Verksamhetsberättelse

Styrelse 2018 / 2019

Håkan Anttila, Vasa, ordförande, till 7.3 2018
Ragnvald Blomfeldt, Vasa, ordförande, från 22.5 2018
Gunbritt Tallbäck, Korsholm, viceordförande

Ordinarie medlemmar:
Samual Broman, Korsholm, från 22.5 2018
Juha Försti, Storkyro, till 30.1 2018
Erkki Lehtimäki, Vasa
Jonas Lindholm, Korsnäs, till 22.5 2018
Pentti Risberg, Vasa
Helena Tuuri-Tammela, Storkyro, från 30.1 2018
Göran Westerlund, Vörå, från 22.5 2018
Dan Örndahl, Korsholm, till 22.5 2018

Suppleanter:
Göran Westerlund, Vörå, till 22.5 2018
Håkan Knip, Malax
Micaela Kullas, Vörå
Jonas Lindholm, Korsnäs, 22.5 ‒ 25.8.2018
Kari Peltola, Vasa
Jukka Mäkynen, Vasa, från 22.5 2018

Verkställande direktör
Leif Åkers

Revisorer 
Ernst & Yong, CGR-samfund, huvudansvarig revisor Kjell Berts, CGR

In memoriam

Håkan Anttila

25.6 1945 – 7.3 2018
Styrelseordförande 17.10 2005 – 7.3 2018
Styrelsemedlem från 13.10 20015

Jonas Lindholm

30.12 1978 – 25.8 2018
Styrelsemedlem / Suppleant från 13.10 2005

 

Bolaget antecknades i handelsregistret den 28.3.1985, med nummer 349.102. Dess hemort är Korsholm. Bolaget grundades av Korsholms kommun och Vasa stad. Senare anslöt sig Korsnäs, Lillkyro, Malax, Storkyro och Vörå kommuner som ägare. Stormossens verksamhetsprincip är att upprätthålla en kostnadseffektiv avfallshantering med en hög servicenivå som beaktar en hållbar utveckling. Fr.o.m. 1.1.2013 ingår Stormossen som koncernbolag i Vasa stads koncern som en följd av kommunsammanslagningen mellan Vasa stad och Lillkyro kommun. Vasa stads ägarandel i Stormossen överstiger 50 % (54,35 %).

Det gångna året är bolagets trettiotredje räkenskapsperiod.

I december 2007 grundade Stormossen bolaget Westenergy Oy Ab, som antecknades i handelsregistret 1.1.2008. I början av 2008 utvidgades ägarbasen i Westenergy Oy Ab till att omfatta även Lakeuden Etappi Oy, Vestia Oy, Oy Botniarosk Ab och Millespakka Oy. Stormossens ägarandel är 32,95 %. Westenergy driver en avfallsförbränningsanläggning som säljer avfallshanteringstjänster åt ägarna enligt självkostnadsprincipen. Den producerade ångan säljs till Vasa Elektriska Ab, som i sin anläggning omvandlar ångan till fjärrvärme och elektricitet. Westenergys anläggning blev färdig och togs i bruk i slutet av augusti 2012. Stormossen har förbundit sig att leverera minst 40 000 ton avfall per år under 20 år från och med 2013.

Stormossen samarbetar med andra kommunala avfallsbolag om utnyttjande av den tilläggskapacitet som finns vid Westenergy. Tilläggskapaciteten kommer från att det brännbara avfallet som levereras till Westenergy har visat sig ha ett lägre värmevärde än beräknat. Detta resulterar i att Westenergy kan bränna mera brännbart avfall.

Stormossen slöt under 2014 ett samarbetsavtal med Vasa stad om leverans av fordonsgas till 12 gasbussar. Avtalet innebar att Stormossen upphandlade en uppgraderingsanläggning, som renar biogasen så att den uppfyller kvalitén enligt standarden för fordonsgas, och en tankningsstation för bussar samt en publik tankningsstation. Både busstankstationen och den publika tankstationen invigdes den 13.2.2017.

Återvinningsgraden för samhällsavfallet var under året 98,7 %, viket är på samma höga nivå som under föregående år. Fr.o.m. 1.1.2016 har man inte fått leverera biologiskt nedbrytbart avfall till slutdeponering på avstjälpningsplats.

Det långvariga samarbetsavtalet med Ekorosk Ab upphörde avtalsenligt den 31.12.2018. Detta medförde att mängden bioavfall till behandling vid Stormossen har märkbart minskat.

Efter räkenskapsperiodens utgång har inga händelser inträffat som väsentligt skulle inverka på verksamheten under den pågående räkenskapsperioden.

Relationstal över verksamheten och den ekonomiska ställningen

 201820172016
Omsättning (1 000 €)14 02913 62015 295
Rörelseresultat (1 000 € )12991131656
(%)9,38,34,3
Balansomslutning (1 000 €)18 51719 09319 420
Soliditet (%)34,927,822,1
Investeringar, netto (1000 €)59211802949
Avfallsmängd, totalt (1000 €)147141158
Återvinninsgrad för kommunalt avfall (%)98,798,598,4

Företagets resultatutveckling

Verksamhetens omfattning

Företagets omsättning ökademed 3,0 % ochuppgick år 2018 till14,0 milj.euro jämfört med 13,6 milj. euro året innan. Försäljningen av varor och tjänster ökade med 32 % till 1,6 milj. euro (11 % av omsättningen). Beloppet inkluderar i huvudsak försäljning av fordonsgas, kompostjord och avfall för återvinning samt sålda tjänster till bl.a. producentsamfund. Ekoavgifterna uppgick till 2,5 milj. euro (18 %) och behandlingsavgifterna till 9,9 milj. euro (71 %).

