Noter

Bokslutsprinciper

Ab Stormossen Oy hör till koncernen Vasa stad. Avskrifter av Vasa stads koncernbokslut fås från Vasa stad, Koncernförvaltningen, Rådhusgatan 33, 65100 Vasa.

Koncernbokslutets omfattning och beräkningsprinciper

Ab Stormossen Oy grundade dotterbolaget Stormossen Restor Oy Ab 5.11.2019. Stormossen Restor Oy Ab antecknades i handelsregistret 25.11.2019 och dess första räkenskapsperiod är 5.11.2019 – 31.12.2020.

Eftersom Stormossen Restor Oy Ab inte hade någon verksamhet under år 2019, har inget koncernbokslut upprättats per 31.12.2019 (BFL 6:3).

Värdering av anläggningstillgångar

Anläggningstillgångarna har upptagits i balansräkningen enligt direkta anskaffningskostnader med avdrag för planenliga avskrivningar. De planenliga avskrivningarna har beräknats som jämna avskrivningar baserade på anläggningstillgångarnas ekonomiska livstid. Under första ibruktagningsåret är den planenliga avskrivningen hälften av den planenliga årliga avskrivningen.

Avskrivningstider

Avskrivningstiderna är 
Immateriella rättigheter
Skogsbilväg5 år
Byggnader och konstruktioner:
Kontorbyggnad30 år
Produktionsbyggnader:
- byggnader25 år
- bioreaktorer20 år
Lätta konstruktioner10 - 15 år
Vägar10 år
Nya avfallscentret
Vattenbassänger40 år
Komposterings- och behandlingsfält10 år
Deponiområden för samhällsavfall I-IIIfyllningsgrad
Deponiområdet för problemavfallfyllningsgrad
Planeringskostmnader10 år
Maskiner och inventarier
Produktionsmaskiner10 år
Adb- samt kontorsmaskiner och -anläggningar5 år
Övriga maskiner och inventarier5 år
3-års inventarier3 år
(avskrivs på tre år med jämna avskrivningar
Övriga materiella nyttigheter
Asfaltering5 år
Adb-program4 år
Utvecklingskostnader5 år

Resultaträkningens noter 1

1) Tillverkning för eget bruk20192018
Produktion av elektricitet82 786,7675 342,46
Produktion av fordonsgas14 092,2214 402,71
96 878,9889 745,17

Resultaträkningens noter 2

2) Övriga rörelseintäkter20192018
Admin. personaltj. till ägarintresseföretag0,00472,50
Bidrag7 772,816 469,28
Hyresintäkter43 567,6042 500,00
Försäkringsersättningar0,00286,00
Återbäring, avfallsskatt från tid. år-910,005,00
Övriga intäkter40 126,862 729,16
90 557,2752 461,94

Resultaträkningens noter 3

3) Köpta tjänster20192018
Underleveranstjänster364 995,47419 502,49
Reparations- och underhållstjänster425 016,28461 387,57
Transporttjänster789 407,32741 192,06
Övriga köpta tjänster254 981,40288 944,13
Behandlingstjänster:
Behandlingsavgifter, Westenergy2 484 735,292 559 320,00
Övriga behandlingsavgifter1 088 761,88932 553,59
Vatten och avlopp421 293,35320 475,29
Energi och värme368 472,71373 077,21
Övrigt21 940,0823 326,15
6 219 603,786 119 778,49

Resultaträkningens noter 4

4) Noter angående personalen och medlemmar av förvaltningsrogan20192018
Under räkenskapsperioden var antalet anställda i genomsnitt
Tjänstemän2120
Arbetare2728
4848
Verkställande direktörens lön samt arvoden åt medlemmar i styrelse
Löner och arvoden116 515,17114 831,20

Resultaträkningens noter 5

5) Avskrivningar och värdeminskningar20192018
Avskrivningar enligt plan
Immateriella rättigheter14 479,0921 585,96
Byggnader och konstruktioner213 027,48249 251,92
Maskiner och inventarier601 360,94631 609,19
Övriga materiella tillgångar330 466,43366 038,17
1 159 333,941 268 485,24

Resultaträkningens noter 6

6) Övriga rörelsekostnader20192018
Frivilliga personalkostnader192 036,03156 504,67
Hyror376 250,64306 832,98
Information430 937,67301 665,31
Avfallsskatt *)17 430,006 300,00
Återställande av deponier18 955,341 154 343,65
Förändr. i avsättn. för återst. av deponier **)32 965,37-888 599,93
Fastighetsskötsel565 787,14354 910,81
Ekopunkter66 921,4265 155,01
Administration723 137,49606 182,38
Avfallsnämnden223 421,92212 131,94
Övriga kostnader55 046,2463 105,98
2 702 889,262 338 532,80
*) Avfallsskatt
Avfallsskatt, i enlighet med avfallsskattelagen av den 1.9.1996, har bokats bland övriga rörelsekostnader. Skatteandelarna som ingår i de debiterade avfallshanteringsavgifterna ingår i omsättningen.
**) Avsättningar som ingår i övriga kostnader
Förändr. i avsättn. för nya deponin37 647,2028 404,07
Förändr. i avsättn. för gamla deponin-4 681,83-917 004,00
Förändr. i avsättningar totalt, ökn.+/minskn.-32 965,37-888 599,93
Avsättningarna är inte avdragbara i beskattningen.
Revisionsarvoden
Ernst & Young Ab7 038,0012 934,00

