Ekonomiskt ansvar

Stormossens verksamhetsprincip är att upprätthålla en kostnadseffektiv avfallshantering med en hög servicenivå som beaktar en hållbar utveckling. De övergripande ekonomiska målsättningarna är att

 1. säkerställa en god likviditet
 2. upprätthålla en tillräcklig resultatnivå
 3. gradvis minska skuldsättningsgraden

Avfallslagstiftningen bygger på principen att den som producerar avfall betalar de kostnader som hanteringen av avfallet förorsakar. Undantaget är  kostnader för avfall från produkter som omfattas av producentansvar (returpapper, förpackningar, el- och elektronikskrot, bildäck, skrotbilar samt batterier och ackumulatorer). Skattemedel får alltså inte användas för finansiering av avfallshanteringen.

Ekonomiskt fotspår

Avfallsavgifter

Behandlingsavgifter och övriga inkomster

Stormossen uppbär en avgift för behandlingen av avfall från hushållen. Den faktureras avfallstransportbolagen som i sin tur fakturerar behandlingsavgiften vidare till hushållen. Förutom behandlingsavgiften uppbär transportbolagen en tömningsavgift av hushållen för transporten av avfallet.

Stormossen tillämpar en s.k. styrande taxa, vilket innebär att behandlingsavgiften för brännbart avfall till en del täcker behandlingskostnaden för bioavfallet. Målet med den styrande taxan är att motivera hushållen, offentliga sektorn och företagen att i allt större utsträckning källsortera bioavfall och därmed öka mängden bioavfall. Detta i sin tur leder till en ökad andel materialåtervinning som har en högre prioritet i avfallshierarkin.

Stormossen tar även emot avfall som levereras av handel, industri, byggbranschen och andra företag i nejden, inom de gränser som lagen tillåter. Dessutom tas oljeförorenade jordmassor emot och behandlas på avfallscentralens område. Mottagningen av farligt avfall från företag är avgiftsbelagd.

Stormossen säljer behandlingstjänster även till andra avfallsbolag. Tjänsterna omfattar behandling av bioavfall och mottagning av brännbart avfall som förmedlas vidare till Westenergy. Försäljningen av behandlingstjänster till företag och andra avfallsbolag ger stordriftsfördelar och synergieffekter som kommer alla kunder till nytta.

Stormossen får också inkomster från försäljning av olika produkter:

 • fordonsgas
 • kompostjord
 • biogas
 • elektricitet
 • metallskrot för återvinning
 • träavfall för energiproduktion

Försäljning av övriga tjänster omfattar bl.a. ersättningar från producentsamfund.

År 2017 började Stormossen förädla biogas till fordonsgas, vilket kommer att öka andelen sålda produkter under de närmaste åren i takt med att gasfordonens antal ökar.

Behandlingsavgifter

Stormossens behandlingsavgifter för brännbart avfall och bioavfall understiger genomsnittet i Finland. Från och med 1.1 2019 är behandlingsavgiften för brännbart avfall 128€/ton på Stormssoens område.


Källa: Suomen Kiertovoima (KIVO) rf.

Influtna avfallsavgifter (14 milj. €)

A: Behandlingsavgifter 71%
B: Sålda tjänster 3%
C: Sålda varor 8%
D: Ekoavgifter 18%

Användning av influtna avfallsavgifter

A: Material, varor och förn. 6%
B: Energi 3%
C: Vatten och avlopp 2%
D: Behandlingstjänster 27%
E: Övr. Rörelsekostnader 15%
F: Personalkostnader 18%
G: Övr. Rörelsekostnader 18%
H: Avskrivningar 10%
I: Räntekostnader, netto 1%
J: Verot 0%

Ekoavgifter

Ekoavgiftstjänsterna omfattar bl.a.

 • återvinningsstationer och ekopunkter
 • kampanjinsamlingar
 • mottagning, lagring, transport och behandling av återvinnbart material och farligt avfall
 • information och rådgivning
 • upprätthållande och utveckling av avfallsservicen
 • avfallsnämndens kostnader

År 2018 inleddes en specialkampanj som omfattade distribution av biopapperspåsar till hushållen i ett led att öka insamlingen av bioavfall.

Ekoavgiftstjänsterna finansieras med:

 • ekoavgifter
 • mottagnings-, behandlings- och särskilda serviceavgifter vid återvinningsstationerna
 • intäkter från försäljning av återvinnbart avfall från hushållen
 • ersättningar av producentsamfund

Ekoavgifterna uppbärs av hushållen (för stadigvarande bostäder samt fritidsbostäder) och den offentliga servicesektorn.

Ekoavgiftstjänster, intäkter 2018: 3 349 563 € (moms 0 %)

A: Ekoavgifter 2 489 778 € (74,3%)
B: Behandlingsavgifter 230 996 € (6,9%)
C: Försäljning, tjänster 33 428 € (1%)
D: Övriga intäkter (försäljning, återvinning; producentsamfund) 595 391 € (17,8%)

Ekoavgiftstjänster, kostnader 2018: 3 105 674 €

A: Återvinningsstationer 1 697 193 € (54,6%)
B: Ekopunkter 186 931 € (6%)
C: Farligt avfall 131 346 € (4,2%)
D: Kampanjinsamlingar 28 635 € (0,9%)
E: Information och rådgivning 423 525 € (13,6%)
F: Specialkampanjer 150 237 € (4,8%)
G: Administration och utveckling 275 675 € (8,9%)
H: Avfallsnämnden 212 132 € (6,8%)