa Elektriska Ab, som i sin anläggning omvandlar ångan till fjärrvärme och elektricitet. Westenergys anläggning blev färdig och togs i bruk i slutet av augusti 2012. Stormossen har förbundit sig att leverera minst 39 540 ton avfall per år under 20 år från och med 2013. Förbindelsen ändrades inte i och med den riktade aktieemissionen.

Stormossen samarbetar med andra kommunala avfallsbolag om utnyttjande av den tilläggskapacitet som finns vid Westenergy. Tilläggskapaciteten kommer från att det brännbara avfallet som levereras till Westenergy har visat sig ha ett lägre värmevärde och att Westenergys kapacitet är högre än beräknat. Detta resulterar i att Westenergy kan bränna mera brännbart avfall.

Den nya avfallslagen begränsar de kommunala avfallsbolagens möjlighet till att verka på den öppna marknaden. Enligt lagen får högst 10 % av omsättningen komma från marknaden. För att fortsättningsvis kunna erbjuda avfallsservice till företag i Vasaregionen planerade Stormossen att bilda ett separat bolag, som agerar helt skilt från Stormossen Ab Oy. Stormossens extra ordinarie bolagsstämma behandlade bildandet av ett separat bolag den 26.9.2019. Bolagsstämman förordade bildandet av ett till 100 % ägt dotterbolag, varvid Stormossens styrelse beslöt den 31.10.2019 bilda dotterbolaget Stormossen Restor Oy Ab. Stormossen Restor Oy Ab antecknades i handelsregistret den 25.11.2019.

Stormossen slöt under 2014 ett samarbetsavtal med Vasa stad om leverans av fordonsgas till 12 gasbussar. Avtalet innebar att Stormossen upphandlade en uppgraderingsanläggning, som renar biogasen så att den uppfyller kvalitén enligt standarden för fordonsgas, och en tankningsstation för bussar samt en publik tankningsstation. Både busstankstationen och den publika tankstationen invigdes den 13.2.2017.

Stormossen öppnade i november återbruksgallerian Minimossen i Storviken i Vasa. I gallerian finns en återvinningsstation, en kafeteria och företagare som säljer återanvända saker som våra kunder vid återvinningsstationerna har överlåtit till försäljning. En del av intäkterna från Minimossen går till välgörenhetsorganisationer som Finlands Röda Kors och Hope r.f.

Återvinningsgraden för samhällsavfallet var under året 99,3 %, viket är på samma höga nivå som under föregående år. Fr.o.m. 1.1.2016 har man inte fått leverera biologiskt nedbrytbart avfall till slutdeponering på avstjälpningsplats.

Leveranserna av bioavfall från Ekorosk Ab återupptogs under året. Detta medförde att mängden bioavfall till behandling vid Stormossen har märkbart ökat, vilket också ledde till att mängden producerad biogas överskred 3 000 000 m3/år för första gången.

Relationstal över verksamheten och den ekonomiska ställningen

 201920182017
Omsättning (1 000 €)14 37214 02913 620
Rörelseresultat (1 000 € )1 3461 2991 131
(%)9,49,38,3
Balansomslutning (1 000 €)18 45118 51719 093
Soliditet (%)40,634,927,8
Investeringar, netto (1000 €)6685921 180
Avfallsmängd, totalt (1000 ton)153147141
Återvinninsgrad för kommunalt avfall (%)99,398,798,5

Företagets resultatutveckling

Verksamhetens omfattning

Företagets omsättning ökade med 2,4 % och uppgick år 2019 till 14,4 milj. euro jämfört med 14,0 milj. euro året innan. Försäljningen av varor och tjänster uppgick till 1,5 milj. euro (10,3 % av omsättningen). Beloppet inkluderar i huvudsak försäljning av fordonsgas, kompostjord och avfall för återvinning samt sålda tjänster till bl.a. producentsamfund. Ekoavgifterna uppgick till 2,5 milj. euro (17,4 %) och behandlingsavgifterna till 10,4 milj. euro (72,3 %).

Mängden mottaget avfall uppgick till 153 300 ton avfall jämfört med 147 200 ton året innan (i mängderna har inte beaktats rena jordmassor, som används för täckning av avstjälpningsplan). Totalt levererade Stormossen 65 600 ton till förbränning i Westenergys anläggning. Avfallsmängderna från det egna verksamhetsområdet ökade med 5,1 % till totalt 115 400 ton. Detta berodde till största delen på ökade mängder förorenade jordar och byggavfall.

