Toimintakertomus

Hallitus 2018 / 2019

Håkan Anttila, Vaasa, puheenjohtaja, 7.3. 2018 asti
Ragnvald Blomfeldt, Vaasa, puheenjohtaja, 22.5. 2018 lähtien
Gunbritt Tallbäck, Mustasaari, varapuheenjohtaja

Hallituksen jäsenet:
Samual Broman, Mustasaari, 22.5. 2018 alkaen
Juha Försti, Isokyrö, 30.1. 2018 asti
Erkki Lehtimäki, Vaasa
Jonas Lindholm, Korsnäs, 22.5. 2018 asti
Pentti Risberg, Vaasa
Helena Tuuri-Tammela, Isokyrö, 30.1. 2018 alkaen
Göran Westerlund, Vöyri, 22.5. 2018 alkaen
Dan Örndahl, Mustasaari, 22.5. 2018 asti

Varajäsenet:
Göran Westerlund, Vöyri, 22.5. 2018 asti
Håkan Knip, Maalahti
Micaela Kullas, Vöyri
Jonas Lindholm, Korsnäs, 22.5 ‒ 25.8.2018
Kari Peltola, Vaasa
Jukka Mäkynen, Vaasa, 22.5. 2018 alkaen

Toimitusjohtaja
Leif Åkers

Tilintarkataja
Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö; päävastuullinen tilintarkastaja Kjell Berts, KHT

In memoriam

Håkan Anttila

25.6.1945 – 7.3.2018
Hallituksen puheenjohtaja 17.10 2005 – 7.3 2018
Hallituksen jäsen 13.10 20015 alkaen

Jonas Lindholm

30.12.1978 – 25.8.2018
Hallituksen jäsen/ Varajäsen 13.10 2005 alkaen

Yhtiö merkittiin kaupparekisteriin 28.3.1985. Sen kaupparekisterinumero on 349.102 ja kotipaikka Mustasaari. Yhtiön perustivat Mustasaaren kunta ja Vaasan kaupunki. Isonkyrön, Korsnäsin, Maalahden, Vähänkyrön ja Vöyrin kunnat liittyivät myöhemmin yhtiön osakkaiksi. Stormossenin toimintaperiaatteena on ylläpitää kustannustehokasta ja korkean palvelutason jätehuoltoa, joka huomioi kestävän kehityksen. 1.1.2013 alkaen Stormossen kuuluu Vaasan kaupungin konserniin Vaasan kaupungin ja Vähänkyrön kunnan kuntaliitoksen seurauksena. Vaasan kaupungin omistusosuus ylittää 50 % (54,35 %).

Päättynyt vuosi oli Stormossenin 33. tilikausi.

Joulukuussa 2007 Stormossen perusti Westenergy Oy Ab:n, joka merkittiin kaupparekisteriin 1.1.2008. Vuoden 2008 alussa laajennettiin osakaspohja käsittämään Lakeuden Etappi Oy:tä, Vestia Oy:tä, Oy Botniarosk Ab:ta ja Millespakka Oy:ta. Stormossenin omistusosuus on 32,95 %. Westenergyn ylläpitää jätteenpolttolaitosta, joka myy jätteenkäsittelypalveluja omistajilleen omakustannusperiaatteella. Tuotettu höyry myydään Vaasan Sähkö Oy:lle, joka laitoksessaan muuttaa höyryn kaukolämmöksi ja sähköksi. Westenergyn laitos valmistui ja otettiin käyttöön elokuun lopulla 2012. Stormossen on sitoutunut toimittamaan vähintään 40 000 tonnia jätettä per vuosi, 20 vuoden aikana vuodesta 2013 alkaen.

Stormossen tekee yhteistyötä muiden kunnallisten jäteyhtiöiden kanssa Westergyn laitoksessa olevan lisäkapasiteetin hyödyntämiseksi. Lisäkapasiteettia on syntynyt siitä, että Westenergylle toimitetun jätteen lämpöarvo on ollut arvioitua alhaisempi. Tämän tuloksena Westenergy pystyy hyödyntämään isomman määrän poltettavaa jätettä.