Resultaträkningens noter 7

7) Bokslutsdispositioner20192018
Differensen mellan avskrivningar enligt plan
och avskrivningar i beskattningen
4 978,41-81 624,00

Särredovisad verksamhet enligt avfallslagens § 44

Särredovisad verksamhet enligt avfallslagens § 4420192018
Omsättningen särredovisad: *)
Lagstadgad verksamhet13 780 465,1313 518 803,43
Affärsmässig verksamhet592 017,29510 982,14
Omsättningen totalt14 372 482,4214 029 785,57
Verksamhetens kostnader: **)
Lagstadgad verksamhet-12 400 853,18-12 299 287,95
Affärsmässig verksamhet-702 109,07-514 306,81
Verksamhetens kostnader totalt-13 102 962,25-12 813 594,76
Verksamhetens resultat före bokslutsdispositioner och skatter
Lagstadgad verksamhet1 379 611,951 219 515,48
Affärsmässig verksamhet-110 091,78-3 324,67
Verksamhetens resultat före bokslutsdispositioner och skatter totalt1 269 520,171 216 190,81
*) Ekoavgifterna gäller den lagstadgade verksamheten. Fördelningsgrunden för behandlings- o.a. avgifter och intäkter är inkommande avfallsmängder, som registreras i vågprogrammet i samband med vägningen per lass. Ursprungsuppgifterna sparas i vågprogrammets produktuppgifter och överförs till faktureringen. På så vis fördelas intäkterna i lagstadgad och affärsmässig verksamhet. Intäkterna från försäljningen av återvinnbart avfall fördelas enligt inkommande avfallsmängders ursprung.
**) Verksamhetens kostnader har fördelats per kostnadsställe och administrationens kostnader har överförts på kostnadsställena i möjligaste mån direkt på verksamheterna eller på vissa avfallsströmmar. Resten av kostnaderna har fördelats på verksamheterna enligt in kommande avfallsmängder. Avskrivningar, ränteintäkter och -kostnader har fördelats enligt inkommande avfallsmängder. Verksamhetens kostnader har minskats med rörelsens övriga intäkter.

Balansräkningens noter 8

8) Andelar i ägarintresseföretag20192018
Westenergy Oy Ab, Korsholm
Antal aktier, st.3 953 8733 953 873
Ägarandel24,86 %32,95 %
Teckningspris/Anskaffningsutgift3 953 873,003 953 873,00
Bokföringsvärde3 953 873,003 953 873,00
Westenergy Oy Ab 31.12.
Prel.
Aktiekapital15 903 873,0012 000 000,00
Fond för inbetalt fritt eget kapital3 903 873,000,00
Fond för verkligt värde-1 451 467,20-1 370 140,00
Balanserad vinst/-förlust från tid. år-24 359,22-44 377,05
Räkenskapsperiodens resultat-4 173,6120 017,83
-28 532,83-24 359,22
Eget kapital vid periodens utgång18 327 745,9710 605 500,78
Andelar i ägarintresseföretag
Stormossen Restor Oy Ab, Korsholm
Antal aktier, st.100-
Ägarandel100 %-
Teckningspris/Anskaffningsutgift0,00-
Bokföringsvärde0,00-

Balansräkningen noter 9

9) Ökningar och minskningar i posterna
i det egna kapitalet samt överföringar
mellan dessa poster under
räkenskapsperioden
20192018
Aktiekapital 1.1.690 000,00690 000,00
Aktiekapital 31.12.690 000,00690 000,00
Reservfond 1.1.113 563,78113 563,78
Reservfond 31.12.113 563,78113 563,78
Fond för verkligt värde 1.1.-57 140,00-68 022,00
Förändring9 014,0010 882,00
Fond för verkligt värde 31.12.-48 126,00-57 140,00
Vinst från föreg. räkenskapsperioder 1.1.3 637 251,772 549 184,96
Dividendutdelning0,000,00
Vinst från föreg. räkenskapsperioder 31.12.3 637 251,772 549 184,96
Räkenskapsperiodens vinst/-förlust1 009 134,991 088 066,81
Eget kapital totalt5 401 824,544 383 675,55
Utdelningsbara vinstmedel4 646 386,763 637 251,77

