Miljöledningssystemet

Stormossen har i många år jobbat med miljöledning enligt den internationella standarden ISO 14001:2004. Det innebär att företaget har fastställt en miljöpolicy och att vi varje år sätter upp mål för hur vi ska förbättra verksamheten. Dessutom gör vi upp åtgärdsprogram för att nå målen. Förbättringarna följs upp genom olika mätare.

Under år 2009 började Stormossen anpassa sitt system för att också kunna certifiera verksamheten enligt hälso- och säkerhetsstandarden OHSAS 18001:2007. Certifieringen blev verklighet i maj 2010. Den 2.5.2013 certifierades verksamheten enligt ISO 9001:2008.

År 2017 certifierades Stormossen dessutom enligt de nya standarderna ISO 14001:2015 och ISO 9001:2015.

Övergripande och detaljerade mål för kvalitet, hälsa, säkerhet och miljö 2019

Vår avfallshantering skall präglas av effektivitet, god ekonomi och ständig utveckling mot ökad materialåtervinning

 1. År 2019 återvinns minst 50 % av samhällsavfallet som material. Det långsiktiga målet är att, i enlighet med det avfallspolitiska programmet, år 2023 återvinna minst 55 % som material.
 2. Vi arbetar aktivt för att en större del av hushållens bioavfall ska samlas in separat och levereras till biogasanläggningen. På lång sikt är målsättningen att alla invånare på verksamhetsområdet ska sortera bioavfall separat. Målsättningen är att öka mängden bioavfall från det egna verksamhetsområdet med 5 % jämfört med mängden 2018.
 3. Gasproduktionen år 2019 är 2,0 milj. Nm³.
 4. Processerna på anläggningen optimeras.
  1. Vi använder minst 95 000 m³ deponigas år 2019.
  2. Högst 13 500 m³ vatten inköps.
  3. Oljeförbrukningen 2019 är max 30 000 l.
  4. Fjärrvärmeanvändningen minskas till 1 500 MWh.
  5. Vi undersöker möjligheten att ta tillvara koldioxiden från uppgraderingen.
 5. Av rötresten görs en attraktiv produkt som konkurrerar med konventionella produkter på marknaden.
  1. Vi förbättrar kvalitén på jordförbättringskomposten, så att den motsvarar den kommande kvalitetsstandardens krav.
  2. Vi jobbar för att kunna svara på efterfrågan av kompostjord mängdmässigt.
  3. Minst 80% av jordförbättringskomposten säljs.
 6. År 2019 säljs minst 425 000 kg fordonsgas. Andelen biogas av fordonsgasen skall vara minst 90 %.
 7. Effektiv projektstyrning
  1. Högst 7 % avvikelse från budgeterade kostnader.
  2. Tidtabellen för projekten hålls.
  3. Vi utreder alltid möjligheten till bidrag vid nya projekt.
  4. Byggnationen av södra tankningsstationen skall vara klar 12 månader efter att avtalet med leverantörerna undertecknats.
 8. Effektiv administration.
  1. Bolagets likviditet bör säkerställas i alla situationer.
  2. Ekoavgifterna faktureras senast enligt följande: rad-/våningshus per 1.2.2019, egnahems-/fritidshus per 26.4 och 17.5.2019
  3. Räntor på kortfristiga skulder skall uppgå till max 300 €.
  4. Resultatuppföljningsrapport publiceras senast den 22:e varje månad.
  5. a) Alla fast anställda skall ha tillgång till intra och e-post.
  b) Modern och fungerande AV-utrustning i konferensrummen.
 9. År 2019 koncentreras lassgranskningarna på betong-, tegel- och bioavfall. Minst 500 granskningar per år görs.
 10. Service- och reparationer görs enligt serviceprogrammen.
 11. Maskinparken används effektivt.

Miljöpåverkan orsakad av vår avfallshantering skall minska

 1. År 2019 är avloppsvattenavgiften mindre än eller lika med den kommunala taxan (grundavgiften).
 2. Utsläppsnivån från lakvattenreningsverket skall understiga gränsvärdena i miljötillståndet.
 3. En stängningsplan för nya deponin görs upp senast 2020.
 4. Entreprenörer på området tas med i auditeringsplanen.
 5. Vi kartlägger metanutsläpp från verksamheten.

Genom att utveckla våra serviceformer ser vi till att minska avfallshanteringens miljöbelastning

 1. Stormossens mål är nöjda kunder. Målsättningen är att i kundundersökning år 2020 uppnå helhetsvitsordet 8,7 för Stormossens verksamhet.
 2. Vi utvecklar vår service utgående från kundresponsen.
 3. År 2019 är vår målsättning att ha minst 210 hämtningar, 200 uthyrningar av talkoflak och 300 uthyrningar av släpkärror.
 4. Mottagna avfallsfraktioner skall vara så rena som möjligt.
 5. Vi underlättar för kunderna att hitta rätt mottagningsplats för farligt avfall och förbättrar tillgängligheten.
  1. Lätt att hitta rätt mottagningsplats -0,5 (enligt kundundersökning år 2020)
  2. Lätt att föra till mottagningsplats -0,5 (enligt kundundersökning år 2020)
 6. Kommunikationsverksamheten följer kommunikationsplanen.
 7. Vi bygger upp ett system där kunden kan donera sina avlagda varor för återanvändning.

Vår arbetsmiljö skall vara säker och trivsam

 1. Nära ögat-händelser, avvikelser och reklamationer rapporteras till 100 %.
 2. Vi arbetar för att inga arbetsolyckor ska inträffa.
 3. Arbetsplatserna och uteområdena hålls städade och snygga.
 4. Arbetarskyddet gör upp och arbetar enligt en verksamhetsplan.
 5. TYHY-verksamheten aktiverar personalen genom ordnade aktiviteter och motiverar personalen till verksamhet på egen hand som främjar välmående och därigenom arbetsförmåga. Vi arbetar för att sjukfrånvaron är högst 5,5 dagar per manår.
 6. Fritidskommittén arbetar enligt verksamhetsplanen med målsättning att främja sammanhållningen bland personalen.
 7. Vi upprätthåller en hög skolningsnivå bland personalen och år 2019 är skolningsdagarna per manår 4 stycken.
 8. Svarsprocenten i personalenkäten skall vara 100 %.