Vuonna 2014 Stormossen solmi Vaasan kaupungin kanssa yhteistyösopimuksen jonka mukaan Stormossen toimittaa liikennekaasua 12 kaasubussille. Sopimuksen mukaan Stormossen hankki kaasunjalostuslaitoksen, jossa biokaasua puhdistetaan täyttämään liikennekaasustandardia, ja tankkausaseman busseja sekä yleisöä varten. Niin linja-autojen kuin yleisötankkausasema vihittiin käyttöön 13.2.2017.

Pitkäaikainen yhteistyö Ekorosk Oy:n kanssa päättyi sopimuksen mukaisesti 31.12.2018. Tämän seurauksena käsiteltävä biojätteen määrä on merkittävästi vähentynyt.

Yhdyskuntajätteen hyötykäyttöaste oli kaudella 98,7 % eli yhtä korkealla tasolla kuin edellisenä vuonna. Biologisesti hajoavan jätteen kaatopaikkakielto astui voimaan 1.1.2016.

Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole sattunut tapahtumia, jotka olennaisesti vaikuttaisivat toimintaan nykyisellä tilikaudella.

Tunnuslukuja toiminnasta ja taloudellisesta asemasta

 201820172016
Liikevaihto (1 000 €)14 02913 62015 295
Liiketulos (1 000 €)1 2991 131656
(%)9,38,34,3
Taseen loppusumma (1 000 €)18 51719 09319 420
Vakavaraisuus (%)34,927,822,1
Investoinnit, netto (1 000 €)5921 1802 949
Jätemäärä, yhteensä (1 000 €)147141158
Yhdyskuntajätteen hyötykäyttöaste (%)98,798,598,4

Yhtiön tuloskehitys

Toiminnan laajuus

Yrityksen liikevaihto kasvoi 3,0 % oli tilikaudella 14,0 milj. euroa verrattuna 13,6 milj. euroon edellisenä vuonna. Tuotteiden ja palveluiden myynti kasvoi 32 % ollen 1,6 milj. euroa (11 % liikevaihdosta). Määrä sisältää pääasiassa liikennekaasun, kompostimullan ja hyötyjätteen myynnin sekä mm. tuotantoyhteisöille myydyt palvelut. Ekomaksut olivat 2,5 milj. euroa (18 %) ja käsittelymaksut 9,9 milj. euroa (71 %).

Vastaanotetun jätteen määrä oli 147 200 tonnia verrattuna 141 500 tonniin viime vuonna (määriin ei ole laskettu kaatopaikkojen peittämiseen käytettyjä puhtaita maamassoja). Stormossen toimitti yhteensä 50 200 tonnia jätettä polttoon Westenergyn jätteenpolttolaitokseen verrattuna edellisen vuoden 55 000 tonniin. Poltettavan jätteen varastoon toimitettiin 5 000 tonnia. Jätemäärä omalta toimialueelta kasvoi 1,3 % yhteensä 109 800 tonniin.

Stormossen työllisti keskimäärin 48 (44) henkilöä vuoden aikana. Kasvu johtui lähinnä palvelutason nostamisesta kesäkauden aikana, mm. hyötykäyttöasemien sunnuntaiaukiolot ja risujen vastaanottopaikan miehittäminen. Vakituisten työntekijöiden määrä pysyi ennallaan (39 henkilöä).

Tulos ja kannattavuus

Liikevoitto parani verrattuna vuoteen 2017 ja oli 1 298 688 euroa, eli 9,3 % liikevaihdosta (1 131 233 euroa vuonna 2017 tai 8,3 % liikevaihdosta). Voitto rahoituserien jälkeen oli 1 216 190 euroa (1 043 163 euroa v. 2017).

Vanhan kaatopaikan sulkeminen saatettiin loppuun vuoden aikana yhteensä 1,142 milj. eurolla. Vanhan kaatopaikan varaus on päivitetty lakisääteisen 30 vuoden jälkitarkastusvastuun perusteella, jolla on ‒140 455 euron tulosvaikutus.

