Behandling och återvinning

Stormossens tog år 2019 emot totalt 153 361 ton olika typer av avfall, av vilket 49,3 % gick till materialåtervinning och 50 % till energiåtervinning. Endast 0,7 % deponerades. Återvinningsgraden var således 99,3 %. Förutom avfall och slam från det egna verksamhetsområdet fungerar avfallscentralen som mottagningsplats för bioavfall från andra avfallsbolag.

Avfall mottaget vid återvinningsstationerna och ekopunkterna

Biogasanläggningen

Biogasanläggningen behandlar slam och bioavfall i en rötningsprocess och producerar biogas och rötrest. Biogasen förädlas till fordonsgas och av rötresten produceras kompostjord till försäljning.

Under året behandlade biogasanläggningen

  • 15 358 ton bioavfall
  • 15 421 ton reningsverksslam
  • 13 489 ton slam från slambrunnar
  • 1 520 ton fetter.

Förutom slam och bioavfall från ägarkommunerna behandlades bioavfall från Ekorosk Oy, Millespakka Oy och Vestia Oy.

Rejektmängden halverades från 30 procent till 15 procent p.g.a. förändringsarbeten som tidigare utförts på mekaniska behandlingsanläggningen. Det producerades 25 % rejekt för förbränning eftersom syftet var att minska andelen plast i rötresten. På mekaniska behandlingsanläggningen används fjärrvärme för uppvärmning av bioavfall. Bioavfallet krossas och hett vatten tillsätts för att underlätta behandlingen samt för att höja temperaturen för rötningsprocessen.

Biogas som produceras i anläggningen lagras i ett gaslager som rymmer 1 040 m³ gas. Biogasen har tidigare i huvudsak använts för anläggningens eget energibehov och för produktion av fordonsgas. En uppgraderingsanläggning för fordonsgas och en tankningsstation byggdes år 2016. I februari 2017 öppnades en publik tankningsstation för fordonsgas och en långsamtankningsstation för tankning av fordonsgas i bussar invid avfallscentralen. Vasa stad har skaffat tolv biogasbussar för lokaltrafik. Bussarna använder fordonsgas från Stormossen. Bussarna togs i bruk i början av år 2017 och tankas nattetid vid långsamtankningsstationen. Uppgraderingsanläggningen blev klar i maj år 2017. Den andra tankningsstationen öppnas år 2020. Producerad mängd biogas var 3 096 148 m³, av vilket 37 % användes för produktion av fordonsgas, 32 % för produktion av el och resten för produktion av processvärme. Bussarna använde 354 081 kg fordonsgas och på den publika tankningsstationen tankades 119 295 kg, i medeltal 562 tankningar per månad. Tankningarnas mängd ökade med 63 % jämfört med föregående år. Utöver detta gick 41 036 kg fordonsgas till återförsäljning.

Rötrest från anläggningen blandas med riskross och efterkomposteras till jordförbättringskompost. Livsmedelssäkerhetsverket Evira godkände år 2008 anläggningen och produktionen av gödselfabrikat. Biogasanläggningen och kompostjordstillverkningen fick nytt godkännande av Livsmedelsverket i april 2020. Det nya godkännandet ersätter godkännandet från 2008. Jordförbättringskompost blandas med torv, sand och kalk till kompostjord. År 2019 såldes sammanlagt ca 6 600 ton kompostjord för gräsmatta och för trädgård.

Sedan slutet av år 2014 värms inkommande vatten i processreningsverket upp med fjärrvärme. Tack vare uppvärmningen klarar reningsverket vintertid av att rena mer avloppsvatten. År 2017 fungerade processvattenreningsverket bra på grund av jämn belastning och effektivare borttagning av överskottsslam.

Avfall mottaget till biogasanläggningen

Westenergy

Westenergy Oy Ab förädlar avfall som inte lämpar sig för återvinning och producerar el, värme och återvinningsmaterial. Anläggningens produktion täcker ungefär hälften av Vasa stads fjärrvärmebehov och sommartid hela behovet. Westenenergys anläggning minskar behovet av fossila bränslen inom energiproduktionen, vilket i sin tur minskar utsläppet av koldioxid med över 100 000 ton årligen.

Westenergy ägs av sex avfallsbolag som sammantaget täcker ca 20 % av Finlands kommuner; Oy Botniarosk Ab, Lakeuden Etappi Oy, Millespakka Oy, Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy, Ab Stormossen Oy och Vestia Oy.

Westenergy är ett företag inom den cirkulära ekonomin, och askan från företagets anläggning återvinns nästan 100-procentigt. Metaller som askan innehåller avskiljs och levereras till återvinning, mineralbeståndsdelarna återanvänds inom jordbyggnadsprojekt och betongprodukterna används som råmaterial av Lakeuden Etappi Oy och Suomen Erityisjäte Oy. Användning av askan minskar miljöbelastningen eftersom mineralerna minskar uttaget av naturresurser så som natursand och grus. Miljö- och klimatpåverkan för återvinning av metall är också mycket mindre än för malmbrytning och metallförädling. Genom cirkulär ekonomi kan naturresurser användas hållbart.

Westenergy strävar till att kontinuerligt optimera anläggningen. År 2019 installerades en ny rökgasskrubber, som möjliggör allt renare rökgaser samtidigt som innehållet av värmeenergi kan tas tillvara effektivare. Rökgasskrubbern ökar fjärrvärmeproduktionen med ca 100 megawatt. Anläggningens energieffektivitet har förbättrats genom ibruktagandet av rökgasskrubbern eftersom man nu kan producera mer energi än tidigare från samma mängd råmaterial.

Westenergys strävan är att maximalt finslipa anläggningens verksamhet och även bidra till utvecklingen av hela det vidsträckta verksamhetsområdets cirkulära ekonomi. Westenergys vision är en koldioxidneutral energiproduktion till år 2030, att logistiken sköts i huvudsak med biogasdrivna fordon och att material från produktionsprocessen återvinns allt effektivare.

Leveranser till Westenergy från Stormossen

Deponierna

Deponin togs i bruk år 2004. Den har tät botten och uppsamlingssystem av lakvatten som leds till lakvattenreningsverket för att renas. Utrymmesreservering har gjorts för totalt elva hektar av vilka sex hektar är i bruk i dagsläge. År 2011 installerades gasbrunnar och gasfackla. Deponin används numera främst för slutförvaring av lindrigt förorenade jordmassor. Statsrådets förordning om avstjälpningsplatser, som trädde i kraft i början av år 2016, begränsar mängden avfall som kan deponeras. Fyra nya provtagningsrör för grundvatten har installerats i januari 2019.

I lakvattenreningsverket behandlas lakvatten från gamla och nya avstjälpningsplatsen samt från behandlingsområdet för förorenad jord. Smutsigt avloppsvatten som kommer till lakvattenreningsverket uppvärms med fjärrvärme och möjliggör att ammoniumkvävereningen fungerar bra året runt.