Taloudelliset vastuut

Stormossenin toimintaperiaatteena on huolehtia kustannustehokkaasta jätteenkäsittelystä hyvällä palvelutasolla, joka ottaa kestävän kehityksen huomioon. Taloudelliset tavoitteet ovat

 1. hyvän maksuvalmiuden varmistaminen
 2. riittävän tulostason ylläpitäminen
 3. velkaantumisasteen asteittainen alentaminen

Jätelainsäädäntö rakentuu periaatteelle, jossa jätteen tuottaja maksaa jätteenkäsittelystä aiheutuneet kustannukset. Poikkeuksena ovat tuottajavastuun piiriin kuuluvien tuotteiden jätekustannukset (keräyspaperi, pakkaukset, sähkö- ja elektroniikkaromu, autonrenkaat, romuautot sekä paristot ja akut). Verovaroja ei siis saa käyttää jätehuollon rahoittamiseen.

Taloudelliset vaikutukset

Jätemaksut

Käsittelymaksut ja muut tulot

Stormossen perii maksun kotitalouksien jätteiden käsittelystä. Se laskutetaan jätteenkuljetusliikkeiltä, jotka vuorostaan laskuttavat käsittelymaksun edelleen kotitalouksilta. Käsittelymaksun lisäksi kuljetusliikkeet perivät kotitalouksilta tyhjennysmaksun jätteen kuljetuksesta.

Stormossen soveltaa ns. ohjaavaa taksaa, joka tarkoittaa, että poltettavan jätteen käsittelymaksulla katetaan osa biojätteen käsittelykuluista. Ohjaavan taksan tavoitteena on motivoida kotitalouksia, julkista sektoria ja yrityksiä yhä suurimassa määrin lajittelemaan biojätteet niiden syntypaikalla. Biojätteen kasvava määrä lisää materiaalihyödyntämisen osuutta, jolla on etusija jätehierarkiassa.

Stormossen vastaanottaa myös alueen kaupan, teollisuuden, rakennus- ja muiden yritysten jätettä lain sallimissa rajoissa. Lisäksi öljyisiä maita otetaan vastaan ja käsitellään jätekeskuksen alueella. Yritysten vaarallisten jätteiden vastaanotto on maksullista.

Stormossen myy jätteenkäsittelypalveluita myös muille jäteyhtiöille. Palvelut koostuvat biojätteen käsittelystä ja poltettavan jätteen välittämisestä edelleen Westenergyn jätteenpolttolaitokseen. Palveluiden myynti yrityksille ja muille jäteyhtiöille tarjoaa suurtuotannon etuja ja synergiavaikutuksia, jotka koituvat kaikkien asiakkaiden hyödyksi.

Stormossen saa tuloja näiden tuotteiden myynnistä:

 • liikennekaasu
 • kompostimulta
 • biokaasu
 • sähkön myynti
 • hyötykäyttöön menevä metalliromu
 • energian tuotantoon menevä puujäte

Palveluiden myynti koostuu mm. tuottajayhteisöjen maksamista korvauksista.

Vuonna 2017 alkanut biokaasun jalostaminen liikennekaasuksi tulee lähivuosina kasvattamaan myytyjen tuotteiden osuutta liikevaihdosta kaasuautojen yleistymisen myötä.

Käsittelymaksut

Stormossenin veloittamat poltettavan jätteen ja biojätteen käsittelymaksut ovat keskimääristä edullisemmat. 1.1.2019 alkaen poltettavan jätteen käsittelymaksu Stormossenin alueella on 128€/tonni.


Lähde: Suomen Kiertovoima (KIVO) ry.

Kerätyt jätemaksut (14 milj. €)

A: Käsittelymaksut 71%
B: Myydyt palvelut 3%
C: Myydyt tuotteet 8%
D: Ekomaksut 18%

Kerättyjen jätemaksujen käyttö

A: Aineet, tavarat ja tarv. 6%
B: Energia 3%
C: Vesi ja jätevesi 2%
D: Käsittelypalvelut 27%
E: Muut ostetut palvelut 15%
F: Henkilöstökulut 18%
G: Liiketoiminnan muut kulut 18%
H: Poistot 10%
I: Korkokulut, netto 1%
J: Verot 0%

Ekomaksut

Ekomaksupalvelut käsittävät mm.

 • hyötykäyttöasemat ja ekopisteet
 • keräyskampanjat
 • vaarallisten jätteiden sekä hyötyjätteiden vastaanoton, varastoinnin, kuljetuksen ja hyödyntämisen
 • tiedotuksen ja neuvonnan
 • jätehuollon ylläpidon ja kehittämisen
 • jätelautakunnan kustannukset

Vuonna 2018 käynnistyi erityiskampanja, jossa kotitalouksille jaellaan biopaperipusseja. Kampanjan tavoitteena on kannustaa ihmisiä biojätteen lajitteluun sekä kasvattaa biojätteen määrää.

Ekomaksupalvelut rahoitetaan:

 • ekomaksuilla
 • hyötykäyttöasemien vastaanotto-, käsittely- ja erillispalvelumaksuilla
 • kotitalouksilta vastaanotettujen hyötyjätteiden myyntituloilla
 • tuottajayhteisöiltä saatavilla korvauksilla

Ekomaksut peritään kotitalouksilta (vakituisista sekä vapaa-ajan asunnoista) ja julkiselta palvelusektorilta.

Ekomaksupalvelujen tuotot 2018: 3 349 593 € (alv 0 %)

A: Ekomaksut 2 489 778 € (74,3%)
B: Käsittelymaksut 230 996 € (6,9%)
C: Palvelumyynti 33 428 € (1%)
D: Muut tuotot (myynti hyötykäyttöön, tuottajayhteisötuotot) 595 391 € (17,8%)

Ekomaksupalvelujen kulut 2018: 3 105 674 € (alv 0 %)

A: Hyötykäyttöasemat 1 697 193 € (54,6%)
B: Ekopisteet 186 931 € (6%)
C: Vaaralliset jätteet 131 346 € (4,2%)
D: Kampanjakeräykset 28 635 € (0,9%)
E: Tiedotus ja neuvonta 423 525 € (13,6%)
F: Erityiskampanjat 150 237 € (4,8%)
G: Hallinto ja kehittäminen 275 675 € (8,9%)
H: Jätelautakunta 212 132 € (6,8%)