Yrityksen kannattavuus, mitattuna sijoitetun pääoman tuottona, parani 7,8 %:sta vuonna 2017 8,7 %:iin vuonna 2017.

Rahoitus

Maksuvalmius on kauden aikana hyvä. Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin yhteensä 873 283 euroa. Kauden aikana ei nostettu uusia lainoja. Pitkäaikaisia lainoja oli vuoden lopussa yhteensä 8 084 462 euroa.

Vakavaraisuus oli 34,9 % vuonna 2018 verrattuna edellisen vuoden 27,8 %:iin.

Korkoriskien pienentämiseksi on n. puolet lainakannasta sidottu kiinteään korkoon. Lainojen jäljellä oleva takaisinmaksuaika on pääasiassa n. 12 vuotta.

Investoinnit

Investoinnit olivat yhteensä 591 607 euroa, jotka pääasiassa koskivat kaasumoottorin ja lietteen vastaanottotaskun peruskorjauksia, sekä perusparannuksia biokaasulaitoksessa sekä suotoveden keräystä mädätysjäämien ja kompostimullan käsittely- ja varastointialueelta.

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Tutkimus- ja kehitystoimintaan käytettiin tilikauden aikana 45 425 euroa (0,32 % liikevaihdosta), joka pääasiassa koski BIL-hanketta (Biokaasulla liikenteeseen) jossa Vaasan yliopiston johdolla pyritään selvittämään edellytyksiä biokaasun tuotannon laajentamiselle sekä lisäämään biokaasun käyttöä Pohjanmaalla, BIOECONOMY+ hanketta jossa yhdessä VTT:n kanssa selvitetään hiilidioksidin (CO2) hyötykäyttöä sekä betonin uusiokäyttöhanketta yhdessä Vaasan yliopiston kanssa.

Tulevan kehityksen arviointi

EU-parlamentti hyväksyi huhtikuussa kiertotalouspaketin uusine jätelainsäädäntöineen. Jäsenmailla on kaksi vuotta aikaa lainsäädännön täytäntöönpanossa. Uusi lainsäädäntö sisältää kovia vaatimuksia hyötykäyttöasteen nostamiseksi. Biojäte on viimeistään 2023 erilliskerättävä tai kompostoitava kotitalouksissa. Myös tekstiilien ja vaarallisten jätteiden erilliskeräys on järjestettävä viimeistään vuonna 2025. Yhdyskuntajätteestä on 65 prosenttia kierrätettävä vuonna 2035 – pakkausjätteen osalta kierrätettävä osuus on 70 prosenttia vuonna 2030. EU:n laskentakaavan mukaisesti Stormossen hyödyntää materiaalina n. 40 % yhdyskuntajätteestä tällä hetkellä.

Nämä tavoitteet ovat linjassa myös Stormossenin strategian kanssa, Stormossenin tekemät polttoa ja biokaasutuotantoa/jalostusta koskevat päätökset ovat linjassa edellä mainittujen tavoitteiden kanssa. Muovin keräyksen osalta seuraamme kehitystä ja odotamme että muovijätteen kierrätysmarkkinat ovat kypsiä vastaanottamaan ja hyödyntämään suurempia volyymeja.

Kunnallisten jäteyhtiöiden toimintaa on rajoitettu uudessa jätelaissa. Lain mukaan ulosmyynnin osuus saa vuosina 2018‒2029 olla enintään 10 % ja vuodesta 2030 alkaen enintään 5 % liikevaihdosta. Rajoitukset saattavat johtaa siihen, että olemassa oleva käsittelykapasiteetin käyttö jää vajaaksi ja vaikeuttaa yritysten jätehuoltopalvelujen saatavuutta lähialueellamme.

Yhtiön tulos vuodelle 2018

Tilinpäätös osoittaa 1 088 066,85 € voittoa vuodelta 2017. Hallitus esittää, että

– voitto kirjataan voitto-/tappiotilille yhtiön omaan pääomaan;

– tilikaudelta ei jaeta osinkoa.