Ekonomiskt ansvar

Stormossens verksamhetsprincip är att upprätthålla en kostnadseffektiv avfallshantering med en hög servicenivå som beaktar en hållbar utveckling. De övergripande ekonomiska målsättningarna är att

 1. säkerställa en god likviditet
  för bibehållande av betalningsförmågan i alla situationer
 2. upprätthålla en tillräcklig resultatnivå
  för att ersättande investeringar och grundreparationer kan förverkligas med inkomstfinansiering /finansieras med kassamedel
 3. gradvis minska skuldsättningsgraden
  en allt lättare kapitalstruktur möjliggör framtida investeringar

Vid investeringar, upphandlingar och inköp beaktas miljö- och arbetsmiljöaspekter i möjligaste mån.

Avfallslagstiftningen bygger på principen, att den som producerar avfall betalar de kostnader som hanteringen av avfallet förorsakar, med undantag av kostnader för avfall från produkter som omfattas av producentansvar (returpapper, förpackningar, el- och elektronikskrot, bildäck, skrotbilar samt batterier och ackumulatorer). Skattemedel får inte användas för finansiering av avfallshanteringen.

Avfallsavgifter

Behandlingsavgifter och övriga inkomster

Stormossen uppbär en avgift för behandlingen av avfall från hushållen. Den faktureras avfallstransportbolagen som i sin tur fakturerar behandlingsavgiften vidare till hushållen. Förutom behandlingsavgiften uppbär transportbolagen en tömningsavgift av hushållen för transport av avfallet. På Stormossens verksamhetsområde tillämpas av fastighetsinnehavaren ordnad avfallstransport, vilket betyder att Stormossen inte kan påverka avfallstransportörernas prissättning.

Stormossen tillämpar en s.k. styrande taxa för det kommunala avfallet, vilket innebär att behandlingsavgiften för brännbart avfall till en del täcker behandlingskostnaden för bioavfall. Målet med den styrande taxan är att motivera hushållen, offentliga sektorn och företagen att i allt större utsträckning källsortera bioavfall och därmed öka mängden bioavfall. Detta i sin tur leder till en ökad andel materialåtervinning som har en högre prioritet i avfallshierarkin.

Stormossen tar även emot avfall som levereras av handel, industri, bygg- och andra företag i nejden inom de gränser som tillåts enligt lag. Dessutom tas oljeförorenade jordmassor emot och behandlas på avfallscentralens område. Mottagningen av farligt avfall från företag är avgiftsbelagd.

Stormossen säljer behandlingstjänster även till andra kommunala avfallsbolag. Tjänsterna omfattar behandling av bioavfall och mottagning av brännbart avfall som förmedlas vidare till Westenergys avfallsförbränningsanläggning. Försäljningen av behandlingstjänster till företag och andra avfallsbolag ger stordriftsfördelar och synergieffekter som kommer alla kunder till nytta.

Stormossen får också inkomster från försäljning av olika produkter:

 • fordonsgas
 • kompostjord
 • elektricitet
 • metallskrot för återvinning
 • träavfall för energiproduktion

Försäljning av övriga tjänster omfattar bl.a. ersättningar från producentsamfund.

År 2017 började Stormossen förädla biogas till fordonsgas, vilket kommer att öka andelen sålda produkter under de närmaste åren i takt med att gasfordonens antal ökar. Antalet tankningar vid den publika gastankningsstationen närapå fördubblades år 2019 jämfört med året innan.

Behandlingsavgifter

Stormossens behandlingsavgifter för kommunalt avfall understiger genomsnittet i Finland.

Källa: Suomen Kiertovoima (KIVO) rf.

Influtna avfallsavgifter (14,4 milj. €)

A: Behandlingsavgifter 72%
B: Sålda tjänster 3%
C: Sålda varor 8%
D: Ekoavgifter 17%

Användning av influtna avfallsavgifter

A: Material, varor och förn. 6%
B: Energi 3%
C: Vatten och avlopp 3%
D: Behandlingstjänster 26%
E: Övr. Rörelsekostnader 14%
F: Personalkostnader 17%
G: Övr. Rörelsekostnader 20%
H: Avskrivningar 8%
I: Räntekostnader, netto 1%
J: Verot 0%

Ekoavgifter

Ekoavgiftstjänsterna omfattar bl.a.

 • återvinningsstationer och ekopunkter
 • kampanjinsamlingar
 • mottagning, lagring, transport och behandling av återvinnbart material och farligt avfall
 • information och rådgivning
 • upprätthållande och utveckling av avfallsservicen
 • avfallsnämndens kostnader

År 2018 inleddes en specialkampanj som omfattade distribution av biopapperspåsar till hushållen i ett led att öka insamlingen av bioavfall. Kampanjen fortsatte år 2019.

År 2019 öppnade Stormossen återbruksgallerian Minimossen, som även inkluderar en miniåtervinningsstation, i Storviken, Vasa.

Ekoavgiftstjänsterna finansieras med:

 • ekoavgifter
 • mottagnings-, behandlings- och särskilda serviceavgifter vid återvinningsstationerna
 • intäkter från försäljning av återvinnbart avfall från hushållen
 • ersättningar av producentsamfund

Ekoavgifterna uppbärs av hushållen (för stadigvarande bostäder samt fritidsbostäder) och den offentliga servicesektorn.

Ekoavgiftstjänster, intäkter 2019: 3 256 796 € (moms 0 %)

A: Ekoavgifter 2 494 748 € (76,6%)
B: Behandlingsavgifter 228 254 € (7,0%)
C: Försäljning, tjänster 29 562 € (0,9%)
D: Övriga intäkter (försäljning, återvinning; producentsamfund) 504 232 € (15,5%)

Ekoavgiftstjänster, kostnader 2019: 3 335 489 € (moms 0 %)

A: Återvinningsstationer 1 882 444 € (56,4%)
B: Ekopunkter 213 816 € (6,4%)
C: Farligt avfall 123 030 € (3,7%)
D: Kampanjinsamlingar 37 423 € (1,1%)
E: Information och rådgivning 526 724 € (15,8%)
F: Specialkampanjer 74 125 € (2,2%)
G: Administration och utveckling 254 506  € (7,6%)
H: Avfallsnämnden 223 422 € (6,7%)