Talouden tunnuslukujen vertailu

Stormossen 2018Stormossen 2017Riksomf. medeltal 2017Kuvaus
Kokonaisliikevaihto €14 029 78513 620 40012 121 464
Tuotteiden ja palveluiden myynnin osuus liikevaihdosta €11,4%8,8%6,7%Pääasiassa jätelaitoksen rahavirta tulee sisälle tulevien jätteiden mukana. Hyötyjätteiden ja palveluiden myynti ovat kasvava rahavirta.
Ostetut palvelut, % liikevaihdosta44,7%57,1%59,9%Vrt. henkilöstökulujen osuuteen, saadaan kuva toimintatavasta, tehdäänkö itse vai teetetäänkö ulkopuolisilla.
Henkilöstökulut, % liikevaihdosta
17,1%16,5%12,3%kts edellinen
Liiketulos, % liikevaihdosta9,3%8,3%13,6%Liiketulos mittaa yrityksen varsinaisen toiminnan tulosta ennen rahoituskuluja ja veroja. Voittoa tavoittelevissa yrityksissä yleisesti hyvä yli 10 %, heikko alle 5 %.
Investoinnit, €/vuosi591 6081 180 1371 319 331Investoinnit vuoden aikana.
Investoinnit, % liikevaihdosta4,2%8,7%10,9%
Suunnitelman mukaiset poistot, % liikevaihdosta9,0%8,4%6,8%Kuvaa investointiastetta paremmin kuin edellinen luku (investoinnit huomioitu pidemmältä ajalta). Mitä suuremmat poistot, sitä suuremmat investoinnit on laitoksella edeltävinä vuosina toteutettu.
Omavaraisuusaste, %34,9%27,8%42,6%Omavaraisuusaste on oman pääoman osuus koko pääomasta. Omavaraisuusaste mittaa yrityksen vakavaraisuutta, tappion sietokykyä ja ylipäätään kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäimellä. Yleisesti yrityksissä hyvä yli 40 %, heikko alle 20 %.
Suhteellinen velkaantuneisuus, %82%98%60%Suhteellinen velkaantuneisuus mittaa velkaantuneisuuden suhdetta toiminnan laajuuteen. Yleisesti hyvä alle 40 % ja heikko yli 80 %. Suhdeluku on pääomavaltaisilla aloilla yleensä korkeampi kuin muilla aloilla. Kuvaa osaltaan investointiastetta sekä mitä isompi luku sitä suurempi on investoiniten vieraan pääoman rahoitusosuus.
Taseen loppusumma, €18 517 59619 092 84417 203 696Kuvaa investointiastetta pidemmältä ajalta. Mitä suurempi luku, sitä suuremmat investoinnit on laitoksella edeltävinä vuosina toteutettu (käyttöomaisuuden/aineellisten hyödykkeiden poistamaton tasearvo).
Taseen loppusumma, €/asukas174180122
Liikevaihto/taseen loppusumma0,760,710,70Pääomavaltaisuutta / investointiastetta kuvaava tunnusluku. Mitä pienempi luku, sitä suurempi tase ja suuremmat investoinnit (kts. edellä).

Kansallisessa keskiarvossa on vertailu 20:tä jätehuoltoyhtiötä lukuun ottamatta HSY (Helsingin seudun ympäristöpalvelut). Kaikilla avainluvuilla ei ole vertailunumeroa muista jätealan yrityksistä.
Lähde: Suomen Kiertovoima KIVO ry (Circular Force Finland)