Miljöledningssystemet

Stormossen har i många år jobbat med miljöledning enligt den internationella standarden ISO 14001:2004. Det innebär att företaget har fastställt en miljöpolicy och att vi varje år sätter upp mål för hur vi ska förbättra verksamheten. Dessutom gör vi upp åtgärdsprogram för att nå målen. Förbättringarna följs upp genom olika mätare.

Under år 2009 började Stormossen anpassa sitt system för att också kunna certifiera verksamheten enligt hälso- och säkerhetsstandarden OHSAS 18001:2007. Certifieringen blev verklighet i maj 2010. Den 2.5.2013 certifierades verksamheten enligt ISO 9001:2008.

År 2017 certifierades Stormossen dessutom enligt de nya standarderna ISO 14001:2015 och ISO 9001:2015.

Övergripande och detaljerade mål för kvalitet, hälsa, säkerhet och miljö 2018

1.    Vår avfallshantering ska präglas av effektivitet, god ekonomi och ständig utveckling mot ökad materialåtervinning

MålsättningDe viktigaste resultaten
Minst 50 % av samhällsavfallet återvinns som material.År 2018 materialåtervanns 52,8 % .
Rejektmängden från inkommande bioavfall minskas kontinuerligt.
Vi arbetar aktivt för att en större del av hushållens bioavfall ska samlas in separat och levereras till biogasanläggningen. På lång sikt är målsättningen att alla invånare på verksamhetsområdet ska sortera bioavfall separat. Målsättningen är att öka mängden bioavfall från det egna verksamhetsområdet med 5 %.Mängden bioavfall från det egna området ökade med 23 % år 2018.
Gasproduktionen år 2018 är 2,3 milj. Nm³.Gasproduktionen år 2018 uppgick till 2,842 miljoner Nm³.
Processerna på anläggningen optimeras.
1) Biogas facklas max 100 h.
2) Vi använder minst 100 000 m³ deponigas år 2018.
3) Högst 12 000 m³ vatten köps in.
4) Oljeförbrukningen 2018 är max 30 000 l.
5) Vi undersöker möjligheten att ta tillvara koldioxiden från uppgraderingen.
1) År 2018 facklades biogas bort 599 h.
2) År 2018 användes 47 600 m³ deponigas.
3) År 2018 inköptes 12 993 m³ vatten.
4) År 2018 förbrukades 47 903 l brännolja.
5) Ett projekt har startats för att undersöka möjligheten att göra en produkt av koldioxiden.
Av rötresten görs en attraktiv produkt som konkurrerar med konventionella produkter på marknaden.
1) Vi förbättrar kvalitén på jordförbättringskomposten.
2) Vi jobbar för att kunna svara på efterfrågan av kompostjord mängdmässigt.
3) År 2018 uppfyller vi kraven för validering.
1) År 2018 inkom endast 5 st. reklamationer angående kompostens kvalitet.
2) Mängden kompostjord räckte till.
3) Evira har krävt att ett till valideringstest görs 2019.
År 2018 säljs 360 000 kg metangas som fordonsbränsle. Andelen biogas av fordonsgasen skall vara minst 75%.
År 2018 sålde vi 407 055 kg fordonsbränsle. Andelen biogas var 91 %.
Effektiv projektstyrning
1) Högst 7 % avvikelse från budgeterade kostnader.
2) Tidtabellen för projekten hålls.
3) Vi utreder alltid möjligheten till extern finansiering vid nya projekt.
1)Avvikelsen från budgeterade kostnader var 0,5 %.
2) Tidtabellen hölls inte.
3) Målet uppnåddes.
Effektiv administration.
1) Likviditet: kassamedlen uppgår till minst 500 000 € den sista varje månad.
2) Antalet kreditfakturor uppgår till högst 75 st.
3) Räntor på kortfristiga skulder uppgår till max 500 €.
4) Resultatuppföljningsrapport publiceras senast den 22:e varje månad.
5) Datorer byts ut i den takt leasingavtalen upphör.
1) Målet har uppnåtts alla månader under året.
2) Under året gjordes 90 st kreditfakturor.
3) Målet uppnåddes. Räntorna uppgick till 405 euro år 2018.
4) Planen har hållits.
5) Planen har hållits.
Effektiva lassgranskningar enligt fastställda direktiv. Minst 300 granskningar per år.År 2018 utfördes 1400 lassgranskningar.
Service- och reparationer görs enligt serviceprogrammet.Serviceprogrammet har följts.
Maskinparken används effektivt.Ja, maskinerna har körts i två skiften.

