Bokslutet i sammandrag

Resultaträkning (1000 €)20192018
Omsättning14 37214 030

Övriga rörelseintäkter187142
Material och tjänster-7 004–6 862
Personalkostnader-2 348–2 404
Avskrivningar och värdeminskningar-1 159–1 268
Övriga rörelsekostnader-2 704–2 339
Rörelseresultat1 3461 299
Finansiella intäkter och kostnader-76–82
Resultat efter finansiella poster1 2701 216

Bokslutsdispositioner5–82
Inkomstskatt-265–46
Periodens resultat1 0091 088
Finansiering och ekonomisk ställning20192018
Balansomslutning, 1 000 €18 45118 518
Eget kapital, 1 000 €5 4024 384
Främmande kapital, 1 000 €9 08810 201
Soliditet, %40,6 %34,9 %

Relativ skuldsättningsgrad, %73 %82 %
Investeringar (netto), 1 000 €668592
Rörelseverksamhetens kassaflöde, 1 000 €2 1381 762

Quick ratio1,31,1

Avkastning på eget kapital, %15,7 %19,9 %

Avkastning på investerat kapital, %9,0 %8,7 %