Balansräkning

Balansräkning

 31.12.2019 31.12.2018
A k t i v a
BESTÅENDE AKTIVA
Immateriella tillgångar
Immateriella rättigheter337,501 325,00
Övriga utgifter med lång verkningstid217 991,82218 329,32214 903,41216 228,41
Materiella tillgångar
Jordområden568 278,84568 278,84
Byggnader och konstruktioner2 088 605,272 268 735,39
Maskiner och inventarier3 567 841,413 979 163,17
Övriga materiella tillgångar3 902 122,854 160 055,48
Förskottsbetalningar och
pågående anskaffningar
408 487,7210 535 336,0952 087,5011 028 320,38
Placeringar
Andelar i ägarintresseföretag3 953 873,008)3 953 873,00
Övriga aktier och andelar3 265,853 957 138,853 265,853 957 138,85
RÖRLIGA AKTIVA
Omsättningstillgångar14 713,9821 406,40
Fordringar
Kortfristiga
Kundfordringar1 737 805,401 421 717,11
Fordringar hos ägarintresseföretag50 636,7376 700,85
Övriga fordringar10,0074 292,51
Resultatregleringar152 971,241 941 423,37284 699,321 857 409,79
Kassa och bankfordringar1 783 718,671 437 092,72
Aktiva totalt18 450 660,2818 517 596,55
 31.12.2019 31.12.2018
P a s s i v a
EGET KAPITAL9)
Aktiekapital690 000,0010)690 000,00
Reservfond113 563,78113 563,78
Fond för verkligt värde-48 126,00-57 140,00
Balanserad vinst (förlust)
från tidigare räkenskapsperioder
3 637 251,772 549 184,96
Räkenskapsperiodens vinst (förlust)1 009 134,995 401 824,541 088 066,814 383 675,55
ACKUMULERADE BOKSLUTSDISP.
Avskrivningsdifferens2 601 778,9511)2 606 757,36
OBLIGATORISKA AVSÄTTNINGAR
Avsättn. för återst. av avstj.plats1 359 167,1912)1 326 201,82
FRÄMMANDE KAPITAL
Långfristigt
Skulder till kreditinstitut6 137 895,7813)7 211 178,98
Kortfristigt
Skulder till kreditinstitut823 283,20873 283,20
Erhållna förskott52 500,000,00
Leverantörsskulder657 451,43386 858,94
Skulder till ägarintresseföretag289 305,36267 226,29
Övriga skulder179 459,94209 448,39
Resultatregleringar947 993,892 949 993,821 252 966,022 989 782,84
FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT9 087 889,6010 200 961,82
Passiva totalt18 450 660,2818 517 596,55