Vd:s översikt

Stormossens utmärkta resultatutveckling fortsatte under året. Mycket tack vare att vi kunnat erbjuda behandlingstjänster till de lokala företagen och andra kommunala avfallsbolag. Möjligheten att erbjuda behandlingstjänster till den fria marknaden har begränsats i avfallslagen. Begränsningen innebär att de behandlingstjänster vi kan erbjuda till den fria marknaden endast får motsvara max. 10 % av omsättningen. För att fortsättningsvis kunna erbjuda de lokala företagen konkurrenskraftiga avfalls-behandlingstjänster bildade Stormossen bolaget Stormossen Restor Ab Oy. Stormossen Restor Ab Oy inledde sin verksamhet i början av 2020. Hur Stormossens resultat kommer att utvecklas framöver beror mycket på hur situationen med spridningen av corona-viruset utvecklas. Sannolikt kommer också vår verksamhet att påverkas i en negativ riktning.

Minimossen för återbruket

Vi öppnade under hösten Finlands första företagsdrivna återbruksgalleria Minimossen. Härmed fylls ett tomrum i Stormossens tjänsteutbud. Vi har under åren satsat på materialåtervinning, energiproduktion och minskning av deponianvändning. Det som har saknats är återanvändning. I och med Minimossen och de företag som vi samarbetar med vid Minimossen, kan vi styra till återanvändning sådana produkter som våra kunder vid återvinningsstationerna skänker oss. Under de första fyra månaderna kunde över 4000 artiklar räddas till återanvändning. Mängden i ton är inte så stor, men Minimossen är ett bra sätt att visa på hur vi kan använda begagnade saker och inte nödvändigtvis köpa nya.

Gasbilstrenden fortsätter

Intresset för biogas som ett alternativt bränsle fortsätter att öka. Försäljningen av biogas via vår Gastor gastankningsstation ökade under året med över 80 % och den trenden fortsätter. Allt fler bilister har insett att gas som bränsle i personbilar är ett förmånligt och miljövänligt alternativ. För att förbättra tillgängligheten började vi bygga en till Gastor gastankningsstation i anslutning till ABC-stationen vid Expresskurvan söder om Vasa.

Westenergys sjätte ägare

Under året förstärktes ägarbasen i Westenergy Oy Ab då Loimi Hämeen Jätehuolto Oy blev den sjätte delägaren. Stormossens reserverade förbränningskapacitet förblev dock oförändrade. Då jag nu går i pension 1.8 vill jag slutligen tacka våra kunder, samarbetsparter, styrelse och personal för gott samarbete och bra utfört arbete, samt önska min efterträdare Aimo Latvala lycka och framgång.

Leif Åkers
Verkställande direktör