Stormossen sysselsatte i genomsnitt 48 (48) personer under året.

Resultat och lönsamhet

Rörelsevinsten ökade något jämfört med år 2018 och uppgick till 1 345 509 euro, dvs. 9,4 % av omsättningen (1 298 688 euro år 2018 eller 9,3 % av omsättningen). Resultatet efter finansiella poster blev 1 269 520 euro (1 216 190 euro år 2018).

Företagets lönsamhet, mätt med avkastning på investerat kapital, förbättrades från 8,7 % år 2018 till 9,0 % år 2019.

Finansiering

Likviditeten var god under perioden. Långfristiga lån amorterades totalt 1 123 283 euro. Under perioden har inga nya lån upptagits. De långfristiga lånen uppgick vid årets slut till sammanlagt 6 961 178 euro.

Soliditeten uppgick år 2019 till 40,6 % jämfört med föregående års 34,9 %.

För att minska ränteriskerna har ca hälften av lånestocken bundits till fast ränta. Lånen löper i huvudsak med en återstående återbetalningstid om ca 11 år.

Investeringar

Investeringarna, som uppgick till totalt 668 450 euro, gäller i huvudsak byggande av en ny gastankningsstation samt grundreparationer och förbättringar i biogasanläggningen.

Forsknings- och utvecklingsverksamhet

För forskning och utveckling användes under perioden 93 453 euro (0,65 % av omsättningen).

Projekt som Stormossen deltog i under perioden var att tillsammans med Vasa Elektriska och Westenergy göra en förstudie över möjligheter till att från koldioxid (CO2) producera en för marknaden intressanta produkter.

Stormossen deltar också i ett projekt tillsammans med andra nationella biogasanläggningar, vars målsättning är att certifiera den kompostjord som Stormossen säljer.

Ett treårigt projekt är att utvärdera och testa innovativa lösningar för att förädla rötrest från biogasproduktion till en kommersiell gödselprodukt. Stormossen erhöll finansieringen från EU:s Interreg -program Botnia-Atlantica tillsammans med Yrkeshögskolan Novia, Biofuel Region Bfr AB och Sveriges lantbruksuniversitet Den totala budgeten är 933 681 €, varav Botnia-Atlantica finansierar 560 208 €. Övriga finansiärer är projektparterna, Österbottens förbund, Region Västerbotten, Region Västernorrland, VAKIN och HEMAB.

Bedömning av framtida utveckling

En ny avfallslag är under beredning och väntas bli klar under 2020. I lagberedningen från Miljöministeriet föreslår man att det enda transportsystem som skall tillämpas är kommunalt ordnad avfallstransport. Det kommer också att bli obligatoriskt med insamling av bioavfall, från åtminstone tätbebyggda områden. Lagförslaget väntas bli godkänt hösten 2020. Om dessa förändringar godkänns kommer det att på ett positivt sätt påverka Stormossens verksamhet. Det blir då möjligt att i alla Stormossens delägarkommuner ordna en likvärdig och effektiv avfallshantering, som både sparar på miljön och förbättrar ekonomin både för avfallsproducenterna och Stormossen.

Enligt den nya avfallslagen kommer också principerna att ändras hur man beräknar materialåtervinningsgraden. För Stormossens del minskar då materielåtervinningsgraden från 49,3 % till 35,4 %. Den nationella målsättningen är att vi till 2035 skall ha en materialåtervinningsgrad på 65 %. Detta medför att det är viktigt att vi kan utöka insamlingen av bl.a. bioavfall, eftersom det räknas som materialåtervinning.

Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens utgång

Då Stormossens vd Leif Åkers meddelade att han går i pension under 2020, beslöt styrelsen att inleda rekryteringen av en ny vd. Av 39 sökanden valde styrelsen i december ing. Aimo Latvala till ny vd. Han tillträder som vd den 1.6.2020.

Under perioden påbörjades byggandet av Stormossens andra gastankningsstation. Den byggs på ABC:s tomt vid Expresskurvan i Vasa. Stationen beräknas bli klar i början av 2020.

Bolagets resultat för 2019

Bokslutet utvisar för år 2019 en vinst om 1 009 134,99 euro. Styrelsen föreslår, att

– vinsten bokas mot egna kapitalet på vinst/förlustkontot;

– ingen dividend utdelas för räkenskapsperioden.