Resultaträkning

 1.1. - 31.12.2019 1.1. - 31.12.2018
OMSÄTTNING14 372 482,4214 029 785,57
Tillverkning för eget bruk96 878,981)89 745,17
Övriga rörelseintäkter90 557,272)52 461,94
Material och tjänster
Material, förnödenheter och varor
Inköp under räkenskapsperioden-778 351,16-736 993,15
Förändring av lager-6 692,42-5 280,24
Köpta tjänster-6 219 603,78-7 004 647,363)-6 119 778,49-6 862 051,88
Personalkostnader
Löner och arvoden-1 950 762,174)-2 006 382,94
Lönebikostnader
Pensionskostnader-353 702,26-352 510,62
Övriga lönebikostnader-43 074,05-2 347 538,48-45 340,25-2 404 233,81
Avskrivningar och värdeminskningar
Avskrivningar enligt plan-1 159 333,945)-1 268 485,24
Övriga rörelsekostnader-2 702 889,266)-2 338 532,80
RÖRELSEVINST (-FÖRLUST)1 345 509,631 298 688,95
Finansiella intäkter och kostnader
Ränte- och finansiella intäkter6 365,926 834,75
Ränte- och finansiella kostnader-82 355,38-75 989,46-89 332,89-82 498,14
VINST (-FÖRLUST) FÖRE BOKSLUTS-
DISPOSITIONER OCH SKATTER
1 269 520,171 216 190,81
Bokslutsdispositioner7)
Ökning (-) eller minskning (+)
av avskrivningsdifferens
4 978,41-81 624,00
Inkomstskatter
Räkenskapsperiodens skatt-265 437,00-46 500,00
Tidigare räkenskapsperioders skatter73,41-265 363,590,00-46 500,00
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST (FÖRLUST)1 009 134,991 088 066,81
* Hänvisning till noterna.