Miljö

Biogas och deponigas

I bioreaktor 1 rötades under året 14 870 ton reningsverksslam, 1 520 ton fett och 11 745 ton slam från de egna reningsverken och av det producerades 990 003 Nm3 biogas.

I bioreaktor 2 rötades under året 9 287 ton biologiskt avfall och av det producerades 2 106 145 Nm3 biogas.

Deponigasuppsamlingssystemet på gamla avstjälpningsplatsen färdigställdes sommaren 2007. År 2019 använde Stormossens värmecentral ca 65 800 Nm3 gas från deponin för värmeproduktion till processen.

Produktion av biogas (1.000 Nm³)

Lukt, buller och skadedjur

Avfallscentralen ligger ca 2 kilometer från närmaste bebyggelse och Stormossen har inte ålagts att följa upp lukt eller buller.

Bekämpningen av gnagare sköts av ett utomstående företag.

Sedan år 2014 har Stormossen tillstånd att bekämpa skadeorsakande fåglar. Tillstånd har givits av Svenska Österbottens jaktvårdsdistrikt

Förbrukning av el, vatten och bränsle

År 2019 producerade avfallscentralen 2,49 GWh el. Avfallcentralens elförbrukning år 2019 var 2,94 GWh, men eftersom förbrukningen är ojämn över dygnet kunde Stormossen ändå sälja 0,84 GWh el till Vasa Elektriska. Stormossen köpte in 1,3 GWh el.

Fordonen som sköter den interna transporten på Stormossen förbrukade 26 780 liter diesel och 20 843 kg fordonsgas under året.

Avfallscentralen använde 14 256 m3 kommunalt vatten och 41 473 m3 vatten från schaktet under året.

Elförbrukning (MWh)

Självförsörjandegrad av el (%)