Jämförelse av ekonomiska nyckeltal

Stormossen 2018Stormossen 2017Riksomf. medeltal 2017Beskrivning
Totalomsättning €14 029 78513 620 40012 121 464
Försäljning av produkter och tjänster som andel av omsättningen €11,4%8,8%6,7%I huvudsak kommer avfallsbolgens penningflöde från inkommande avfall. Försäljning av återvinnbart avfall och tjänster är ett växande penningflöde.
Köpta tjänster % av omsättningen44,7%57,1%59,9%En jämförelse av detta tal med personalkostnaderna beskriver verksamhetssättet, dvs. eget arbete visavi köp av tjänster.
Personalkostnader % av omsättningen
17,1%16,5%12,3%se föregående
Röreslesvinst % av omsättningen9,3%8,3%13,6%Rörelsevinsten mäter resultatet för företagets egentliga verksamhet före finansiella kostnader och skatter. I företag som eftersträvar vinst är allmänt över 10 % bra och under 5% svagt.
Investeringar € / år591 6081 180 1371 319 331Anger hur mycket bolaget har investerat under året.
Investeringar % av omsättningen4,2%8,7%10,9%
Avskrivningar enligt plan % av omsättningen9,0%8,4%6,8%Beskriver investeringsgraden bättre än föregående nyckeltal (beaktar investeringar från en längre period). Ju större avskrivningar desto större investeringar har förverkligats under gångna år.
Soliditet %34,9%27,8%42,6%Soliditeten visar det egna kaptitalets andel av totalkapitalet. Den mäter företagets förmåga att bära eventuella förluster och förmåga att svara för sina åtaganden på lång sikt. I allmänhet är en soliditetsgrad över 40 % god och under 20 % svag.
Relativ skuldsättningsgrad %82%98%60%Relativa skuldsättningsgraden mäter skuldsättningsgraden i förhållande till verksamhetens omfattning.
I allmänhet är under 40 % bra och över 80 % svagt. Nyckeltalet är i allmänhet högre i kapitalintensiva branscher.
Beskriver investeringsgraden och ju större tal desto större är andelen främmande kapital av finansieringen av investeringarna.
Balansens slutsumma €18 517 59619 092 84417 203 696Beskriver investeringsgraden under en längre period. Ju större belopp, desto större investeringar har bolaget förverkligat under årens lopp (oavskrivet balansvärde för anläggnings-/materiella tillgångar).
Balansens slutsumma, €/invånare174180122
Omsättning / balansens slutsumma0,760,710,70Nyckeltalet beskriver kapitalintensiteten / investeringsgraden. Ju mindre belopp, desto större balans och större investeringar (se ovan).

Det riksomfattande medeltalet är en jämförelse mellan 20 avfallsbolag, exkl. HRM (Helsingforsregionens miljötjänster). Alla nyckeltal har inte ett jämförelsetal från övriga avfallsbolag. Källa: Suomen Kiertovoima KIVO ry (Cirkulärkraft Finland)