Bokslutets underteckningar

Styrelsens och verkställande direktörens underskrifter

Korsholm 13.2.2020

Ragnvald Blomfeldt
Ordförande

Samuel Broman
Vice ordförande

Håkan Knip

Erkki Lehtimäki

Jukka Mäkynen

Nina Söderberg

Helena Tuuri-Tammela

Leif Åkers
Verkställande direktör

BOKSLUTSPÅTECKNING

Över utförd granskning har idag avgivits revisionsberättelse.

Korsholm 16.4.2020

Ernst & Young Ab Revisionssamfund
Kjell Berts, CGR
Huvudansvarig revisor