Mängden mottaget avfall uppgick till 147 200 ton avfall jämfört med 141 500 ton året innan (i mängderna har inte beaktats rena jordmassor, som används för täckning av avstjälpningsplan). Totalt levererade Stormossen 50 200 ton till förbränning i Westenergys anläggning jämfört med 55 000 ton året innan. Till lagring levererades 5 000 ton brännbart avfall. Avfallsmängderna från det egna verksamhetsområdet ökade med 1,3 % till totalt 109 800 ton.

Stormossen sysselsatte i genomsnitt 48 (44) personer under året. Ökningen beror främst på ökad service under sommarhalvåret, med bl.a. söndagsöppet vid återvinningsstationerna och bemannad mottagning vid rismottagningen. Antalet fastanställda var under perioden oförändrad (39 personer).

Resultat och lönsamhet

Rörelsevinsten ökade jämfört med år 2016 och uppgick till 1 298 688 euro, dvs. 9,3 % av omsättningen (1 131 233 euro år 2017 eller 8,3 % av omsättningen). Resultatet efter finansiella poster blev 1 216 190 euro (1 043 163 euro år 2017).

Slutstängning av gamla deponin genomfördes under året för totalt 1,14 milj. €. Avsättningen för återställande av gamla deponin har uppdaterats på basen av det lagstadgade ansvaret för efterkontroll i 30 år, vilket har en resultatinverkan om ‒140 455 €.

Företagets lönsamhet, mätt med avkastning på investerat kapital, förbättrades från 7,8 % år 2017 till 8,7 % år 2018.

Finansiering

Likviditeten var god under perioden. Långfristiga lån amorterades totalt 873 283 euro. Under perioden har inga nya lån upptagits. De långfristiga lånen uppgick vid årets slut till sammanlagt 8 084 462 euro.

Soliditeten uppgick år 2018 till 34,9 % jämfört med föregående års 27,8 %.

För att minska ränteriskerna har ca hälften av lånestocken bundits till fast ränta. Lånen löper i huvudsak med en återstående återbetalningstid om ca 12 år.

Investeringar

Investeringarna, som uppgick till totalt 591 607 euro, gäller i huvudsak grundreparationer av gasmotor och slammottagningsficka, förbättringar i biogasanläggningen samt insamling av lakvatten från behandlings- och lagringsområden för rötrest och kompostjord.

Forsknings- och utvecklingsverksamhet

För forskning och utveckling användes under perioden 45 425 euro (0,32 % av omsättningen). Projekt under perioden som Stormossen deltog i var bl.a. BIL-projektet (Biogas i trafiken) tillsammans med Vasa universitet, där man utreder förutsättningarna för att öka produktionen av biogas samt öka bruket av biogas i Österbotten, BIOECONOMY+ tillsammans med VTT där man undersöker nyttoanvändandet av koldioxid (CO2) samt projekt kring betongåtervinning tillsammans med Vasa universitet.

Bedömning av framtida utveckling

EU-parlamentet röstade i april igenom det cirkulära paketet med en ny avfallslagstiftning. Medlemsländerna har två år på sig att implementera den nya lagstiftningen. Den nya lagen innebär tuffa krav på ökad återvinning. Bioavfall skall senast 2023 samlas in separat eller komposteras hemma. Separat insamling av textil och farligt avfall skall också införas senast 2025. År 2035 skall 65 procent av hushållsavfallet materialåtervinnas – för förpackningar gäller 70 procents återvinning till år 2030. I dag materialåtervinner Stormossen, enligt EU:s beräkningsmodell, kommunalt avfall till ca. 40 %.

De här målen är också i linje med Stormossens strategi. De beslut om förbränning och biogasproduktion/förädling som Stormossen har fattat, är i linje med ovannämnda målsättningar, men för att nå dessa mål måste insamlingen av bioavfall och plast öka. Angående plastinsamling, följer vi med utvecklingen och ökar insamlingspunkterna i takt med att plaståtervinningsmarknaden får kapacitet att ta emot och materialåtervinna större volymer.

De kommunala avfallsbolagens verksamhet har begränsats i den nya avfallslagen. Begränsningen innebär att år 2018 fram till 2029, får max 10 % och fr.o.m. år 2030 max 5 %, av omsättningen komma från marknaden. Begränsningarna kan innebära att det blir svårare att utnyttja den befintliga behandlingskapaciteten och försvåra för företag att få avfallet behandlat i närområdet.

Bolagets resultat för 2018

Bokslutet utvisar för år 2018 en vinst om 1088 066,85euro. Styrelsen föreslår, att

– vinsten bokas mot egna kapitalet på vinst/förlustkontot;

– ingen dividend utdelas för räkenskapsperioden.