Rahoituslaskelma

 1.1. - 31.12.2018 1.1.-31.12.2017 
Liiketoiminnan kassavirta
Liikevoitto1 298 688,951 131 233,65
Oikaisut liikevoittoon:
Suunnitelman mukaiset poistot1 268 485,241 149 518,83
Muut tuotot ja kulut joihin ei liity maksua-888 599,93379 885,31-876 083,82273 435,01
Rahoitustuotot ja -kulut-82 498,14-88 070,31
Maksetut välittömät verot-46 500,000,00
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta1 549 576,121 316 598,35
Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten
lisäys(-)/vähennys(+)
189 881,72-178 817,55
Vaihto-omaisuuden
lisäys(-)/vähennys(+)
5 280,24-8 654,24
Lyhytaikaisten korottomien velkojen
lisäys(+)/vähennys(-)
16 944,09212 106,05368 646,05181 174,26
A. Liiketoiminnan rahavirta1 761 682,171 497 772,61
Investointien kassavirta
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin-591 607,92-1 180 137,27
B. Investointien kassavirta-591 607,92-1 180 137,27
Rahoituksen kassavirta
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset-873 283,20-873 283,20-862 494,20-862 494,20
C. Rahoituksen kassavirta-873 283,20-862 494,20
Rahavarojen muutos [A+B+C]

lisäys(+)/vähennys(-)
296 791,05-544 858,86
Rahavarat 1.1.1 140 301,671 685 160,53
Rahavarat 31.12.1 437 092,721 140 301,67