Balansräkningen noter 10

10) Aktiekapital20192018
AktieägareAntal aktierAndel
Vasa stad2554,35 %375 000,00375 000,00
Korsholms kommun1328,26 %195 000,00195 000,00
Vörå kommun36,52 %45 000,0045 000,00
Malax kommun24,35 %30 000,0030 000,00
Storkyro kommun24,35 %30 000,0030 000,00
Korsnäs kommun12,17 %15 000,0015 000,00
46100,00 %690 000,00690 000,00

Balansräkningen noter 11

11) Ackumulerade bokslutsdispositioner20192018
Ackumulerade bokslutsdispositioner består av
de ackumulerade avskrivningsdifferenserna.
2 601 778,952 606 757,36

Balansräkningen noter 12

12) Avsättningar20192018
Avsättn. för återställ. av gamla avstj.platsen135 773,17140 455,00
Avsättn. för återställ. av nya avstj.platsen1 223 394,021 185 746,82
1 359 167,191 326 201,82

Balansräkningen noter 13

13) Skulder, vilka förfaller senare än fem år20192018
Skulder till kreditinstitut2 882 262,983 655 546,18

Tillgångar

31.12.2019Immateriella tillgångarMateriella tillgångar 
Immateriella rättigheterJordområdenByggnaderMaskiner och inventarierÖvriga mat. tillgångartPågående anskaffningarAktier och andelarTOTALT
Anskaffninggsitgift 1.1.1 040 225,39568 278,8410 270 726,5112 268 331,4010 990 905,6052 087,503 957 138,8539 147 694,09
Ökningar16 580,000,0032 897,36190 039,1872 533,80407 000,220,00719 050,56
Minskningar0,000,000,000,000,00-1 085,000,00-50 600,00
Räkenskapsperiodens investeringar668 450,56
Anskaffningsutgift 31.12.1 056 805,39568 278,8410 303 623,8712 458 370,5811 063 439,40-50 600,003 957 138,8539 816 144,65
Ackumulerade avskrivningar
och värdeminskningar 1.1.
823 996,980,008 001 991,128 289 168,236 830 850,120,000,0023 946 006,45
Periodens avskrivningar14 479,090,00213 027,48
601 360,94330 466,430,000,001 159 333,94
Värdeminskningar0,000,000,000,000,000,000,000,00
Ackumulerade avskrivningar
och värdeminskningar 31.12.
838 476,070,008 215 018,608 890 529,177 161 316,550,000,0025 105 340,39
Uppskrivningar0,000,000,000,000,000,000,000,00
Bokföringsvärde 31.12.218 329,32568 278,842 088 605,273 567 841,413 902 122,85408 487,72
3 957 138,8514 710 804,26
Bokföringsvärde för maskiner och anläggningar i produktionen 31.12.3 526 557,073 526 557,07

Övriga noter

 20192018
Givna panter och inteckningar givna som säkerhet för skuld
Skulder
Skulder, för vilka som säkerhet givits inteckning i fastighet
Lån från kreditinstitut1 762 777,002 265 555,00
Skulder, för vilka som säkerhet givits företagsinteckning
Lån från kreditinstitut1 762 777,002 265 555,00
Säkerheter
Fastighetsinteckningar totalt2 517 727,562 517 727,56
av vilka är pantsatta som säkerhet för lån2 017 727,562 017 727,56
Företagsinteckning totalt2 340 939,632 340 939,63
av vilka är pantsatta som säkerhet för lån2 040 939,632 040 939,63
Säkerheter ställda till förmån för andra
Motsäkerhet, Vasa stad
Fastighetsinteckningar500 000,00500 000,00
Leasingansvar
Förfaller till betalning nästa räkenskapsperiod234 443,89264 539,05
Förfaller till betalning senare584 424,59458 636,34
Ansvarsförbindelser och andra ansvar
Deritativ
Bolagets derivativ omfattar ränteswap-avtal. Med ränteswap-avtalen byts den rörliga räntan för bolagets lån från penningsinstitut ut till en fast ränta. Halva lånebeloppet är fastställt för fem år och halva för tio år. Jämförelseräntan bestäms med en månads intervall. Derivativen har bokförts till verkligt värde.
Nominellt värde 31.12.2019: 720 760 €.
Marknadsvärde 31.12.2019: -48 126 €.
Känslighetsanalys: Derivatavtal
Ändr. i räntenivån, %-enh.-1 %0 %+1 %
Marknadsvärde, €-66 808-48 126-31 433
Ca 2 300 ton rötrest från slamreaktorn har år 2011 förorenats av kvicksilver, vilket innebär att det inte kan återvinnas. En eventuell framtida behandling av den förorenade rötresten kan medföra kostnader om högst 100 000 €.
Förteckning över använda bokföringsböcker
DagböckerKassadagbok
Dagbok i adb-utskrift
HuvudbokAdb-utskrift
BalansbokInbunden