2. Miljöpåverkan orsakad av vår avfallshantering ska minska

MålsättningDe viktigaste resultaten
År 2018 är avloppsvattenavgiften mindre än eller den samma som den kommunala taxan (grundavgiften).
Målet nåddes inte. Avloppsavgiften översteg grundavgiften.
Utsläppsnivån från lakvattenreningsverket skall understiga gränsvärdena i miljötillståndet.
Alla årsmedelvärden underskred gränsvärdena i miljötillståndet år 2018.
En stängningsplan för den nya deponin görs upp.
Planeringen sköts fram.
Entreprenörer på området tas med i auditeringsplanen.
2018 gjordes också en auditering av Revisols verksamhet.
Stängningen av den gamla deponin utförs enligt tidtabell enligt gjord upphandling och med högst 7 % avvikelse från kostnaderna (enligt entreprenadavtal och övriga budgeterade kostnader).Deponin stängdes enligt tidtabell och budgeten underskreds.

3. Genom att utveckla våra serviceformer ska vi minska avfallshanteringens miljöbelastning

MålsättningDe viktigaste resultaten
Stormossens mål är nöjda kunder. Målsättningen är att i kundundersökning år 2018 uppnå helhetsvitsordet 8,7 för Stormossens verksamhet.
Stormossen fick helhetsvitsordet 8,6 i kundundersökningen som gjordes 2018.
Vi utvecklar vår service utgående från kundresponsen.
Målet uppnåddes.
År 2018 är vår målsättning att ha minst 180 hämtningar, 170 uthyrningar av talkoflak och 320 uthyrningar av släpkärror.
Hämtningstjänsten hade 214 st kunder under året. Talkoflak uthyrdes 190 ggr och släpkärrorna uthyrdes 314 gånger.
Vi underlättar för kunderna att veta vad som klassas som farligt avfall och vart det ska föras. Gapet för frågorna om farligt avfall i kundundersökningen år 2018 skall vara högst:
1) Lätt att hitta rätt mottagningsplats -0,5
2) Lätt att föra till mottagningsplats -0,5
1) -0,7
2) -0,6
Informationsverksamheten följer informationsplanen.
Informationsverksemheten följde informationsplanen.

4. Vår arbetsmiljö ska vara säker och trivsam

MålsättningDe viktigaste resultaten
Nära ögat-händelser, avvikelser och reklamationer rapporteras till 100 %. Ett nytt program för hantering av avvikelser och nära-ögat händelser undersöks.
En ny version av PRO24 har tagits i bruk.
Vi arbetar för att inga arbetsolyckor ska inträffa.
Under året inträffade 7 stycken arbetsolyckor, varav 3 ledde till frånvaro.
Arbetsplatserna och uteområdena hålls städade och snygga.
Målet uppnåddes. Det finns städ- och skötselprogram både för inne- och utomhusområden.
Arbetarskyddet gör upp och arbetar enligt en verksamhetsplan.
Målet uppnåddes.
TYHY-verksamheten aktiverar personalen genom ordnade aktiviteter och motiverar personalen till verksamhet på egen hand som främjar välmående och därigenom arbetsförmåga. Vi arbetar för att sjukfrånvaron är högst 5,5 dagar per manår.
Vi har en aktiv TYHY-verksamhet och sjukfrånvaron 2018 var 3,5 dagar per manår.
Fritidskommittén arbetar enligt verksamhetsplanen med målsättningen att främja sammanhållningen bland personalen.
Fritidskommittén är aktiv och ordnar t.ex. julfest och övriga gemensamma tillställningar för att befrämja sammanhållningen.
Arbetsinstruktionerna uppdateras i M-Files och på intran och personalen får skolning.
Målet uppnåddes.
Vi upprätthåller en hög skolningsnivå bland personalen och år 2018 är skolningsdagarna per manår 4,0 stycken.
År 2018 var antalet skolningsdagar per manår 4,2 stycken.